lagen.nu

Talan

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Talan är ett typiskt juridiskt sammanfattande begrepp för vad käranden yrkar vid domstol.

Talan är en sammanfattning av vad stämningsansökan i målet innehåller.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Talan finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (6)

NJA 1987 s. 965: I mål om ansvar för bl a grov stöld förde åklagaren också målsägandens skadeståndstalan. Sedan den tilltalade av TR:n fällts till ansvar enligt åtalet och dömts till ett långt frihetsstraff samt...
NJA 1990 s. 153: Kronofogdemyndighet har förklarat i särskilt beslut att kostnad för bortforsling av skräp och avfall utgjorde förrättningskostnad. Talan mot beslutet har ansetts kunna föras särskilt.
NJA 1990 s. 307: Svaranden i ett mål om underhållsbidrag har framställt ett yrkande gentemot käranden som har prövats av TR:n, trots att stämning inte har utfärdats, Sedan svaranden fullföljt talan mot TR:ns dom och...
NJA 1995 s. 644: Tillåten ändring av talan? 13 kap 3 § 1 st 3 RB.
NJA 2003 s. 158: Sedan part väckt fastställelsetalan och därefter ändrat den till fullgörelsetalan har han återtagit fullgörelseyrkandet och återgått till att yrka enbart fastställelse. Fråga bl.a. om den sistnämnda...
NJA 2003 s. 239: En kärande väcker talan mot ett bolag med namnet A. Innan stämning utfärdas uppger käranden att svarandebolaget rätteligen heter B. Bolaget B delges stämning, varefter käranden meddelar att det var...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation