lagen.nu

Socialnämnd

Ingen har skrivit en beskrivning av "Socialnämnd" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Socialnämnd finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (8)

NJA 1984 s. 594: Socialnämnd har inte ansetts behörig att föra talan i HD mot HovR:s beslut om tillstånd att antaga adoptivbarn. 20 kap 9 § FB, 20 § lagen (1946:804) om införande av nya RB och 7 kap sistnämnda balk.
NJA 1985 s. 586: Meddelande enligt 12 kap 44 § 1 st JB till socialnämnd i anledning av att bostadshyresgäst blivit uppsagd på grund av dröjsmål med hyresbetalning har godtagits trots att meddelandet inte innehållit...
NJA 1987 s. 15: En förälder tillerkändes rätt till visst umgänge med sitt barn i närvaro av en person, som skulle utses av socialnämnden. Nämnden utsåg emellertid inte någon person för uppdraget. Spörsmål i...
NJA 1987 s. 48: Fråga om HovR:s tillämpning av bestämmelserna i 6 kap 18 § FB i fall då betydande ändringar skett i de förhållanden som förelåg när socialnämnden yttrade sig till TR:n i mål angående vårdnad.
NJA 1988 s. 491: Fråga om återbetalning av socialnämnds kostnad för blodundersökning som, före talans väckande i faderskapsmål, på nämndens anmodan företagits på föräldrarna till den påstådde fadern vilken avlidit.
NJA 1989 s. 19: Genom lagakraftägande dom har förklarats att en man ej är far till ett barn, som fötts i mannens äktenskap med barnets mor. Fråga om socialnämnd kan som ställföreträdare för barnet ansöka om resning...
NJA 1998 s. 128: Socialnämnd har med hänsyn till sin skyldighet att verka i angelägenhet rörande fastställande av faderskap ansetts ha behörighet att för barnets räkning ansöka om rättshjälp. Rättshjälpen i sådan...
RH 2010:89: Socialnämnd i tidigare vistelsekommun har ansetts vara behörig att väcka talan enligt 6 kap. 15 a § föräldrabalken trots att barnen vid tiden för talans väckande inte längre var bosatta inom kommunen.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation