lagen.nu

Tillåtlighet

Ingen har skrivit en beskrivning av "Tillåtlighet" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (8)

MÖD 2004:10: Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken; nu fråga om återförvisning på grund av rättegångsfel-----Efter att det s.k. Citytunnelprojektet i Malmö hade bedömts tillåtligt av regeringen enligt 17 kap....
MÖD 2004:72: Tillstånd enligt miljöskyddslagen (1969:387) till fortsatt och ändrad verksamhet i Igelstaverket i Södertälje kommun, vad gäller bränsleanvändningen-----Miljööverdomstolen har konstaterat att...
MÖD 2007:5: Förbränning av avfall-----Utökning av befintlig verksamhet ansågs inte vara att jämställa med ny verksamhet även om utökningen medverkade till att en miljökvalitetsnorm överträddes. Bestämmelsen i 16...
MÖD 2010:46: Tillåtlighetsprövning m.m. av ny kraftstation vid befintlig vattenkraftanläggning-----Ägaren till ett vattenkraftverk ansökte om tillstånd att bl.a. anlägga en ny kraftstation, i närheten av den...
MÖD 2013:7: Avvisad ansökan om tillstånd till uppförande av vindkraftverk m.m. inom område med förordnande om landskapsbildsskydd---- Ett vindkraftverk skulle uppföras i ett område som omfattas av ett...
MÖD 2013:8: Ansökan enligt 11 kap. MB till anläggande av järnvägsbro ----- I mål om ansökan om tillstånd till vattenverksamhet för uppförande av järnvägsbro har mark- och miljödomstolen med tillämpning av 11...
NJA 2001 s. 828: Frågor om prövning enligt vattenlagen (1983:291) av tillåtligheten av ett företag för utvinning av värme och kyla genom bortledning av grundvatten och återledning av samma mängd grundvatten.
NJA 2013 s. 613: Om en sökande begär tillstånd till en verksamhet som kan påverka ett Natura 2000-område, ska domstolen göra en samlad bedömning som uppfyller unionsrättens krav på fullständighet, exakthet och...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation