lagen.nu

Tillstånd

Ingen har skrivit en beskrivning av "Tillstånd" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Tillstånd finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Legaldefinitioner (3)

Rättsfall med detta begrepp (38)

MÖD 2000:17: Tillstånd för tunneldrivning ----- Tunneldrivning vid järnvägsbygge har inte ansetts vara tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken, och inte heller följdföretag till vattenverksamhet för...
MÖD 2000:40: Landskapsskyddsförordnande enligt naturvårdslagen-----Vid tolkningen av undantag från tillståndsplikten inom områden med landskapsskyddsförordnande enligt naturvårdslagen för byggnader som behövs...
MÖD 2000:43: Närboendes talerätt mot tillsynsmyndighets beslut att inte ingripa enligt miljöskyddslagen och miljöbalken-----Sakägare (närboende) har rätt att överklaga beslut från tillsynsmyndighet om att inte...
MÖD 2000:44: Grannes talerätt mot tillsynsmyndighets beslut att inte ingripa enligt vattenlagen-----Sakägare (granne) har rätt att överklaga beslut från tillsynsmyndighet om att inte ingripa mot vattenföretag som...
MÖD 2000:46: Prövotidsredovisning i tillståndsärende enligt miljöskyddslagen----- Miljööverdomstolen fann att lakvattnet från en avfallsdeponi skulle behandlas i en lokal reningsanläggning eftersom detta innebar...
MÖD 2000:49: Begäran om ingripande för omlokalisering av verksamhet-----Enskilda personer (grannar) kan inte ansöka om omprövning enligt 24 kap. miljöbalken utan är istället hänvisade till att påkalla de berörda...
MÖD 2002:57: Ersättning enligt 26 § naturvårdslagen-----Länsstyrelsen hade genom ett interimistiskt förordnande enligt 11 § naturvårdslagen förbjudit ett bolag att anlägga ett tillståndsgivet vattenkraftverk...
MÖD 2004:1: Avvisad ansökan om omprövning av villkor för säkerhetshöjande åtgärder i Torphammars kraftverk, Gimån.----- Bolaget hade ansökt om ändring av villkor i gällande tillstånd för öppnandet av ett...
MÖD 2004:18: Ansökan om tillstånd till fortsatt och utvidgad verksamhet vid Edstippens avfallsanläggning i Upplands Väsby kommun, Stockholms län -----Miljödomstolen har i mål om tillstånd till fortsatt och...
MÖD 2004:4: Tillstånd att uppföra och driva en ny fastbränslepanna vid SCA Hygiene Products AB:s anläggning i Lilla Edets kommun m.m.-----Ansökan avsåg tillstånd till en ny panncentral inom Lilla Edets...
MÖD 2004:68: Tillstånd enligt miljöbalken till verksamhet vid Hägerums kraftverk i Virån-----Ett av miljödomstolen beviljat tillstånd att bedriva ett minikraftverk i nära anslutning till ett Natura 2000-område...
MÖD 2005:29: Föreläggande enligt miljöbalken att följa villkor i beslut om tillstånd enligt miljöskyddslagen-----Ett konkursbo, som lämnat fastigheten där en miljöfarlig verksamhet bedrivits, har ansetts inte...
MÖD 2009:37: Dammsäkerhetshöjande åtgärder på regleringsdamm ----- Då ansökan även avsåg en höjning av dämningsgränsen fann Miljööverdomstolen att det kunde bli aktuellt att föreskriva ökad minimitappning. Målet...
MÖD 2010:35: Godkännande av anpassningsplan för deponi vid Mörkeskogs avfallsanläggning-----Miljööverdomstolen fann att miljöprövningsdelegationens tillståndsbeslut avseende verksamheten vid avfallsdeponi inte...
MÖD 2010:48: Begäran om återkallelse av tillstånd-----En tidigare verksamhetsutövare som sökt och erhållit tillstånd till en viss verksamhet har inte ansetts ha rätt att begära att tillståndet ska återkallas...
MÖD 2011:52: Tillstånd till utrivning av Emsfors kraftstation i Emån i Oskarshamns kommun m.m. ----- En kraftverksanläggning i Emån var belägen på två olika fastigheter varav staten ägde den ena och ett bolag...
MÖD 2012:26: Tillsynsbeslut om förbud mot fortsatt vattenverksamhet ----- Mark- och miljööverdomstolen fann att länsstyrelsens beslut att förbjuda utövare av vattenverksamhet avseende vattenkraftproduktion, som...
MÖD 2012:27: Tillsynsbeslut om förbud mot fortsatt vattenverksamhet ----- Mark- och miljööverdomstolen fann att länsstyrelsens beslut att förbjuda utövare av vattenverksamhet avseende vattenkraftproduktion, som...
MÖD 2012:28: Tillsynsbeslut om förbud mot fortsatt vattenverksamhet ----- Mark- och miljööverdomstolen fann att länsstyrelsens beslut att förbjuda utövare av vattenverksamhet avseende vattenkraftproduktion, som...
MÖD 2012:56: Tillstånd att utföra dammsäkerhetshöjande åtgärder ----- Området nedanför en tillståndsgiven damm, som med åren hade blivit otät, var utpekat som Natura 2000-område och där fanns även exemplar av de...
MÖD 2013:27: Miljösanktionsavgift ----- En fastighetsägares flytt av en wc-tank till ny plats på fastigheten har varit att jämställa med inrättande av en ny avloppsanordning och därmed tillståndpliktig. Vid...
MÖD 2013:50: Tillstånd enligt miljöbalken till ombyggnad och drift av kraftverk-----Mark- och miljödomstolen hade avslagit ansökan om tillstånd till ombyggnad och effektivisering av kraftverket med motiveringen...
MÖD 2014:15: Lagligförklaring samt tillstånd enligt miljöbalken till vattenverksamhet-----Mark- och miljödomstolen hade lagligförklarat äldre dammar samt vattenkraftverk och meddelat tillstånd till ombyggnad av...
MÖD 2014:47: Ansökan om tillstånd för vindkraftverk-----Bolaget ansökte hos länsstyrelsen om tillstånd att uppföra och driva en vindkraftspark med maximalt 4 vindkraftverk. Miljöprövningsdelegationen prövade...
MÖD 2015:15: Bygglov för uppförande av vindkraftverk-----Område som i kommunens översiktsplan har avsatts som strövområde (friluftsområde) har inte ansetts lämpligt för vindkraft trots att området i ett tidigare...
MÖD 2015:22: Avvisning av anmälan avseende reparation och ändring av dammluckor-----Ett bolag har till länsstyrelsen anmält att bolaget avser att renovera två utskov i ett kraftverks betongdamm. Renoveringen...
MÖD 2015:23: Ansökan om tillstånd till kalkstenstäkt-----Mark- och miljödomstolen avslog ansökan bl.a. på den grunden att sökandens utredning rörande täktens effekter på ett närliggande Natura 2000-område var så...
MÖD 2017:27: Tillstånd till uppförande och drift av gruppstation för vindkraft ----- Mark- och miljööverdomstolen har funnit att en ansökan om tillstånd enligt den s.k. boxmodellen till att uppföra och driva en...
NJA 1984 s. 780: Förbudet i 7 kap 1 § 1 st luftfartslagen (1957:297) att utöva linjefart i förvärvssyfte utan regeringens tillstånd har ansetts förutsätta att flygtrafiken står öppen för allmänheten. Tillika fråga om...
NJA 1987 s. 426: Vid valnämnd har förts personregister utan erforderligt tillstånd enligt datalagen (1973:289). Fråga om valnämndens ordförandes ansvar för detta.
NJA 1987 s. 643: En byggsats om tre delar till armborst har jämte monteringsanvisning överlåtits till en person som saknar tillstånd enligt vapenlagen (1973:1176) att inneha sådant vapen. Ingen av de enskilda...
NJA 1999 s. 760: Fråga huruvida avverkning av ädellövskog har krävt tillstånd av skogsvårdsstyrelsen.
NJA 2000 s. 92: En reservofficer, som av staten tilldelats ett skjutvapen som tjänstevapen, har dömts till ansvar för olaga vapeninnehav, sedan han behållit vapnet trots att skyldigheten för honom att inneha det...
NJA 2004 s. 421: Fråga huruvida transporter till och från en miljöfarlig verksamhets anläggningar är att anse som s.k. följdföretag enligt MB. Tillika fråga huruvida den som har ansökt om tillstånd enligt balken till...
NJA 2004 s. 885: Miljödomstols dom om förlängning av tiden för att ta i anspråk ett tillstånd att uppföra och driva ett naturgaseldat kraftvärmeverk har inte ansetts vara en sådan dom om tillstånd, godkännande eller...
NJA 2005 s. 420: Fråga om tillstånd till försäljning av fastighet enligt 7 kap. 8 § äktenskapsbalken utan anknytning till konkret köpeavtal.
NJA 2005 s. 758: En person under 18 år har lånat ett effektbegränsat vapen, en s.k. soft air gun, och använt det i ett rum i familjens bostad utan att någon av hans föräldrar var närvarande i rummet. Han har dömts...
NJA 2017 s. 189: Organiserande av människosmuggling enligt 20 kap. 9 § utlänningslagen. Fråga om betydelsen av att uppehålls- och arbetstillstånd erhållits på grundval av oriktiga uppgifter. Tillämpning av den...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation