lagen.nu

Stiftelser

Ingen har skrivit en beskrivning av "Stiftelser" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Stiftelser finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (13)

HFD 2014 ref. 7: Fråga om synnerliga skäl för permutation av stiftelseändamål.
RÅ 1997 ref. 31: I ett testamente har gjorts ett förordnande om s.k. fideikommissarisk substitution, innebärande att avkastningen av ett testamenterat kapital skall tillfalla testators systerdotter och efter...
RÅ 2001 ref. 17: Tillämpning av det s.k. fullföljdskravet vid prövningen av om en allmännyttig stiftelse är begränsat skattskyldig. Inkomst- och förmögenhetstaxering 1993.
RÅ 2001 ref. 65: Tillämpning av det s.k. fullföljdskravet vid prövningen av om en relativt nybildad allmännyttig stiftelse är begränsat skattskyldig. Inkomst- och förmögenhetstaxering 1993 och 1994.
RÅ 2004 ref. 131: Det förhållandet att en stiftelse fullföljer sitt ändamål innefattande bl.a. främjande av vetenskaplig forskning genom att dela ut medel till mottagare utomlands har inte medfört att stiftelsen...
RÅ 2004 ref. 29: En norsk stiftelse, som är delvis undantagen från skattskyldighet i Norge men inte omfattas av bestämmelserna om undantag i 7 kap. inkomstskattelagen, har ansetts som ett utländskt bolag som...
RÅ 2004 ref. 77: En stiftelse, som i mer än ringa omfattning bedriver dels skolverksamhet dels förskola och skolbarnomsorg, har inte ansetts begränsat skattskyldig. Inkomsttaxering 1998.
RÅ 2004 ref. 93: Uttagsbeskattning har ansetts skola ske när en stiftelse övergått från att vara fullt ut skattskyldig till att vara skattskyldig bara för viss inkomst. Delägarrätter och fordringsrätter som...
RÅ 2004 ref. 94: Uttagsbeskattning har skett när en stiftelses tillgångar övertagits av ett registrerat trossamfund enligt lagen om upplösning av stiftelser i vissa fall. Tillgångar som övertagits av trossamfundet...
RÅ 2006 ref. 39: En stiftelse, vars förmögenhetsvärde skall ligga till grund för beräkningen av pensionsutbetalningar enligt arbetsgivarens utfästelse om pension, har inte ansetts som en pensionsstiftelse enligt...
RÅ 2006 ref. 42: En stiftelse som förvaltas av en ideell förening som främjar religiös verksamhet har ansetts oinskränkt skattskyldig. Inkomst- och förmögenhetstaxering 1998.
RÅ 2006 ref. 79: En av Uppsala universitet förvaltad stiftelse som främjar vetenskaplig forskning har ansetts helt befriad från inkomstskatt. Inkomsttaxering 1997 och 1998.
RÅ 2010 ref. 40: En allmännyttig stiftelse som avser att finansiera tidsobegränsade professurer har vid bedömningen av fullföljdskravet i 7 kap. 6 § inkomstskattelagen ansetts få tillgodoräkna sig endast belopp som...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation