lagen.nu

Tradition

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Överlåtelse av besittningen till en lös sak.

Vid ett köp ger tradition förvärvaren ett skydd mot säljarens borgenärer, vilket han annars inte har (undantaget konsumentköp).

Se exempelvis lösöresköpslagen och KKöpL 49 §.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Tradition finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (7)

NJA 1991 s. 564: En båt, som låg upplagd på en av båtägaren hyrd båtuppställningsplats, har sålts. Sedan hyresrätten övergått till köparen har båten ansetts inte kunna beläggas med kvarstad eller utmätas för...
NJA 1997 s. 660: Beslut i fråga som av TR hänskjutits till HD:s prövning. En flytdocka, som är lösöre och som utgjorde industritillbehör, har sålts utan att tradition eller förfarande enligt lösöreköpslagen ägt rum....
NJA 1998 s. 379: Sakrättsligt giltigt förvärv?
NJA 2000 s. 88: Ett bolags upplåtelse av företagshypotek har ansetts bli sakrättsligt gällande när företagshypoteksbrevet överlämnades till panthavaren, trots att denne också var företrädare för bolaget.
NJA 2007 s. 413: Inkråmet och firman har överlåtits från ett aktiebolag till ett annat, vilka haft en gemensam representant. Det överlåtande bolagets rådighet över tillgångarna har ändå ansetts avskuren, och detta...
NJA 2008 s. 684: Ett företag sålde lösöre till ett finansbolag och överlämnade lösöret till en finansbolagets leasetagare, som var ett helägt dotterbolag till säljaren och som hade säljarens ägare som styrelseledamot...
NJA 2010 s. 154: Ett avtal mellan A och B om köp av motorcyklar på kredit, utan återtagandeförbehåll, hävdes därför att köparen A (en återförsäljare) inte betalade skulden i vederbörlig ordning. Motorcyklarna, som...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation