lagen.nu

Syssloman

Ingen har skrivit en beskrivning av "Syssloman" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Syssloman finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (16)

NJA 1992 s. 16: Fråga om tillämpning av preskriptionsbestämmelsen i 18 kap 9 § HB.
NJA 1995 s. 648: Fråga om utgångspunkten för fristen för klandertalan beträffande boutredningsmans förvaltning. 19 kap 19 § ÄB och 18 kap 9 § HB.
NJA 1998 s. 520: Sedan en bank underrättats om att en värdepappersdepå hos banken pantsatts som säkerhet för ett lån, har banken utan panthavarens medgivande lämnat ut aktierna i depån till ägaren. Banken har ansetts...
NJA 1999 s. 512: Fråga om utgångspunkten för fristen för klandertalan beträffande boutredningsmans förvaltning. 19 kap 19 § ÄB och 18 kap 9 § HB.
NJA 1999 s. 52: Fråga om tillämpning av preskriptionsbestämmelsen i 18 kap. 9 § handelsbalken.
NJA 2000 s. 137: Fråga om tillämpning av preskriptionsbestämmelsen i 18 kap. 9 § handelsbalken beträffande skadeståndsanspråk mot advokat.
NJA 2005 s. 9: Beslut om förordnande av syssloman enligt 13 kap. 22 § aktiebolagslagen (1975:1385) får inte överklagas särskilt.
NJA 2008 s. 805: En företagsrekonstruktör har i gäldenärens efterföljande konkurs förklarat sig kvitta sitt anspråk på ersättning mot en redovisningsfordran som gäldenären haft mot rekonstruktören. Frågan om...
NJA 2012 s. 715: Förvaltarskap enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken. Frågor om upphörande och rätt för förvaltare att bli entledigad.
RH 1993:158: Sedan fastighet utmätts har borgenär begärt att syssloman förordnas att uppbära avkastningen av fastigheten (s.k. mindre sysslomannaskap). Skäl har ansetts föreligga att meddela sådant förordnande.
RH 1995:136: Fråga om en bank, som vid förvaltning av en värdepappersportfölj för kundens räkning gjort affärer i indexoptioner, härigenom förfarit vårdslöst och ådragit sig skadeståndsskyldighet. Även fråga om...
RH 1995:88: Fråga om ersättningsskyldighet för en värderingsfirma som i ett värderingsutlåtande avgivet inför köp av en bostadsrätt lämnat felaktig uppgift om lägenhetsytan. Tillika fråga om för sen reklamation...
RH 1996:83: Kronofogdemyndigheten har ansetts äga rätt att utan lagstöd fatta ett interimistiskt beslut om förordnande av syssloman och beslutet har befunnits vara inte endast av förberedande karaktär till följd...
RH 2003:3: Sysslomans ansvar för medhjälpare.
RH 2012:69: Fråga om skyldighet för fastighetsmäklare att upplysa köparen om följderna av att köpeskillingen inte betalas och verka för att fastighetsköpet villkoras av att köparen beviljas lån.
RH 2016:83: Samarbetsproblem och svårigheter att rekrytera ny ställföreträdare har inte ansetts utgöra skälig orsak för en god man enligt 11 kap. 4 § föräldrabalken att bli entledigad från uppdraget innan en ny...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation