lagen.nu

Straffmätning

Ingen har skrivit en beskrivning av "Straffmätning" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (143)

NJA 1981 s. 308: Straffmätning i mål om ansvar för rattonykterhet.
NJA 1981 s. 474: Straffmätning vid lydnadsbrott. 21 kap 1 § BrB.
NJA 1983 s. 709: Straffmätning vid ordningsförseelser.
NJA 1983 s. 754: Fråga om avvägning av farlighetsgraden hos kokain som underlag för bedömande huruvida visst narkotikabrott bör anses grovt och för straffmätningen (I och II).
NJA 1983 s. 899: Straffmätning vid lydnadsbrott i form av vägran andra gången att fullgöra militär grundutbildning. Straffet har bestämts med ledning av tidigare rättstillämpning utan att påverkas av de ändringar som...
NJA 1984 s. 441: En man, som har utsatt sin samboende för allvarlig misshandel, har i TR:n dömts till fängelse och i HovR:n till skyddstillsyn jämte böter. I HD har påföljden bestämts till fängelse. Vid bestämmande...
NJA 1984 s. 928: Fråga om straffmätning för rattfylleribrott begånget i Danmark. Tillika fråga om jämkning av återbetalningsskyldighet för försvararkostnaden i HD.
NJA 1985 s. 510: Mord eller dråp? Tillika fråga om straffmätningen för mord.
NJA 1987 s. 193: I brottmål vari revisionstalan av den tilltalade förts i ansvarsdelen angående straffmätningen och i skadeståndsdelen angående jämkning har HD upptagit frågan om prövningstillstånd i ansvarsdelen för...
NJA 1987 s. 459: Resningsärende. Det har ansetts felaktigt att låta den omständigheten att en gärningsman är offentlig tjänsteman inverka på straffmätningen, när brottet inte har haft något samband med hans...
NJA 1987 s. 757: En person som är intagen i kriminalvårdsanstalt har befunnits skyldig till narkotikainnehav inom anstalten. Fråga om inverkan på straffmätningen av att han i anledning av innehavet dels blivit...
NJA 1989 s. 31: Fråga om påföljd för den som underlåtit att inställa sig till civilförsvarstjänstgöring.
NJA 1990 s. 521: Fråga om påföljd vid icke ringa misshandel.
NJA 1990 s. 84: Fråga om påföljd vid icke ringa misshandel. (I och II).
NJA 1991 s. 255: Straffmätning vid grov narkotikabrottslighet och grova varusmugglingsbrott, bestående i att en person såsom narkotikakurir vid flera tillfällen tagit befattning med stora mängder narkotika. Bl a...
NJA 1991 s. 498: Fråga om straffvärdet för olaga vapeninnehav avseende en Magnumrevolver. Tillämpning av bestämmelserna i 34 kap. 4 § andra st. brottsbalken om förverkande av del av villkorligt medgiven frihet.
NJA 1992 s. 108: Fråga om tillämpningen av 1 eller 2 § narkotikastrafflagen (1968:64) samt om påföljden för ringa narkotikabrott.
NJA 1992 s. 235: Fråga om farlighetsgraden hos LSD och "Extacy" (MDMA) vid brottsrubricering och straffmätning i mål om narkotikabrott.
NJA 1992 s. 653: Val av påföljd för grovt rattfylleri och grov vårdslöshet i trafik.
NJA 1994 s. 374: Fråga om farlighetsgraden hos råopium och om straffmätning vid narkotikabrott och försök till varusmuggling.
NJA 1995 s. 106: Straffet för grovt narkotikabrott har med hänsyn till den tilltalades bristande omdömesförmåga samt allvarliga och invalidiserande hälsotillstånd satts lägre än som är föreskrivet. 29 kap 3 § 1 st 3...
NJA 1997 s. 522: Innehav för eget bruk av en liten mängd amfetamin har bedömts som narkotikabrott enligt 1 § narkotikastrafflagen (1968:64). Tillika fråga om straffmätningen.
NJA 1997 s. 808: En person har fört in 4 liter skattepliktig sprit från Danmark till Sverige utan att anmäla införseln till Tullverket. Förseelsen har bedömts inte vara ringa och har därmed föranlett straffansvar....
NJA 1998 s. 713: Reformatio in pejus? Tillika fråga om beaktande av tidigare brottslighet enligt bestämmelsen i 29 kap 4 § BrB.
NJA 2000 s. 580: Straffmätning för grov misshandel av barn.
NJA 2000 s. 580: Åtal för brott mot upphovsrättslagen (1960:729) avseende handel med videospel har ogillats, dels därför att videospelen har ansetts inte vara filmverk, dels därför att befattningen med videospelen...
NJA 2000 s. 612: Straffmätning för grov misshandel av barn.
NJA 2001 s. 500: Fråga om det vid straffmätning skall beaktas att en person som utvisas också registreras på spärrlistan i Schengens informationssystem och därför under den tid som återreseförbudet gäller inte får...
NJA 2001 s. 527: Straffmätning vid köp av sexuella tjänster.
NJA 2002 s. 198: Fråga om påföljdsval och straffmätning för våldsamt upplopp.
NJA 2002 s. 533: Straffmätning för våldsamt upplopp i samband med EU-toppmöte. I och II.
NJA 2003 s. 174: En man har befunnits skyldig till grov misshandel och vållande till annans död, grovt brott, avseende en treårig styvson. Fråga om straffmätning. - Även fråga om barnets moder gjort sig skyldig till...
NJA 2003 s. 295: Straffmätning i mål om försök till utpressning och grovt vapenbrott.
NJA 2003 s. 414: Fråga vid påföljdsbestämning i brottmål om särskild gottgörelse för att rättegång inte hållits inom skälig tid. (Jfr 2003 s. 217)
NJA 2003 s. 495: Straffmätning vid upprepade fall av grovt rattfylleri. Även fråga om värdegränsen mellan stöld och snatteri vid butikstillgrepp. (Jfr 1990 s. 743 och 1994 s. 699)
NJA 2004 s. 354: Straffmätning i mål om grovt narkotikabrott.
NJA 2004 s. 437: Straffmätning i mål om grov fridskränkning.
NJA 2005 s. 661: Ett avskedande från en anställning skall beaktas vid straffmätningen även när brottet begåtts i anställningen.
NJA 2005 s. 878: Fråga om straffbestämning för lagöverträdare under 18 år.
NJA 2006 s. 510: Straffmätning vid upprepade fall av våldtäkt mot och sexuellt utnyttjande av barn.
NJA 2007 s. 636: Ungdomstjänst har ansetts vara en tillräckligt ingripande påföljd för en 16-åring som dömts för grov misshandel med ett straffvärde, om gärningen hade begåtts av en vuxen person, om cirka 16 månader.
NJA 2008 s. 900: En person har i ett varuhus tillgripit varor till ringa värde och med våld satt sig till motvärn när en butikskontrollant ingripit. Med hänsyn till våldets omfattning har handlandet bedömts som rån...
NJA 2009 s. 485: Frågor om straffvärde och straffmätning vid tillämpning av 34 kap. 3 § andra stycket BrB för brott som begåtts före den tidigare domen (I) eller innan denna börjat verkställas (II och III).
NJA 2009 s. 599: Tillämpning av billighetsskälen enligt 29 kap. 5 § första stycket 3 och 8 brottsbalken vid påföljdsbestämning, särskilt frågan om den omständigheten att en tilltalad avslöjat medtilltalades...
NJA 2010 s. 592: Fängelsestraffet i ett fall av grov narkotikasmuggling har på grund av brottets mycket höga straffvärde bestämts till strafflatitudens maximum, oberoende av beaktansvärda billighetshänsyn bestående i...
NJA 2012 s. 144: Straffvärdebedömning av transport, förvaring och innehav av 97 kg cannabisharts.
NJA 2012 s. 16: Antalet dagsböter har med tillämpning av 29 kap. 7 § första stycket brottsbalken satts ned då en person vid 18 års ålder gjort sig skyldig till snatteri.
NJA 2012 s. 369: Påföljd för sjöfylleri.
NJA 2012 s. 826: 1. En person har tagit ut pengar från ett bolags konto och förmedlat dessa vidare till bolagets ledning, som underlät att bokföra transaktionerna. Personen har inte genom sitt förfarande ansetts...
NJA 2012 s. 968: När någon döms till villkorlig dom med föreskrift om samhällstjänst ska ett frihetsberövande med anledning av brott som prövas genom domen inte beaktas vid bestämmande av antalet timmar...
NJA 2013 s. 376: Straffmätning för mord.
NJA 2013 s. 63: Straffmätning. Betydelsen av att ovanligt lång tid förflutit sedan två våldtäktsbrott begåtts av en styvfar mot ett litet barn.
NJA 2013 s. 654: Påföljdsval och straffmätning vid förmögenhetsbrott (grovt häleri).
NJA 2014 s. 859: Påföljden för brott mot upphovsrättslagen genom fildelning vid 51 tillfällen har i visst fall bestämts till ett kraftigt bötesstraff.
NJA 2015 s. 769: Långvarig häktning med restriktioner som inneburit isolering har vid straffmätningen beaktats som ett billighetsskäl enligt 29 kap. 5 § brottsbalken.
NJA 2015 s. 948: Brottsrubricering, straffmätning och påföljdsbestämning vid samlag med barn.
NJA 2017 s. 138: Straffmätning vid grov vårdslöshet i trafik i förening med grovt rattfylleri. Fråga också om straffet ska lindras med hänsyn till den tilltalades ålder (70 år).
RH 1993:101: Påföljden för grov misshandel av ett spädbarn - som erhållit bl.a. revbensbrott, kompressionsfraktur på en ryggkota, skallfrakturer samt brott på lårben och skenben - har bestämts till fängelse sex...
RH 1993:23: Rån mot värdetransport har bedömts som grovt brott redan på den grunden att vapen - oaktat det inte blivit utrett att de var riktiga eller skarpladdade - använts på ett hänsynslöst sätt mot...
RH 1993:98: Straffmätning i mål angående grov vårdslöshet i trafik.
RH 1994:139: Rån mot ett postkontor har bedömts som grovt brott trots att det inte visats att de vapen som användes var skarpladdade. Andra inslag - planeringen, utrustningen och hänsynslösheten - har avgjort...
RH 1994:43: Fråga om sexuella övergrepp mot barn var att bedöma som våldtäkt. Tillika fråga om straffmätningen.
RH 1994:54: Påföljden för innehav av 0,05 gram heroin har bestämts till 40 dagsböter.
RH 1994:58: Påföljden för mened har med hänsyn till gärningens art bestämts till fängelse, oaktat att gärningsmannen var 19 år då gärningen begicks. Gärningsmannens ungdom har beaktats vid bestämmandet av...
RH 1994:76: Straffmätning i mål om grovt sexuellt utnyttjande av underårig. Den tid som förflutit mellan brotten och lagföringen, omkring sju år, har inte ansetts vara en i förhållande till brottets art ovanligt...
RH 1995:140: Disciplinansvar, som meddelats veterinär i hans yrkesutövning, har inte ansetts utgöra något hinder mot att allmän domstol prövar frågan om straffansvar för samma gärning.
RH 1995:25: Olaga innehav av bl.a. ett egentillverkat avsågat hagelgevär och cirka 270 patroner avsedda för det militära vapnet AK4 har ansetts ha ett straffvärde om sex månaders fängelse.
RH 1995:51: Påföljd för mordbrand.
RH 1995:70: Fråga om eventuellt uppsåt vid åtal för mord. Även fråga om straffmätning vid brott av unga.
RH 1995:78: Påföljden för grovt rattfylleri och vållande till annans död, grovt brott, bestående i att en kraftigt berusad bilförare kört ihjäl en likaledes kraftigt berusad kamrat som frivilligt följt med på...
RH 1996:101: Hantering av sammanlagt 260 kg respektive 329 kg kat har bedömts som narkotikabrott enligt 1 § narkotikastrafflagen. Långa fängelsestraff har ådömts.
RH 1996:124: Ansvar för innehav, försäljning m.m. av sprit som varit föremål för varusmuggling. Frågor bl.a. om rubricering, påföljd och förverkande av värde av försåld sprit.
RH 1996:23: Påföljden för uppsåtligt brott mot förbudet mot att inneha kniv på allmän plats bör, när det gäller moraknivar eller större knivar, i normalfallet föranleda ett dagsbotsstraff som inte stannar vid...
RH 1996:30: Fråga om påföljd - fängelse eller villkorlig dom - för bestickning och mutbrott. Även fråga om huruvida mutbrottet var att anse som grovt.
RH 1996:35: Påföljden för vårdslöshet i trafik - bestående i att en personbil fördes på trottoaren förbi en parkerad taxibil, som varit i färd med att släppa av skolbarn - har bestämts till 60 dagsböter.
RH 1996:85: En man, som för andra gången fällts till ansvar för värnpliktsbrott, har ådömts kortare fängelsestraff än normalt, eftersom en - visserligen beroende på honom själv - ovanligt lång tid förflutit...
RH 1997:1: Det s.k. Kodemordet: Gärningsman som var drygt 18 år gammal, har dömts för mord och försök till misshandel till fängelse 8 år medan gärningsman, som var knappt 18 år gammal har dömts för grov...
RH 1997:14: Straffmätning i mål om grovt rattfylleri.
RH 1997:51: Vid straffvärdebedömningen har befattning med s.k. LSD-trippar i överlåtelsesyfte närmast jämställts med motsvarande befattning med kokain.
RH 1997:60: Fråga om det har någon betydelse för giltigheten av torskfiskeförbud som meddelats genom förordning att Sverige inte underrättat EEC om torskfiskeförbudet trots att Sverige vid förhandlingar med EEC...
RH 1997:90: Försök till varusmuggling avseende cigarretter, för vilka tull och avgifter skulle ha erlagts med tillsammans drygt 1,8 miljoner kr, har, med beaktande även av den förslagenhet med vilken brottet...
RH 1998:55: Mord eller dråp? Även fråga om straffmätning för mord.
RH 1998:68: Straffmätning vid sexuellt utnyttjande av underårig då gärningsmannen vid tidigare tillfällen har dömts för sådana brott mot samma målsägande.
RH 1999:109: Synnerliga skäl för utvisning för all framtid har ansetts föreligga vid dom för grovt koppleri. Även fråga om straffmätning.
RH 1999:66: När påföljden har bestämts till skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (s.k. kontraktsvård) har det alternativa fängelsestraffet bestämts enbart utifrån den aktuella brottslighetens straffvärde...
RH 1999:79: Straffet för narkotikabrott har satts avsevärt högre än eljest med hänsyn till narkotikans renhetsgrad.
RH 2000:94: Grovt jaktbrott. En varg har förföljts och skjutits från skoter av en renägande same. Frågor om bevisvärdering, påföljd och skadestånd.
RH 2001:61: Överlåtelse av 94 tabletter innehållande ecstacy (MDMA) har bedömts som narkotikabrott av normalgraden.
RH 2002:35: Straffmätning i mål om grov kvinnofridskränkning.
RH 2002:51: Straffmätning i mål om grovt rattfylleri.
RH 2002:58: Straffmätning i mål om grovt narkotikabrott (innehav - delvis i överlåtelsesyfte - av omkring 300 gram amfetamin).
RH 2003:19: Straffet för snatteri av gods till ett värde av 310 kr har för en 17-åring bestämts till 40 dagsböter.
RH 2003:51: De kroppsskador en bilförare ådragit sig vid en trafikolycka i samband med att han gjort sig skyldig till vållande till kroppsskada, grovt brott, olovlig körning, grovt brott, och grovt rattfylleri...
RH 2003:57: Straffmätning i mål om falsk tillvitelse.
RH 2003:64: Påföljden för en 81-årig man som gjort sig skyldig till mord har av hovrätten bestämts till fängelse sju år.
RH 2004:87: En person har, efter det att han dömts till påföljd i en tidigare rättegång men innan verkställigheten påbörjats av det fängelsestraff som följt av den domen, begått nya brott. Påföljden för dessa...
RH 2005:13: De i NJA 1998 s. 24 angivna riktlinjerna för straffmätning vid narkotikabrott avseende Rohypnol har, även efter det att synen på straffvärdet vid hantering av detta preparat ändrats genom NJA 2003 s....
RH 2005:57: Fråga om bestämmande av straffvärde vid narkotikabrottslighet bestående i hantering av flera olika narkotiska preparat. Även fråga om tillämpning av 29 kap. 4 § brottsbalken.
RH 2006:14: I mål om ansvar för försök till utpressning och för sabotage har aktualiserats bl.a. frågan om försökspunkterna har passerats och frågor om uppsåt och brottskonkurrens.
RH 2006:28: Påföljden för mord. Tidsbestämt straff eller livstidsstraff.
RH 2006:31: Hovrätten fördubblade av tingsrätten utdömt fängelsestraff för rån vid 13 tillfällen, försök till rån vid två tillfällen samt häleri och bestämde påföljden till fängelse sex år.
RH 2006:32: En 49-årig man dömdes till fyra års fängelse för våldtäkt mot en 14-årig flicka omfattande upprepade vaginala och orala samlag med målsäganden och i tre olika bostäder under sammanlagt drygt ett...
RH 2006:44: Brottsrubricering och straffmätning i mål om grovt narkotikabrott.
RH 2006:49: Straffmätning vid flerfaldig brottslighet och återfall i brott.
RH 2006:64: Fängelsestraffets längd har för en artonåring som skall dömas för grovt narkotikabrott reducerats inte bara med hänsyn till hans ungdom utan även med hänsyn till att hans befattning med narkotikan...
RH 2006:68: Straffmätning och val av påföljd för en 17-åring som döms för bl.a. ett fyrtiotal stölder som huvudsakligen riktat sig mot äldre och handikappade personer.
RH 2006:74: Gränsen till grovt brott för smuggling av det narkotiska preparatet Subutex har - vid ett rent mängdresonemang - ansetts gå vid 3 600 tabletter á 8 mg. För den som planerat, finansierat och utfört...
RH 2007:19: Straffmätning vid grovt rattfylleri (framförande av tung lastbil med en alkoholkoncentration i blodet av minst 3,45 promille).
RH 2007:44: Straffmätning i mål om olovlig försäljning av alkoholdrycker, grovt brott.
RH 2007:5: Straffmätning vid flera brott mot lagen om tillsyn över hundar och katter.
RH 2007:86: Fråga om beaktande av andra omständigheter än mängd och art narkotika vid bestämmande av straffvärde och straffmätning i mål om ansvar för narkotikabrott.
RH 2008:14: Fängelsestraffet för grov narkotikasmuggling har satts ner avsevärt med hänsyn till att narkotikans renhetsgrad varit påtagligt mycket lägre än normalt.
RH 2008:20: Enbart den omständigheten att det saknas utredning om renhetsgraden av narkotika, som varit föremål för olaglig hantering, medför inte att straffet ska sättas lägre än normalt vid ett rent...
RH 2008:24: I mål om bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll har ett flertal frågor prövats, bl.a. tillämpningen av det s.k. huvudsakskriteriet i 11 kap. 5 § första stycket brottsbalken och brottens...
RH 2008:34: Påföljden för en 19-åring, som dömts för mord, har bestämts till fängelse 9 år.
RH 2008:54: En man förs bort i en bil, misshandlas och krävs på pengar. I målet mot två av männen i bilen och två män som åtalats för anstiftan till utpressning uppstår bl.a. dels frågan om målsäganden utsatts...
RH 2008:59: Köp av sexuella tjänster som förmedlats genom organiserad prostitution har bedömts innefatta försvårande omständigheter varför påföljden bestämts till villkorlig dom jämte böter. Även utnyttjande i...
RH 2009:26: Att alkoholkoncentrationen i utandningsluften uppgått till i det närmaste 1 mg/liter har inte ensamt ansetts tillräckligt för att straffet för grovt rattfylleri ska sättas högre än en månads fängelse.
RH 2009:62: Straffmätning i mål om grovt narkotikabrott angående hantering av amfetamin (drygt 1,7 kg) och hasch (drygt 2,2 kg).
RH 2010:2: Fråga om straffmätning för mord.
RH 2010:64: Fråga om straffmätning för mord.
RH 2010:73: Straffmätning vid sjöfylleri
RH 2010:8: Vid flerfaldig brottslighet avseende narkotikasmuggling bör enbart den omständigheten att den dömde har fört in narkotikan vid två olika resor inte medföra att brottslighetens straffvärde bedöms...
RH 2010:80: En yrkeschaufför som kastat bort ett färdskrivardiagramblad till sin lastbil i syfte att dölja att han brutit eller avsåg att bryta mot reglerna om kör- och vilotider dömdes för undertryckande av...
RH 2010:9: En man, som i syfte att kontrollera om hans dotter var oskuld, stoppat sina fingrar i dotterns slida, dömdes, inte för våldtäkt mot barn utan för misshandel.
RH 2011:57: Fråga om straffvärde, påföljdsval och straffmätning vid olovlig befattning med falska pengar och häleribrottslighet som tar sikte på befattning med missfärgade sedlar som härrör från allvarlig...
RH 2011:64: Straffmätning i mål om grov misshandel. Straffvärdet har reducerats med hänsyn till att den tilltalade haft starkt nedsatt förmåga att kontrollera sitt handlande. Även fråga om angivelse kan anses...
RH 2011:69: Hovrätten har bestämt påföljden för mord och olaga tvång till fängelse på livstid.
RH 2012:36: En person har innehaft sex olika vapen, varav flera saknat legalt användningsområde, samt tillhörande ljuddämpare och ammunition. Omständigheterna har ansetts tala starkt för att vapnen skulle komma...
RH 2012:43: Vid skattebrott med ett straffvärde om fängelse fyra månader har påfört skattetillägg medfört reducering av straffvärdet motsvarande en månads fängelse.
RH 2012:51: I mål om rån med ett straffvärdet motsvarande två års fängelse har beaktats att den tilltalade frivilligt angett sig vilket medfört att straffet bestämts till ett års fängelse.
RH 2012:54: Hovrätten har på grund av EU:sbeaktanderambeslutansett sig skyldig att vid straffmätningen ta hänsyn till att brottet begåtts innan den dömde påbörjat verkställighet i Danmark av en där meddelad dom.
RH 2012:70: Straffskärpning på grund av återfall i brott. Även fråga om följderna av ett utvisningsbeslut för en EU-medborgare.
RH 2012:77: En 19-åring har fällts till ansvar för rån. Frågor om tillämpningen av 23 kap. 5 § brottsbalken, val av påföljd samt straffmätning.
RH 2012:83: Vid narkotikasmuggling har det ansetts förmildrande att införseln skedde för eget bruk.
RH 2013:52: Påföljdsbestämning vid smuggling av 395 kg cannabis.
RH 2013:53: Påföljdsbestämning vid smuggling av 375 kg cannabis. Den tilltalade har också utvisats. Återreseförbudets längd hardärvidinte påverkats av att den tilltalade var EU-medborgare.
RH 2013:56: Straffmätning och val av påföljd för tilltalad som döms för att under drygt två års tid gjort sig skyldig till omfattande dataintrång.
RH 2014:46: Betydelsen vid straffmätningen av den tilltalades höga ålder. Påföljden för en 77-årig man som gjort sig skyldig till mord har bestämts till fängelse tio år.
RH 2014:51: Fråga om delgivning av beslut om tillträdesförbud har skett på lämpligt sätt. Också fråga om straffmätning vid överträdelse av sådant förbud.
RH 2015:26: Fråga om tillämpning av den s.k. asperationsprincipen vid straffmätning av flera, i princip, likartade gärningar.
RH 2015:56: Straffmätning och påföljdsval i mål om människorov, mindre grovt brott.
RH 2016:7: Fråga om straffmätning vid tillämpning av 34 kap. 3 § andra stycket BrB för brott som begåtts i tiden före en i Polen meddelad och verkställd dom.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation