lagen.nu

Straffvärde

Ingen har skrivit en beskrivning av "Straffvärde" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Straffvärde finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (51)

NJA 1989 s. 31: Fråga om påföljd för den som underlåtit att inställa sig till civilförsvarstjänstgöring.
NJA 1990 s. 84: Fråga om påföljd vid icke ringa misshandel. (I och II).
NJA 1991 s. 255: Straffmätning vid grov narkotikabrottslighet och grova varusmugglingsbrott, bestående i att en person såsom narkotikakurir vid flera tillfällen tagit befattning med stora mängder narkotika. Bl a...
NJA 1995 s. 106: Straffet för grovt narkotikabrott har med hänsyn till den tilltalades bristande omdömesförmåga samt allvarliga och invalidiserande hälsotillstånd satts lägre än som är föreskrivet. 29 kap 3 § 1 st 3...
NJA 1997 s. 622: Straffmätning vid försök till grov varusmuggling avseende 25 000 liter 96-procentig sprit.
NJA 1997 s. 652: Fråga om påföljd för grov förskingring.
NJA 1999 s. 769: Fråga om påföljd för artbrottslighet (bokföringsbrott, grovt brott, och skattebedrägeri) med ett straffvärde av fängelse tio månader.
NJA 2003 s. 414: Fråga vid påföljdsbestämning i brottmål om särskild gottgörelse för att rättegång inte hållits inom skälig tid. (Jfr 2003 s. 217)
NJA 2003 s. 78: Straffmätning vid olovlig försäljning och olovligt innehav av alkoholdrycker.
NJA 2004 s. 354: Straffmätning i mål om grovt narkotikabrott.
NJA 2005 s. 348: Fråga om differentiering av straffvärdet vid eget bruk av amfetamin (I) och heroin (II).
NJA 2005 s. 856: Påföljd för vårdslös skatteuppgift.
NJA 2006 s. 212: Skyddstillsyn med föreskrift om kontraktsvård har ansetts inte komma i fråga som påföljd för sexuellt utnyttjande av underårig och barnpornografibrott, när straffvärdet för brotten motsvarat fängelse...
NJA 2006 s. 510: Straffmätning vid upprepade fall av våldtäkt mot och sexuellt utnyttjande av barn.
NJA 2007 s. 636: Ungdomstjänst har ansetts vara en tillräckligt ingripande påföljd för en 16-åring som dömts för grov misshandel med ett straffvärde, om gärningen hade begåtts av en vuxen person, om cirka 16 månader.
NJA 2008 s. 359: Skyddstillsyn i förening med föreskrift om samhällstjänst har ansetts vara tillräckligt ingripande påföljd för två 21-åringar som gjort sig skyldiga till en serie om drygt trettio stölder varav en...
NJA 2008 s. 653: Innehav av 0,73 gram kokain för eget bruk har bedömts som narkotikabrott av normalgraden. Även fråga om påföljd för brottet.
NJA 2009 s. 485: Frågor om straffvärde och straffmätning vid tillämpning av 34 kap. 3 § andra stycket BrB för brott som begåtts före den tidigare domen (I) eller innan denna börjat verkställas (II och III).
NJA 2009 s. 599: Tillämpning av billighetsskälen enligt 29 kap. 5 § första stycket 3 och 8 brottsbalken vid påföljdsbestämning, särskilt frågan om den omständigheten att en tilltalad avslöjat medtilltalades...
NJA 2011 s. 357: Straffvärdebedömning i narkotikamål (mefedron).
NJA 2011 s. 675: Brottsrubricering och straffvärdebedömning i mål om narkotikabrott och narkotikasmuggling avseende syntetiska katinoner.
NJA 2012 s. 115: Brottsrubricering och straffvärdebedömning i narkotikamål (ecstasy).
NJA 2012 s. 16: Antalet dagsböter har med tillämpning av 29 kap. 7 § första stycket brottsbalken satts ned då en person vid 18 års ålder gjort sig skyldig till snatteri.
NJA 2012 s. 369: Påföljd för sjöfylleri.
NJA 2012 s. 70: Brottsrubricering och straffvärdebedömning i narkotikamål (amfetamin).
NJA 2012 s. 79: Grovt vållande till annans död, m.m. Straffvärdebedömning och fråga om straffet borde skärpas på grund av tidigare brottslighet.
NJA 2013 s. 376: Straffmätning för mord.
NJA 2013 s. 654: Påföljdsval och straffmätning vid förmögenhetsbrott (grovt häleri).
NJA 2013 s. 922: En tilltalad har dömts för misshandel med ett straffvärde om fängelse tio månader. Med hänsyn till brottets straffvärde i förening med dess art har det ansetts varaoundgängligenpåkallat att en ådömd...
NJA 2014 s. 559: Varumärkesintrång. Straffvärde och brottslighetens art.
NJA 2015 s. 826: Samlag med avkomling. Straffvärde och brottslighetens art. Påföljden har bestämts till villkorlig dom och dagsböter. Också fråga rörande tillämpningen av 34 kap. 1 § första stycket brottsbalken när...
NJA 2015 s. 895: Grovt rattfylleri. En mycket hög alkoholkoncentration medför att gärningen har ett straffvärde som överstiger fängelse i en månad, även om inga andra försvårande omständigheter föreligger.
NJA 2016 s. 95: Missbruk av urkund i samband med förarprov. Gradindelning, straffvärde och brottslighetens art.
NJA 2017 s. 446: Upphovsrättsintrång är inte sådan brottslighet att dess art utgör skäl för fängelse. Också fråga om brottslighetens straffvärde.
RH 2005:57: Fråga om bestämmande av straffvärde vid narkotikabrottslighet bestående i hantering av flera olika narkotiska preparat. Även fråga om tillämpning av 29 kap. 4 § brottsbalken.
RH 2007:45: Narkotikabrott avseende Subutextabletter. Brottsrubricering och straffvärde.
RH 2008:15: En man har dömts för framkallande av fara för annan bestående i att han hanterat en s.k. bengalisk eld vid en fotbollsmatch. Även fråga om straffvärdesbedömning.
RH 2009:36: Överträdelse av brott mot lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor genom innehav av 1,5 liter GBL, delvis i överlåtelsesyfte, har bedömts utgöra brott av sådan art att fängelsestraff...
RH 2009:37: Straffvärde och påföljdsval vid brott mot lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor.
RH 2009:4: En person har underlåtit att till tullbehandling anmäla 395 ml opiumlösning (vägande 423 gram) som faller under lagstiftningens narkotikaklassifikation. Lösningen motsvarade ca 100 gram fast opium....
RH 2010:79: En trettioårig man har under överfallsliknande omständigheter sexuellt ofredat en sjuttonårig flicka en tidig morgon utanför en tunnelbanestation genom att med handen utanpå flickans kläder ta på...
RH 2010:80: En yrkeschaufför som kastat bort ett färdskrivardiagramblad till sin lastbil i syfte att dölja att han brutit eller avsåg att bryta mot reglerna om kör- och vilotider dömdes för undertryckande av...
RH 2011:19: I två fall av djurplågeri, där gärningsmännen uppsåtligen utsatt två kaniner för otillbörligt lidande genom att i det ena fallet antända djuret och i det andra fallet bl.a. hetsa en hund mot det har...
RH 2011:22: Fråga om påföljd för rån, särskilt om tillämpning av 29 kap. 1 § andra stycket brottsbalken i dess lydelse fr.o.m. den 1 juli 2010.
RH 2011:45: Straffvärdebedömningi narkotikamål avseende JWH-018.
RH 2011:57: Fråga om straffvärde, påföljdsval och straffmätning vid olovlig befattning med falska pengar och häleribrottslighet som tar sikte på befattning med missfärgade sedlar som härrör från allvarlig...
RH 2011:69: Hovrätten har bestämt påföljden för mord och olaga tvång till fängelse på livstid.
RH 2012:70: Straffskärpning på grund av återfall i brott. Även fråga om följderna av ett utvisningsbeslut för en EU-medborgare.
RH 2012:86: Straffvärdet för grovt barnpornografibrott har ansetts motsvara fem års fängelse. Brottet har innefattat innehav och spridning av en utomordentligt stor mängd barnpornografiskt material samt egen...
RH 2015:57: Fråga om straffvärde och skadestånd för kränkning vid brottet kränkande fotografering.
RH 2015:61: Ett mordbrandsbrott har bedömts som mindre allvarligt. Även fråga om straffvärde.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation