lagen.nu

Socialtjänst

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Socialtjänst finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Legaldefinitioner (1)

Rättsfall med detta begrepp (71)

HFD 2011 ref. 49: En socialnämnd har inte ansetts ha rätt att vägra en person försörjningsstöd med hänvisning till att denne inte vill underkasta sig psykolog- eller läkarundersökning.
HFD 2011 ref. 56: Det saknas grund för att i ett biståndsärende kräva att den studerande med studiemedel ska täcka kostnader som hänför sig till tid efter terminens slut.
HFD 2013 ref. 39: Fråga om omfattningen av den prövning domstolarna ska göra i mål om bistånd enligt socialtjänstlagen.
HFD 2013 ref. 45: Fråga om rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen när den enskilde avböjt prövning av rätten till insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
HFD 2013 ref. 46: Fråga om överflyttning av ärende till annan kommun enligt 2 a kap. 10 § socialtjänstlagen.
HFD 2014 ref. 37: Försörjningsstöd kan inte villkoras av att den biståndssökande medverkar till verkställigheten av ett beslut om utvisning efter avtjänat fängelsestraff.
HFD 2014 ref. 5: En 94-årig kvinna med vissa fysiska sjukdomsbesvär i förening med känslor av otrygghet och ensamhet har ansökt om insats enligt socialtjänstlagen inför en flyttning till annan kommun. Fråga om hon...
HFD 2015 ref. 5: Fråga om förutsättningarna för socialnämnds medgivande till läkemedelsbehandling av ett barn när den ena av barnets vårdnadshavare motsätter sig behandlingen.
NJA 1982 s. 511: En sjuttonårig narkotikaberoende yngling, som efter att ha vistats på yrkesskola beretts plats på behandlingshemmet Hasselakollektivet, har som påföljd för bl a allvarlig narkotikabrottslighet...
RÅ 1993 ref. 102: Person som lever i homosexuellt förhållande har vägrats medgivande enligt 25 § socialtjänstlagen att i sitt hem ta emot utländskt barn i syfte att adoptera det.
RÅ 1993 ref. 11: Sedan Riksskatteverkets normalbelopp för existensminimum avskaffats har Regeringsrätten ansett att Socialstyrelsens bruttonormer bör läggas till grund för bedömningen av vad som är en skälig...
RÅ 1993 ref. 6: En gravt synskadad person var berättigad till särskilda omsorger enligt omsorgslagen. Utan hinder härav har han ansetts skola beviljas ett med särskild hänvisning till synskadan sökt bistånd enligt 6...
RÅ 1993 ref. 69: Behov av personlig assistent under vistelse på dagcenter har ansetts kunna tillgodoses inom ramen för den omvårdnad som enligt 4 § andra stycket omsorgslagen ingår i denna särskilda omsorgsform.
RÅ 1994 ref. 25: En skolpliktig placerades av socialnämnden i viss kommun i familjehem i en annan kommun där han blivit folkbokförd och gick i skola. Eftersom ansvaret för att hans behov av speciallärare tillgodoses...
RÅ 1994 ref. 42: Fråga om bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen för att täcka kostnad för telefoninstallation. (I och II)
RÅ 1994 ref. 53: Dödsbo har inte ansetts berättigat till bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen till begravningskostnader när den avlidna förhållandevis kort tid före dödsfallet tecknat en kapitalförsäkring med...
RÅ 1994 ref. 58: Förutsättningarna för en kommun att från sin socialbidragsnorm utesluta kostnadsposter som är inräknade i Socialstyrelsens bruttonormer.
RÅ 1994 ref. 61: Adertonårig arbetslös son har, trots att föräldrarnas underhållsskyldighet mot honom upphört, inte ansetts berättigad till bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen till del av familjens boendekostnad...
RÅ 1994 ref. 76: Biståndssökande har, efter byte till en större och dyrare lägenhet, begärt att få ekonomiskt bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen (1980:620) och av kammarrätten erhållit sådant, beräknat efter...
RÅ 1994 ref. 80: Vid bedömning av vad som är skälig levnadsnivå enligt 6 § socialtjänstlagen har socialnämnd ansetts inte äga rätt att för familj med fler än två barn tillämpa en reducerad socialbidragsnorm med...
RÅ 1994 ref. 81: Fråga huruvida bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen, som en moder - vårdnadshavare - sökt för att möjliggöra för sina barn att besöka fadern i Finland, varit behövligt för att tillförsäkra barnen en...
RÅ 1994 ref. 83: Ett beviljat lån enligt förordningen (1990:1361) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar har inte ansetts utgöra en sådan särskild omständighet som motiverar att avsteg...
RÅ 1995 ref. 29: Tidpunkten för länsrättens dom - före eller efter utgången av mars 1995 - har i ett biståndsmål ansetts avgörande när det gäller frågan om prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten
RÅ 1995 ref. 48: En sammanboendes behov av bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen (1980:620) har ansetts redan från sammanflyttningen skola bedömas med hänsyn till båda parters sammanlagda tillgångar.
RÅ 1995 ref. 52: Rätten till bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen har inte ansetts omfatta beräknade fördyrade matkostnader hänförliga till bulimi (hetsätning).
RÅ 1995 ref. 56: En sökande med inkomster överstigande socialbidragsnormen har förbrukat de egna medlen huvudsakligen genom att betala skulder. Hon har därigenom kommit i en akut nödsituation. Det förhållandet att...
RÅ 1995 ref. 63: Föräldrar, vilkas underhållsskyldighet mot en dotter upphört, har tecknat borgen för dotterns förpliktelser enligt avtal om hyra av en bostadslägenhet. Borgensförbindelsen har inte ansetts medföra...
RÅ 1995 ref. 67: En 45-årig ensamstående kvinna har med hänsyn till barnets bästa och omständigheterna i övrigt ansetts kunna erhålla medgivande enligt 25 § första och tredje styckena socialtjänstlagen (1980:620) att...
RÅ 1995 ref. 70: Utlänning med tillfälligt uppehållstillstånd har efter sin ankomst till Sverige under långa tidsperioder vistats i sitt hemland, där han haft fast anställning och bostad. Han har vägrats ekonomiskt...
RÅ 1995 ref. 79: Den ene av två makar med minderåriga barn ansökte om bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen för sig och barnen. Biståndet har vägrats med hänvisning till att andre maken inte hade stått till...
RÅ 1995 ref. 80: Vid fastställande av storleken av ekonomiskt bistånd för anskaffning av hemutrustning har, när fråga varit om en ung bidragssökandes första egna boende, en betydligt enklare standard godtagits än vad...
RÅ 1995 ref. 85: Fråga, vid prövning av ansökan om ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen (1980:620), om hänsynstagande till biståndssökandens skyldighet att inbetala debiterad preliminär F-skatt som förfaller...
RÅ 1995 ref. 88: För rätt till bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen (1980:620) har ansetts kunna krävas att biståndstagaren inte utan giltigt skäl avbryter pågående studier i svenska för invandrare.
RÅ 1995 ref. 92: Vid bedömande av en hjälpsökandes behov av bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen har ett erbjudande om sysselsättning, för vilken utgått ersättning med socialbidrag och ett mindre stimulansbidrag,...
RÅ 1995 ref. 97: Ekonomiskt bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen har inte medgetts när den biståndssökande underlåtit att delta i av socialnämnden arrangerad arbetssökarverksamhet.
RÅ 1996 ref. 12: Extra tillägg till studiebidrag, utbetalat till en studerande som sammanbott med en annan studerande, har inte räknats som inkomst vid bedömning av behov av bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen
RÅ 1996 ref. 13: Ensamstående vuxenstuderande med minderåriga barn har, när fråga inte varit om en nödsituation, inte medgetts bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen som tillskott till studiemedel
RÅ 1996 ref. 14: Den omständigheten att socialnämnden vid tidigare biståndsutbetalningar inte kommit att observera att preliminärskatteavdrag avseende familjens inkomster varit otillräckliga har inte ansetts motivera...
RÅ 1996 ref. 34: Prövningstillstånd till kammarrätt har ansetts krävas när länsrätt avslagit ett överklagande av socialnämnds avvisningsbeslut enligt 30 § förvaltningslagen (1986:223) i fråga om bistånd enligt 6 §...
RÅ 1996 ref. 70: Fråga om förutsättningarna för att en socialnämnd skall få ställa som villkor för socialbidrag till en invandrare att denne fullgör ett oavlönat praktikarbete, som ingår i ett av kommunen...
RÅ 1996 ref. 89: Förhållandet mellan de bestämmelser i 13-18 §§ socialtjänstlagen (1980:620) som reglerar kommunernas skyldigheter att tillhandahålla barnomsorg och biståndsreglerna i 6 § samma lag.
RÅ 1996 ref. 99: Fråga huruvida socialbidrag för bostadskostnad skall utges efter en av socialnämnden beräknad genomsnittlig hyresnivå inom kommunen eller efter den bidragssökandes faktiska hyreskostnad (I och II)
RÅ 1997 ref. 2: Fråga om sökandes rätt till bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen varit beroende av en skyldighet för honom att planera sin ekonomi (jfr RÅ 1994 ref. 50).
RÅ 1997 ref. 53: Det hjälpbehov som föranlett att ett barn familjehemsplacerats på grund av brister i föräldrarnas omsorg har ansetts upphöra när vården enligt 2 § lagen (1990:52) om vård av unga upphörde. Den kommun...
RÅ 1997 ref. 69: Prövningstillstånd har krävts vid överklagande hos kammarrätten dels när länsrätten i ett mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen avvisat ett för sent inkommet överklagande av ett kommunalt...
RÅ 1997 ref. 79: Hemmaboende ungdomar har ansetts berättigade till bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen (1980:620) till eget boende först om bostadsbytet varit nödvändigt för att tillförsäkra dem en skälig...
RÅ 1998 ref. 22: En kommuns beslut att begränsa barnomsorg med hänvisning till att moderns sambo blivit arbetslös har upplösts. Sambo har ej ansetts kunna jämställas med förälder vid tillämpning av 14 a §...
RÅ 1998 ref. 24: Aktivt deltagande i arbetsmarknadsutbildning i form av ungdomspraktik (I) respektive i ALU-verksamhet för att förbereda start av eget företag (II) har ansetts tillräckligt för att den som söker...
RÅ 2000 ref. 16: Ett beslut om bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen (1980:620) i form av hemtjänst har ansetts inte kunna av besparingsskäl omprövas och ändras till biståndstagarens nackdel.
RÅ 2000 ref. 37: Fråga om bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen (1980:620) till en företagare vars verksamhet, bedriven i aktiebolagsform, inte ger en avkastning som är tillräcklig för hans försörjning.
RÅ 2001 ref. 26: Bestämmelserna i 27 § socialtjänstlagen (1980:620) om meddelande av förbud för en person att i sitt hem ta emot andras underåriga barn har ansetts tillämpliga även beträffande kortvariga besök utan...
RÅ 2003 ref. 81: En enskild kan inte med stöd av 9 kap. 2 § socialtjänstlagen (2001:453) förpliktas återbetala bistånd som utgetts enligt 6 b § socialtjänstlagen (1980:620)
RÅ 2004 ref. 130: En familj som begärt bistånd enligt socialtjänstlagen i form av bl.a. bostad i vistelsekommunen har avböjt erbjudande om bostad m.m. i kommun i annan del av landet. Oavsett att erbjudandet allmänt...
RÅ 2004 ref. 59: Försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen skall vid behov lämnas för erläggande av avgift för sluten sjukhusvård.
RÅ 2004 ref. 79: Kommun har inte ansetts skyldig att enligt socialtjänstlagen ge bistånd till psykoterapibehandling i privat regi, då sökandens tillstånd inte var så akut att han inte kunde avvakta den behandling som...
RÅ 2005 ref. 51: Socialtjänstens särskilda ansvar för hjälp och vård till vuxna missbrukare gäller endast vid missbruk av alkohol och andra beroendeframkallande medel. Bistånd till behandling för s.k. spelmissbruk...
RÅ 2005 ref. 84: En kommuns överklagande angående beräkningen av avgifter enligt 8 kap. socialtjänstlagen har ansetts böra sakprövas av kammarrätten utan hinder av att den som erlagt avgifterna avlidit.
RÅ 2006 ref. 46: Förvaltningsdomstols utredningsskyldighet avseende kostnad för boende i mål om avgift enligt 8 kap. socialtjänstlagen. Prövningstillstånd i kammarrätt.
RÅ 2007 ref. 43: En kommun har inte ansetts ha rätt att avslå en ansökan om bistånd i form av ledsagning enligt socialtjänstlagen på den grunden att den enskilde kan få hjälp av en frivilligorganisation.
RÅ 2007 ref. 7: En skrivelse från en socialförvaltning med anmodan till en biståndstagare att inom viss tid sälja sin bil vid äventyr att rätten till bistånd annars kunde ifrågasättas har ansetts innefatta ett...
RÅ 2007 ref. 86: En 90-årig kvinna med vissa fysiska sjukdomsbesvär i förening med känslor av otrygghet och social isolering har vid en helhetsbedömning inte ansetts tillförsäkrad en skälig levnadsnivå genom insatser...
RÅ 2008 ref. 18: En kommun där en enskild avser att tillbringa sin sommarvistelse har inte rätt att avvisa en ansökan om bistånd enligt socialtjänstlagen på den grunden att den enskilde vid tidpunkten för ansökningen...
RÅ 2008 ref. 21: Bistånd till högre hyreskostnad på grund av bostadsbyte har inte ansetts kunna nekas med hänvisning till att bostadsbytet inte skett i samförstånd med socialnämnden.
RÅ 2008 ref. 38: Fönsterputsning och gardinupphängning omfattas av begreppet hemtjänst. En begäran om bistånd i form av hemtjänst ska prövas med hänsyn till den enskildes praktiska och ekonomiska möjligheter att få...
RÅ 2008 ref. 64: Lagen om färdtjänst ska tillämpas på sådana tillstånd till färdtjänst som beviljats enligt 1980 års socialtjänstlag.
RÅ 2009 ref. 1: Reglerna om avgifter i 8 kap. socialtjänstlagen har ansetts tillämpliga på en som hyra betecknad kostnadspost vilken avsåg upplåtelse av bostad i särskilt boende avsett för äldre med ett mycket stort...
RÅ 2009 ref. 103: Försörjningsstöd har utgetts till missbrukare för kostnader för bl.a. bostad, trots att han inte följt uppgjord behandlingsplanering.
RÅ 2009 ref. 12: Särskild avgift enligt socialtjänstlagen har eftergetts då kommunen trots stora ansträngningar inte lyckats finna lämplig kontaktperson.
RÅ 2010 ref. 42: Försäkringsersättning avseende ideell skada har inte undantagits vid prövning av rätt till försörjningsstöd.
RÅ 2010 ref. 44: Ett krav på att makar alltid ska få plats tillsammans på särskilt boende trots att bara den ena har behov av insatsen kan inte grundas på gällande bestämmelser. Ett sådant önskemål kan dock få...
RÅ 2010 ref. 81: Fråga om särskild avgift enligt socialtjänstlagen vid dröjsmål med att erbjuda särskilt boende till personer som flyttar in från annan kommun (I och II).
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation