lagen.nu

Tillbyggnad

Ingen har skrivit en beskrivning av "Tillbyggnad" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Legaldefinitioner (1)

Rättsfall med detta begrepp (6)

MÖD 2004:42: Tillstånd till tillbyggnad inom ett område med skydd för landskapsbilden -----Lika med miljödomstolen ger Miljööverdomstolen (MÖD) tillstånd till tillbyggnad av ett hus på Ven, där det gäller ett...
MÖD 2012:30: Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus ----- Byggnadshöjd som avvek 2,6 meter från tillåten höjd enligt detaljplanen ansågs inte vara en mindre avvikelse som kunde godtas.
MÖD 2012:52: Rivningsföreläggande för tillbyggnad ----- Byggnadsnämnd hade meddelat rivningsföreläggande för tillbyggnad eftersom åtgärden stred mot gällande detaljplan. Inom kommunen hade ett nytt förslag till...
MÖD 2013:41: Bygglov för uppförande av balkong-----En balkong utan tak har genom dess placering och utformning ansetts öka en byggnads volym och därmed vara en tillbyggnad. Då balkongen var avsedd att utföras på...
MÖD 2015:2: Bygglov-----Mark- och miljööverdomstolen, har i ett mål om ansökan om bygglov för åtgärd som numera är bygglovsbefriad, funnit att ansökan om bygglov alltid ska prövas enligt reglerna därom även om...
MÖD 2019:1: Ansökan om tillbyggnad av komplementbyggnad ----- Den aktuella komplementbyggnaden saknar bygglov och det har inte heller framkommit några omständigheter som tyder på att den är lagligen uppförd. Att...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation