lagen.nu

Syn

Ingen har skrivit en beskrivning av "Syn" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Syn finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (9)

MÖD 2005:9: Förbud mot eldning i vedpanna-----Mot bakgrund av att vedeldning i det aktuella fallet kunde medföra olägenhet för närboendes hälsa fann Miljööverdomstolen (MÖD) i likhet med länsstyrelsen att...
MÖD 2010:38: Etablering av 30 vindkraftverk-----Ett bolag ansökte om tillstånd att uppföra och driva en vindkraftanläggning om 30 vindkraftverk på ett lågfjällsområde som utpekats som riksintresse för rennäringen...
NJA 1981 s. 791: En av Sveriges Television AB anordnad filmupptagning av en demonstration har använts vid utsändning av televisionsprogram. Sedan en deltagare i demonstrationen åtalats för visst beteende under denna,...
NJA 1984 s. 381: Bestämmelsen i 4 § 2 st räntelagen har tillämpats på fordran på avträdesersättning vid jordbruksarrende. Härvid har ränta på förfallet belopp ansetts börja utgå en månad efter det att borgenären...
NJA 1989 s. 109: I arrendeavtal hade intagits skiljeklausul, enligt vilken arrendenämnd utsetts till skiljenämnd. Sedan avträdessyn förrättats på de arrenderade fastigheterna, klandrade jordägaren synen genom ansökan...
NJA 1989 s. 258: I handling som upprättats över arrendesyn har intagits felaktig klanderhänvisning. I ärende om återställande av försutten tid har ansetts att synemännen ej äger utfärda ändrad hänvisning med verkan...
NJA 1992 s. 306: Sedan Sveriges Television AB gjort en videoinspelning som delvis sänts i TV och en person som förekommit i inspelningen yrkat ansvar och skadestånd mot bolaget på grund av grovt förtal, har personen...
NJA 1993 s. 681: Ansökan om återställande av försutten tid för att hos arrendenämnd i dess egenskap av skiljenämnd anföra klander mot syn i arrendeförhållande har ansetts skola prövas av hovrätt.
RH 2013:28: Hovrätten har tillåtit part att, inom ramen för åberopad syn, klippa sönder (avlägsna del av) synföremålet på visst sätt. Hovrättens bedömning innefattar bl.a. frågan om åtgärden innebär åberopande...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation