lagen.nu

Tillsynsmyndighet

Ingen har skrivit en beskrivning av "Tillsynsmyndighet" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Tillsynsmyndighet finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Legaldefinitioner (8)

Rättsfall med detta begrepp (6)

MÖD 2014:20: Tillsyn-----Mark- och miljööverdomstolen har funnit att omställning av mark från skogsbruk till åkermark omfattas av anmälningsplikt enligt miljöprövningsförordningen. Det har därför inte funnits...
MÖD 2014:33: Anmälan för uppodling av annan mark än jordbruksmark-----En kommunal nämnd har i egenskap av tillsynsmyndighet i samband med en anmälanom uppodling av annan mark än jordbruksmark beslutat att...
MÖD 2014:44: Förordnande om när tillstånd blir gällande gentemot verksamhetsutövaren i mål om tillstånd till fortsatt och utökad gruvverksamhet-----Mark- och miljödomstolen har meddelat förordnande med innebörd...
NJA 1983 s. 348: Kronofogdemyndighet som är tillsynsmyndighet i konkurs har ansetts icke vara behörig att på det allmännas vägnar fullfölja talan i HD i mål ang arvode till konkursförvaltare. 20 § RP.
NJA 2000 s. 564: Fråga om ersättning för kostnader i konkursärende. 16 kap. 2 § konkurslagen.
NJA 2003 s. 99: Fråga dels om en konkursförvaltare varit skyldig att enligt 7 kap. 10 § konkurslagen höra tillsynsmyndigheten, dels om ett åsidosättande av denna plikt skall medföra avdrag på konkursförvaltararvodet.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation