lagen.nu

Ställningsfullmakt

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

En persons ställning utåt kan utgöra en ställningsfullmakt med rätt att företräda någon (se 10 § 2 st AvtL). Ställningsfullmakten grundas i någon slags avtal mellan huvudmannen och fullmäktigen.

Ett exempel på ställningsfullmakt är arbetstagaren (fullmäktigen) som inom ramen för sin anställning/sin ställning har rätt att företräda arbetsgivaren (huvudmannen). Problemet är att fastställa fullmäktigens behörighet man då det inte finns något tydligt dokument eller liknande som mot tredje man reglerar vad fullmäktigen får göra med bindande verkan för huvudmannen.

Exempel: Expediten i teaffären borde utan tvekan ha behörighet att sälja te och andra varor som förknippas med försäljningen i butiken. Skulle hon få för sig att sälja kassaapparaten eller försöka hyra ut lokalen hon arbetar i blir det dock svårare att bedöma om hon handlat inom sin behörighet och bundit sin arbetsgivare mot tredje man.

För att fastställa ställningsfullmaktens yttre gräns tar man hjälp av:

Lag
T.ex 8:29 ABL, 5:1 DistansavtalsL
Sedvänja
för den yrkeskategori som fullmäktigen representerar. För att ta reda på den brukar man ta in yttranden från branschsammanslutningar och liknande organisationer och försöka fastställa någon slags norm för hur man brukar göra. Se t.ex NJA 1990 s 591, NJA 1992 s 782 och NJA 2002 s 244.
Ändamålsövervägande från domstolens sida
se NJA 2001 s 191
Rättshandlingens karaktär
Rör det sig om schablonartade och i det dagliga livet ofta upprepade rättshandlingar är det möjligt att fullmäktigen binder huvudmannen. Se NJA 1998 s 304

För att återkalla en ställningsfullmakt krävs att fullmäktigen effektivt avskiljs från sin post. Det räcker inte med en omplacering. Se även 15 § AvtL.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Ställningsfullmakt finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (9)

AD 1994 nr 11: Fråga, i tvist där talan väckts mot Sveriges exportråd om ogiltigförklaring av påstått avskedande och om skadestånd, huruvida Sveriges exportråd blivit gentemot käranden bundet av ifrågavarande...
NJA 1985 s. 717: Fråga om behörighet för försäljare att för det bolag i vilket han var anställd avge anbud rörande leverans av ett monteringsfärdigt trähus.
NJA 1990 s. 591: En inköps- och försäljningsavdelning vid ett aktiebolag förestods av en person, som på grund av sin ställning var behörig att för bolaget sluta avtal om köp och försäljning av maskiner. Efter det att...
NJA 1992 s. 168: Frågor om tolkning av avtal med konkursbo samt om behörighet för tjänsteman vid finansföretag att lämna bindande utfästelse om ingå ende av leasingavtal.
NJA 1992 s. 782: Enligt ett villkor för företagsförsäkring hade försäkringsgivarens ansvar upphört till följd av att premien inte betalats. Ansvar skulle emellertid enligt villkoret återinträda dagen efter den då...
NJA 1998 s. 304: En dödsbodelägare som bodde kvar på dödsboets jordbruksfastighet har inte ansetts behörig att upplåta mark på fastigheten för ett garage.
NJA 2001 s. 191: Chefstjänsteman i bank har ansetts genom ställningsfullmakt vara behörig att ingå avtal om begränsningar i giltigheten av borgensförbindelse (I) samt avtal enligt vilket låntagares...
NJA 2002 s. 244: En banktjänsteman har utfärdat två förbindelser betalbara på första skriftliga anmodan. Fråga om banktjänstemannen hade ställningsfullmakt att utfärda förbindelserna.
NJA 2004 s. 363: Fråga om omfattningen av en beställares användarrätt vid uppdrag att utföra fotografering.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation