lagen.nu

Stämpelskatt

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Den skatt som ska betalas till inskrivningsmyndigheten i samband med ett fastighetsförvärv.

Detta regleras i Lag (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter.

Se Lantmäteriets hemsida för mer information.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Stämpelskatt finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (57)

NJA 1981 s. 1047: Inskrivningsmyndighet beräknade stämpelskatt vid förvärv av fast egendom efter taxeringsvärdet. Beslutet överklagades endast av de skattskyldiga. Yrkande av kammarkollegiet om återförvisning till...
NJA 1981 s. 1068: Stämpelskatt. När inskrivningsmyndighets lagfartsbeslut omfattat endast en del av förvärvad fast egendom, har stämpelskatteplikt ansetts inträda endast beträffande den delen av förvärvet, oavsett om...
NJA 1982 s. 141: I ärende om återvinning av stämpelskatt enligt 42 § 2 mom 2 st stämpelskattelagen har den omständigheten att mark genom fastighetsreglering frångått de av det återvinningssökande bolaget förvärvade...
NJA 1982 s. 411: Stämpelskattemål. Fråga vid överlåtelse av tomträtt om skyldighet för förvärvaren att erlägga stämpelskatt när överlåtelsen skett utan särskild ersättning till överlåtaren.
NJA 1983 s. 405: Fråga vid beräkning av stämpelskatt vid köp av fastighet om uppskattning av värdet av såsom egendomslivränta betecknade, i förväg successivt "indexuppräknade" betalningar under 15 år från köparen...
NJA 1983 s. 659: Sedan inskrivningsmyndigheten fastställt stämpelskatt för förvärv av två fastigheter, begär köparen att inskrivningsmyndigheten skall besluta om ytterligare stämpelskatt för förvärven med påstående...
NJA 1984 s. 205: Stämpelskattemål. Ett som gåva betecknat fastighetsförvärv har skett mot vederlag uppgående till knappt 83 % av fastighetens värde i stämpelskattehänseende. Den omständigheten att överlåtelsen var...
NJA 1984 s. 259: Vid bedömning, enligt 3 § 3 st stämpelskattelagen (1964:308), av frågan om stämpelskatt för ett som gåva betecknat fastighetsförvärv, uppstår fråga vilket värde som enligt 8 § samma lag skall gälla...
NJA 1984 s. 43: Vid beräkning av stämpelskatt vid köp av fast egendom har värdet av årlig "livränta", som skall utgå under 12 år kvartalsvis i förskott från köparen till säljaren eller dennes rättsinnehavare,...
NJA 1984 s. 562: Stämpelskattemål. Byggnadsföretag sålde en fastighet till två makar, varjämte avtal träffades om att säljaren skulle uppföra ett bostadshus på fastigheten åt köparna. Sedan hustrun, som var utländsk...
NJA 1984 s. 618: Köpare av fastigheter ansökte om och beviljades lagfart på grundval av köpebrev rörande förvärven, varvid stämpelskatt beräknades på köpeskillingarna. Efter besvär åberopade köparen i HovR:n andra...
NJA 1985 s. 395: Bestämmelsen i 4 § 1 stämpelskattelagen (1964:308) - numera 6 § 1 lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter - angående undantag från skatteplikt vid förvärv av fastighet från make,...
NJA 1985 s. 436: Stämpelskattemål. Vid bedömande av om förvärv av fastighet skall anses som gåva eller köp uppkommer fråga om betydelsen av förvärvarens åtagande att solidariskt med överlåtaren svara för fastigheten...
NJA 1986 s. 428: Stämpelskattemål. Lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter har, i fråga om vissa tidigare skattefria tomträttsförvärv, funnits innebära att skatteplikt inträder när inskrivning...
NJA 1986 s. 482: Sedan köp av fast egendom genom dom förklarats ogiltigt, har återvinning av stämpelskatt medgivits i fall då den tidigare meddelade lagfarten inte undanröjts i domen men väl till följd därav. 42 § 1...
NJA 1987 s. 137: Sedan en person köpt en fastighet och ensam fått lagfart, har det genom dom fastställts att hans make har bättre rätt till hälften av fastigheten. Makens dolda äganderätt har alltså gjorts öppen....
NJA 1987 s. 185: Stämpelskattemål. Arvinge avstod till förmån för bl a A arv till ett angivet belopp. Genom en såsom "verkställande av arvsavstående" betecknad handling överenskom dödsbodelägarna att A skulle påföras...
NJA 1988 s. 52: Fråga om stämpelskatt vid förvärv av fast egendom. Även om förvärvet betecknats som köp har det ansetts stå den skattskyldige fritt att hos inskrivningsmyndigheten eller genom överklagande av dess...
NJA 1990 s. 3: Företagsinteckningar som beviljats i ett dotterbolags näringsverksamhet har ansetts ha upphört att gälla i och med att bolaget genom fusion uppgått i sitt moderbolag. Ansökan om dödning av...
NJA 1990 s. 460: En okänd person har i eget intresse med stöd av en förfalskad fullmakt på ett aktiebolags vägnar ansökt om återvinning av stämpelskatt och, sedan ansökningen bifallits av inskrivningsmyndigheten,...
NJA 1990 s. 669: Stämpelskattemål. Fråga om uppskattning av fastighets värde då det saknas särskilt taxeringsvärde för året närmast före det år då ansökan om lagfart beviljas. Av parterna i HovR:n och i HD åberopade...
NJA 1990 s. 702: En makes dolda äganderätt till hälften av en fastighet, som i sin helhet hade köpts i den andra makens namn, gjordes öppen genom ett överlåtelseavtal mellan makarna. Skyldighet att erlägga...
NJA 1990 s. 77: Enligt gåvobrev erhöll A en fastighetsandel taxerad till 36 750 kr på villkor att A övertog betalningsansvaret för lån om 33 711 kr i andelen. A erhöll dessutom genom gåvobrevet ett kontantbelopp om...
NJA 1992 s. 581: Vid tillämpning av lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter har Allmänna pensionsfonden ansetts vara hänförlig till staten och följaktligen fri från skattskyldighet för förvärv av...
NJA 1992 s. 618: Ett aktiebolag har mot vederlag förvärvat samtliga andelar i ett dödsbo, som vid förvärvstillfället omfattade endast en fastighet jämte penningmedel motsvarande sådan avkastning av fastigheten som...
NJA 1994 s. 150: I en ansökan om lagfart angavs att köpet utgjorde transportköp. Inskrivningsmyndigheten har inte ansetts skyldig att bereda sökanden tillfälle att komma in med sådant intyg som krävs för...
NJA 1994 s. 377: Stämpelskatt har ansetts inte böra utgå vid förvärv av fast egendom mot vederlag i form av annan fast egendom med hänsyn till att vederlagets värde understigit 85 % av värdet av den förvärvade...
NJA 1995 s. 22: Bestämmelse om stämpelskatt har vid vissa angivna förhållanden ansetts böra tolkas på det sätt som är mest gynnsamt för den skattskyldige. Erkännande som allmännyttigt bostadsföretag ger därför rätt...
NJA 1995 s. 486: Frågor om förutsättningar föreligger att tillämpa 11 § lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter när fastighetsvärdena nedgått väsentligt under de tillämpliga taxeringsvärdena och...
NJA 1996 s. 807: Förvärv av fast egendom eller tomträtt skall vid tillämpning av lagen (1996:837) om tillfällig nedsättning av stämpelskatt i vissa fall, när köpebrev har föregåtts av köpekontrakt med sedvanligt...
NJA 1997 s. 24: Resning. Tillämpning av det s k ursäktsrekvisitet vid ansökan om resning i ett stämpelskatteärende.
NJA 1997 s. 31: Stämpelskattemål. Småhusfastigheter, som ingått i rörelse, har till följd av nedgång i deras värde överlåtits till ett pris under aktuellt taxeringsvärde. Värdenedgången har ansetts ej vara hänförlig...
NJA 1997 s. 39: Ett av en bank helägt fastighetsaktiebolag har ålagts att betala dubbel stämpelskatt.
NJA 1997 s. 600: När inteckning i fastighet beviljats men pantbrev inte lämnats ut, eftersom stämpelskatt inte erlagts, har dödning av inteckningen ansetts kunna ske, trots att de normalt gällande kraven på...
NJA 1997 s. 610: När förvärv av fast egendom sker genom inrop på exekutiv auktion skall förvärvet, vid tillämpning av lagen (1996:837) om tillfällig nedsättning av stämpelskatt i vissa fall, anses ha skett vid...
NJA 1997 s. 742: Stämpelskatt. Tomträttsinskrivning och inteckning i tomträtten har dödats och nyinteckning för samma belopp skett i fastigheten, allt på grund av samtidig ansökan. Stämpelskatt skall inte tas ut för...
NJA 1999 s. 65: Ersättning som köpare av en fastighet betalat till säljaren som kompensation för att denne med anledning av fastighetsförsäljningen återfört avdragen ingående mervärdesskatt till staten har inte...
NJA 2000 s. 223: Har taxeringsvärdet fastställts för en fastighet, skall det värdet användas vid den i 9 § första stycket lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter föreskrivna jämförelsen med...
NJA 2002 s. 332: Uppskov enligt 32 a § lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter med betalning av skatt har vid ett transportköp enligt 7 § samma lag inte medgivits när det transporterade köpet...
NJA 2008 s. 1129: En som gåva betecknad fastighetsöverlåtelse från ett moderbolag till ett helägt dotterbolag har ansetts vara stämpelskattepliktig, trots att vederlaget underskridit 85 procent av det relevanta...
NJA 2009 s. 272: Stämpelskatt. För befrielse från stämpelskatt vid transport av fastighetsköp krävs bl.a. att överlåtaren och förvärvaren intygar att överlåtelsen inte sker inom en koncern. Fråga om innebörden av...
NJA 2009 s. 733: Stämpelskatt. Ett sådant intyg som avses i 7 § fjärde stycket lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter måste, för att kunna ge rätt till skattebefrielse vid transport av...
NJA 2013 s. 886: Stämpelskatt. För att ett tillskott av en fastighet till ett aktiebolag ska utgöra en gåva krävs att gåvoavsikten avser det förvärvande bolaget. Utgångspunkten är att ett aktiebolagsrättsligt...
RH 1993:15: I köpeskilling för fast egendom har innefattats ersättning för återförd avdragen mervärdeskatt. Stämpelskatt har beräknats på köpeskillingen inklusive denna ersättning.
RH 1994:131: Delägare i fastighet har genom inrop på offentlig auktion förvärvat hela fastigheten. Det har i sådant fall ansetts att köparen skall erlägga stämpelskatt endast för den andel som före försäljningen...
RH 1995:92: En klagande som fått sitt överklagande prövat i sak har ansetts inte kunna överklaga samma beslut på nytt, även om tidsfristen enligt 39 § lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter...
RH 1996:12: Vid köp av fast egendom har stämpelskatt fastställts på grundval av köpeskillingen. Därefter väcker köparen talan mot säljaren och yrkar nedsättning av köpeskillingen. Målet förliks varvid...
RH 1996:71: Fråga om tillämpligt taxeringsvärde vid fastställande av jämförelsevärde enligt 9 och 11 §§ stämpelskattelagen.
RH 1997:105: Fråga om det finns synnerliga skäl att bevilja anstånd med betalning av stämpelskatt.
RH 1997:65: I köp av en fastighet ingick industritillbehör. Efter förvärvet men innan stämpelskatt hade fastställts avgav köparen en sådan förklaring som avses i 2 kap. 3 § jordabalken beträffande tillbehören....
RH 1997:9: Två fastigheter har åsatts taxeringsvärde för byggnad trots att de vid tidpunkten för taxeringen var obebyggda. Åsatt taxeringsvärde har inte ansetts tillämpligt på fastigheterna, varför...
RH 1998:102: Lagen (1996:837) om tillfällig nedsättning av stämpelskatt i vissa fall har ansetts tillämplig då en fastighet förvärvats genom ett köpekontrakt, som dagtecknats den 31 maj 1996 men undertecknats av...
RH 1999:103: Vid en ansökan om lagfart ingavs både ett bodelningsavtal och ett köpebrev enligt vilka en kvinna förvärvade sin tidigare sammanboendes del i en gemensamt förvärvad fastighet. Inskrivningsmyndigheten...
RH 2002:53: Kammarkollegiets tillstyrkande av ett överklagande i mål om stämpelskatt bör frångås endast om det föreligger speciella skäl.
RH 2003:38: Stämpelskatt har ansetts inte böra utgå vid barns förvärv av föräldrars fasta egendom då vederlaget uppgått till mindre än 85 procent (72,2 procent) av egendomens värde i stämpelskattehänseende.
RH 2005:10: Fråga om rätt till ersättning för ombudskostnader och kostnader för sakkunnigyttranden i mål om stämpelskatt där taxeringsvärdet inte var relevant som jämförelsevärde vid bestämmande av stämpelskatt...
RH 2012:23: Två makar har överlåtit en fastighet till ett bolag som de indirekt ägde till 80 procent. Överlåtelsen har med hänsyn till omständigheterna kring överlåtelsen ansetts utgöra stämpelskattepliktigt...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation