lagen.nu

Trafikverket

Ingen har skrivit en beskrivning av "Trafikverket" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Trafikverket finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (3)

MÖD 2010:45: Föreläggande om efterbehandling vid tidigare impregneringsanläggning i Nässjö-----Frågan i målet gällde vilka efterbehandlingsåtgärder som var motiverade och skäliga att vidta i ett område förorenat...
MÖD 2011: 33: Prövning av företagsskada vid fastighetsreglering-----Enligt 5 kap. 10 och 10 a §§ fastighetsbildningslagen (1970:988) tillämpas bestämmelserna i 4 kap. expropriationslagen (1972:719) vid värdering...
MÖD 2013:42: Skadestånd enligt 32 kap. miljöbalken-----På grund av en vägomdragning och byggandet av en 450 m lång bullervall i en båge runt en bostadsfastighet, belägen på landsbygden strax utanför ett samhälle,...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation