lagen.nu

Strikt ansvar

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

En ansvarstyp som gäller oavsett om en part handlat culpöst eller inte.

Från engelskans "Strict Liability"; om ett kontraktsbrott eller en annan skada inträffar och parten har strikt ansvar, så är denne skadeståndsskyldig oavsett omständigheter. Dock brukar undantag göras för objektiv omöjlighet eller force majeure. Ett exempel på strikt ansvar finns i 19 § lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter.

Strikt ansvar innebär att en part ansvarar för skador oavsett om skadan uppkommit genom dennes eget vårdslösa handlande eller någon annans. Rent strikt ansvar innebär att en part svarar för skador oavsett om det finns eget eller annans vårdslösa eller uppsåtliga handlande i grunden.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Rättsfall med detta begrepp (11)

MÖD 2006:19: Miljösanktionsavgift-----Miljööverdomstolen (MÖD) delade underrättens bedömning att det förelåg grund för att ta ut miljösanktionsavgift då bolaget inte anmält hantering av 1027 kubikmeter flytande...
MÖD 2010:50: Skadestånd-----Makarna S, ägare till en fastighet belägen invid en sjö, yrkade skadestånd av RS som ca 2 km nedströms sjön drev ett vattenkraftverk i en kanal som går från sjöns utlopp. RS hade...
NJA 1983 s. 836: Fastighetsägare, vilka påstår att deras boningshus skadats i följd av s k ljudbang som uppstått vid militär flygverksamhet, har väckt talan mot staten med yrkande om skadestånd. Till stöd för sin...
NJA 1989 s. 389: I fall då lärare ådragit sig personskada orsakad av salmonellasmittad mat som tillretts i ett centralkök, drivet av Stockholms stad, och serverats i skolans matsal har staden ålagts ett strikt...
NJA 1991 s. 217: Utbetalning från bankkonto skedde först mellan en och en halv och två timmar efter det att begäran därom framställts. Dröjsmål med betalningen har ansetts föreligga och banken har oberoende av...
NJA 1991 s. 720: Innehavare av fjärrvärmeanläggning har ansetts böra bära ett strikt skadeståndsansvar för skador orsakade av vattenutsläpp från anläggningen.
NJA 1996 s. 104: En hundägares skyldighet att ersätta skada, som hunden orsakat den som mottagit hunden till underhåll eller nyttjande, har ansetts vara att bedöma enligt kontraktsrättsliga regler och inte enligt 6 §...
NJA 1997 s. 468: Innehavare av renvattenanläggning har ansetts bära strikt skadeståndsansvar för skador orsakade av vattenutsläpp från anläggningen.
NJA 1997 s. 684: Efter särskilt riklig nederbörd har osedvanligt stora vattenmängder släppts fram genom en damm för vattenreglering med översvämningsskador nedströms som följd. Dammägaren har inte ansetts böra...
NJA 2001 s. 368: Samfällighetsförening, som drev en vatten- och avloppsanläggning, har ansetts bära strikt skadeståndsansvar för en vattenskada i en villafastighet som uppstått till följd av att en spillvattenledning...
NJA 2007 s. 663: Strikt ansvar har inte ansetts föreligga för skador som orsakats av en explosion genom brand eller tryckvåg.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation