lagen.nu

Talefrist

Ingen har skrivit en beskrivning av "Talefrist" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (11)

AD 2017 nr 34: En arbetsgivarorganisation har yrkat att en tidigare arbetstagare ska betala allmänt och ekonomiskt skadestånd till en arbetsgivare för att arbetstagaren i sin anställning brutit mot...
NJA 1990 s. 660: I mål om klander av arrendesyn uppkommer dels frågan om käranden under förberedelsen i underrätt har ändrat sin talan i strid mot bestämmelsen i 13 kap 3 § 1 st 3 RB, dels frågan om en taleändring...
NJA 1997 s. 147: Frist för talan om rättelse av debiteringslängd enligt 46 § lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter har ansetts inte kunna bli föremål för återställande av försutten tid.
NJA 1997 s. 250: Fristen i 41 § lagen (1982:80) om anställningsskydd för väckande av talan om skadestånd kan iakttas genom att fordringen görs gällande i arbetsgivarens konkurs. Skadeståndstalan, som i rätt tid...
NJA 1997 s. 62: Den som klandrat en bodelning äger rätt att efter klanderfristens utgång, med den begränsning som följer av 13 kap 3 § 1 st 3 RB, ändra sin väckta talan.
NJA 1998 s. 356: Fråga om utgångspunkten för talefristen i 104 § 4 st lagen (1927:77) om försäkringsavtal.
NJA 2001 s. 855: Fråga, vid tillämpning av 14 kap. 31 § andra stycket aktiebolagslagen (1975:1385), när en part kan anses ha fått del av skiljedom.
NJA 2002 s. 377: Fristen för talan mot skiljedom räknas från den dag parten fick del av skiljedomen i dess helhet.
NJA 2005 s. 295: Ett i mål om klander av testamente framställt andrahandsyrkande om jämkning för utfående av laglott har ansetts inte utgöra en ändring av talan i den mening som avses i 13 kap. 3 § rättegångsbalken.
NJA 2009 s. 717: Enligt 7 kap. 4 § andra stycket ärvdabalken ska en bröstarvinges talan om återbäring av gåva väckas inom ett år från det bouppteckning efter arvlåtaren avslutades. Fråga om tillämpning av...
NJA 2013 s. 42: Ansökan om resning i tvistemål under åberopande av senare tillkomna domar från EU-domstolen. Domarna har inte ansetts utgöra nya omständigheter eller bevis i den mening som avses i 58 kap. 1 § RB....
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation