lagen.nu

Störning

Ingen har skrivit en beskrivning av "Störning" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Störning finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (8)

MÖD 2000:33: Tillstånd enligt miljöskyddslagen till tillverkning av livsmedel av spannmålsprodukter-----Miljööverdomstolen fastställde villkor i tillstånd som innebar att byggnader som uppförs eller ändras inom...
MÖD 2004:30: Skyddsåtgärder avseende flytgödselbrunn-----En lantbrukare förbjöds att lagra gödsel och urin i en flytgödselbrunn då den placerats för nära kringboende (29-45 m mellan brunn och husen). Vidtagna...
MÖD 2005:12: Vitesföreläggande enligt miljöbalken avseende bullerbegränsande åtgärder -----Miljööverdomstolen (MÖD) fastställde miljödomstolens dom i vilken Banverket vid vite förelades att vidta...
MÖD 2013:42: Skadestånd enligt 32 kap. miljöbalken-----På grund av en vägomdragning och byggandet av en 450 m lång bullervall i en båge runt en bostadsfastighet, belägen på landsbygden strax utanför ett samhälle,...
MÖD 2017:34: Tillsynsärende avseende hundskall-----I ett tätbebyggt område har man inte att förvänta sig att hundskall förekommer på nätterna i större omfattning än sporadiskt. En granne har därför förelagts att...
NJA 1988 s. 376: Fråga om ersättning enligt ledningsrättslagen för inverkan på fastighets marknadsvärde av psykiska och estetiska störningar.
NJA 1991 s. 574: Fråga i mål om avhysning om en bostadsrättshavare i ett flerfamiljshus genom att så gott som dagligen öva pianospel i bostaden åsidosatt vad hon haft att iaktta för att bevara sundhet, ordning och...
NJA 1996 s. 634: När gatuarbeten lett till avspärrningsanordningar som försvårat tillträde till en affärslokal har det ansetts föreligga en sådan störning som avses i 3 § 1 st 8 miljöskadelagen (1986:225).
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation