lagen.nu

Strandskydd

Ingen har skrivit en beskrivning av "Strandskydd" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Strandskydd finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (22)

HFD 2016 ref. 76: De inskränkningar i en fastighetsägares förfoganderätt som ett beslut om utvidgat strandskydd medför har inte ansetts innebära en oproportionerlig begränsning av dennes möjligheter att fortsatt...
MÖD 2000:40: Landskapsskyddsförordnande enligt naturvårdslagen-----Vid tolkningen av undantag från tillståndsplikten inom områden med landskapsskyddsförordnande enligt naturvårdslagen för byggnader som behövs...
MÖD 2004:3: Dispens från föreskrifter för naturreservat och område med skydd för landskapsbilden samt dispens från strandskyddsbestämmelser för anläggande av en gång- och cykelväg-----Kommunen ville anlägga en...
MÖD 2004:44: Strandskyddsdispens-----En ansökan om strandskyddsdispens för en brygga, som utformats med ett 100 kvm stort bryggdäck, har avslagits eftersom den ansågs få en avhållande effekt på det rörliga...
MÖD 2004:54: Länsstyrelses talerätt vid beslut om dispens från strandskydd-----En länsstyrelse hade beviljat en privatperson dispens från strandskyddsbestämmelserna. Naturvårdsverket överklagade till...
MÖD 2007:22: Föreläggande att ta bort inredning ur sjöbod-----En sjöbod hade fått strandskyddsdispens såsom en förrådsbyggnad. Enligt Miljööverdomstolen (MÖD) hade sjöboden utformats på ett sådant sätt att den...
MÖD 2007:46: Strandskyddsdispens ----- Strandskyddsdispens söktes för uppförande av ett mindre bostadshus för permanentboende. Avsikten var att skapa förutsättningar för att vidmakthålla det enda kvarvarande...
MÖD 2008:20: Strandskyddsdispens ----- Staten medgav som kompensation för en naturreservatsbildning rätt för fastighetsägare att uppföra fyra sjöbodar med tillhörande bryggdäck. Miljööverdomstolen fann inte att...
MÖD 2011:17: Föreläggande om återställning av anlagda vägar m.m.-----En arrendator hade vidtagit en rad åtgärder vid en insjö för att kunna bedriva kommersiell fågeljakt i området. MÖD delade länsstyrelsen...
MÖD 2011:36: Föreläggande enligt miljöbalken att vidta åtgärder för att återställa strandpromenad på fastigheten Haga-Kumla 1:5 i Sigtuna kommun-----Mark- och miljööverdomstolen fastställde miljö- och...
MÖD 2012:36: Fastighetsreglering ----- Syftet med en fastighetsreglering var i huvudsak att få till stånd en skyddszon mot avverkning och en bättre boendemiljö genom överföring av 7 400 m² skogsmark inom...
MÖD 2012:4: Strandskydd-----Frågan om ett visst område omfattas av reglerna om strandskydd har besvarats jakande.En bäck, nedskuren i en mindre ravin, har bedömts som ett vattendrag i miljöbalkens mening, även...
MÖD 2013:29: Förhandsbesked för uppförande av fritidshus inom strandskyddsområde----- Mark- och miljööverdomstolen har, till skillnad från mark- och miljödomstolen, ansett att den kommunala nämnden vid sin...
MÖD 2014:27: Fråga om krav på återställningsarbete enligt miljöbalken är föremål för preskription då tio år förflutit sedan byggnad inom strandskyddat område uppförts-----Två byggnader har utan...
MÖD 2014:45: Strandskyddsdispens-----Mark- och miljööverdomstolenfann att det inte förelåg särskilda skäl för dispens frånstrandskyddsförbudet för att bygga en 11 meter lång skärmvägg vid en badplats.
MÖD 2015:32: Detaljplan-----Strandskyddet har upphävts inom vissa delar av ett planområde. Området hade pekats ut som ett LIS-område enligt kommunens översiktsplan. Med hänsyn till det stora avståndet mellan det...
MÖD 2016:13: Detaljplan för bostäder ----- En del av den föreslagna bebyggelsen enligt detaljplanen var belägen inom strandskyddat område och kommunen hade upphävt strandskyddet inom detta område. Mark- och...
MÖD 2016:21: Strandskyddsdispens för nybyggnad av tre enbostadshus ----- Mark- och miljööverdomstolen har i likhet med underinstanserna funnit att dispens från strandskyddet inte ska beviljas för uppförande av...
NJA 1981 s. 1155: Genom en sökt fastighetsreglering avses en jord- och skogsbruksfastighet samt en s k restfastighet för bostadsändamål, motsvarande ett förutvarande brukningscentrum för jordbruket, skola bildas....
NJA 1981 s. 581: Fråga om tillåtligheten av avstyckning för bebyggelse inom strandskyddsområde. 3 kap 2 § 2 st fastighetsbildningslagen. - Såväl länsstyrelse som byggnadsnämnd har ansetts äga behörighet att fullfölja...
NJA 2003 s. 285: Fråga om regeringen gjort sig skyldig till fel eller försummelse vid bedömning av talerätt i ett strandskyddsärende.
NJA 2008 s. 55: Tillämpning av reglerna om strandskydd vid prövning av en ansökan om vattenverksamhet.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation