lagen.nu

Tidsspillan

Ingen har skrivit en beskrivning av "Tidsspillan" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (10)

MIG 2008:4: Fråga om ett offentligt biträde borde ha utnyttjat en del av sin restid till arbete.
NJA 1984 s. 892: Ersättning till biträde enligt rättshjälpslagen i mål om äktenskapsskillnad på gemensam ansökan utgår enligt av domstolsverket fastställd taxa. I denna ingår angivna taxebelopp, som avser att i...
NJA 1985 s. 91: Frågor om ersättning till offentlig försvarare för tidsspillan avseende väntetid mellan försvararens ankomst till domstolsorten och förhandlingens början.
NJA 1998 s. 561: Offentlig försvarare, som själv orsakat merkostnad för tidsspillan och utlägg genom att resa mellan semesterort och domstolsorten, har tillerkänts ersättning för motsvarande lägre kostnader avseende...
NJA 2004 s. 549: Sammanlagd tidsspillan för offentlig försvarare i ett mål utanför brottmålstaxans tillämpningsområde måste, i en och samma instans, uppgå till minst 20 minuter för att ge rätt till ersättning.
NJA 2010 s. 206: Fråga sedan en huvudförhandling ställts in om den offentlige försvararen och målsägandebiträdet kan tillerkännas ersättning av allmänna medel för den tid som de reserverat för huvudförhandlingen och...
NJA 2017 s. 441: Ersättning till en offentlig försvarare för tidsspillan under en helg i samband med annat arbete än häktningsförhandling.
NJA 2017 s. 629: Ett rättshjälpsbiträde, som bedriver sin verksamhet i närheten av den ort där hans huvudman bor men på långt avstånd från den tingsrätt där den rättsliga angelägenheten prövats, har i ett familjemål...
NJA 2017 s. 652: Ett rättshjälpsbiträde vars rätt till ersättning för inställelse till tingsrätt omfattades av begränsningsregeln i 27 § rättshjälpslagen har ansetts berättigad till ersättning för sin inställelse...
RH 2009:85: Ett målsägandebiträde har promenerat från advokatkontoret till en huvudförhandling i hovrätten och begärt ersättning för tidsspillan med 507, 50 kr avseende en sammanlagd gångtid om 30 minuter....
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation