lagen.nu

Tomträtt

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Tomträtt är en nyttjanderätt till fastighet under obestämd tid enligt 13 kap. jordabalken.

Den kan mot årlig avgift upplåtas i en fastighet som tillhör staten eller en kommun eller som annars är i allmän ägo.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Tomträtt finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (17)

NJA 1982 s. 32: Spörsmål om undanröjande jämlikt grunderna för 59 kap 1 § RB av beslut om inteckningar i tomträtt i visst fall, där ansökan om fyra inteckningar i tomträtten av misstag föranlett att fyra...
NJA 1982 s. 411: Stämpelskattemål. Fråga vid överlåtelse av tomträtt om skyldighet för förvärvaren att erlägga stämpelskatt när överlåtelsen skett utan särskild ersättning till överlåtaren.
NJA 1982 s. 691: Vid överlåtelse av tomträtt angavs i köpekontrakt att köpeskillingen skulle motsvara det högsta försäljningspris statlig långivande myndighet fastställde och upptogs såsom preliminärt beräknat pris...
NJA 1985 s. 659: Ansökan om rättshjälp i tvist angående tomträtt har avslagits med stöd av 8 § 1 st 8 rättshjälpslagen.
NJA 1986 s. 272: Omprövning av tomträttsavgäld avseende upplåtelse för kommersiellt ändamål i Stockholms centrum. 13 kap 11 § JB.
NJA 1986 s. 428: Stämpelskattemål. Lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter har, i fråga om vissa tidigare skattefria tomträttsförvärv, funnits innebära att skatteplikt inträder när inskrivning...
NJA 1990 s. 714: Vid omprövning enligt 13 kap 11 § JB av tomträttsavgäld har tillämpats den i NJA 1986 s 272 använda direkta metoden för att bestämma avgäldsräntan. Fråga om vilket tidsperspektiv som då gäller vid...
NJA 1996 s. 807: Förvärv av fast egendom eller tomträtt skall vid tillämpning av lagen (1996:837) om tillfällig nedsättning av stämpelskatt i vissa fall, när köpebrev har föregåtts av köpekontrakt med sedvanligt...
NJA 1997 s. 336: Gåvoskatt. En make skänkte en tomträtt till sin hustru genom en gåvohandling som saknade uppgift om att gåvan var förenad med villkor om vederlag. Ett muntligt avtal om att hustrun samtidigt med...
NJA 1997 s. 742: Stämpelskatt. Tomträttsinskrivning och inteckning i tomträtten har dödats och nyinteckning för samma belopp skett i fastigheten, allt på grund av samtidig ansökan. Stämpelskatt skall inte tas ut för...
NJA 2002 s. 45: Fråga vid omprövning av tomträttsavgäld om det särskilda värde som fastigheten har för tomträttshavaren skall beaktas vid uppskattningen av fastighetens värde.
NJA 2003 s. 356: I en ansökan om att betalning skulle fastställas att utgå ur en tomträtt angavs en konkursgäldenär som motpart. Det har ansetts att ansökningen skulle delges med konkursboet som svarande i målet.
NJA 2009 s. 656: Hela taket på en kontorsbyggnad var sedan lång tid iordningställt som terrass. En servitutsupplåtelse som innebar att innehavaren av angränsande tomträtter, på vilka bostadsbyggnader var uppförda,...
NJA 2011 s. 425: En fastighetsägare anmälde uppsägning av tre tomträttsavtal efter utgången av den tid som anges i 13 kap. 15 § jordabalken varefter inskrivningsmyndigheten antecknade uppsägningarna i...
RH 1996:25: Sedan köpeavtal om överlåtelse av tomträtt underskrivits har säljaren inte längre ägt rätt att utan särskild överenskommelse härom upplåta lägenheter med hyresrätt.
RH 1999:111: Mål om tomträttsavgäld, i vilket parterna träffat förlikning, har ansetts vara sådant mål som avses i 18 kap. 2 § rättegångsbalken.
RH 2004:34: Fråga om inskrivning av ändring av tomträttsavtal är utan betydelse för pantbrevsinnehavares säkerhet och därför kan ske utan samtycke från denne har i visst fall besvarats nekande. Tillika fråga om...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation