lagen.nu

Standardavtal

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Ett avtal där de flesta eller alla bestämmelser är standardiserade av en part eller en organisation

Vanliga exempel på standardavtal är hyresavtal eller försäkringsavtal. Ett standardavtal är en generaliserad konstruktion som ska passa in på många sammanhang, men eftersom de vanligtvis utarbetas av (en representant för) ena sidan kan det skapa obalans i avtalsförhållandet. Praxis säger därför att betungande villkor för den andra parten måste vidtalas av standardavtalstillhandahållaren, och vid bedömning av oklarheter i ett avtal döms vanligtvis till nackdel för denne (oklarhetsregeln), särskilt i konsumentförhållanden (10 § Lag (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden).

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Standardavtal finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (7)

MD 2006:32: I ett standardavtal avseende småhusentreprenad har villkor om att besiktning skall ske mot av entreprenören uppsatta standardutförande och toleranser och om att besiktningsmannen skall vara anställd...
NJA 1987 s. 553: I ett standardavtal, tillämpligt enligt ett avtal om köp av småhus mellan två sambor och ett husföretag, fanns en klausul om rätt för köparen att i vissa angivna undantagsfall häva köpeavtalet utan...
NJA 1997 s. 86: Fråga om tolkning av villkoren i ett standardavtal om utlåning av pengar från en bank för konsuments enskilda bruk, s k falskt annuitetslån.
NJA 2004 s. 804: Ett villkor i ett standardavtal, som tillkommit som ett resultat av ett påstått förbjudet samordnat förfarande, har inte ansetts ogiltigt enligt 7 § konkurrenslagen (1993:20) när villkoret tagits in...
NJA 2007 s. 35: Fråga om tolkningen av uttrycket "skadan upptäckts" i § 6.8 i Allmänna bestämmelser för Konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet av år 1996 (ABK 96).
NJA 2007 s. 962: Ett avtalsvillkor om att krav med anledning av en utförd s.k. överlåtelsebesiktning av fastighet preskriberades två år efter uppdragets avslutande har inte ansetts oskäligt mot beställaren, som var...
NJA 2015 s. 3: Tolkning av Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader (AB 04). Vid en fackmässig bedömning enligt kap. 1 § 8 ska entreprenören beakta sådana förhållanden inom...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation