lagen.nu

Snatteri

Ingen har skrivit en beskrivning av "Snatteri" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Snatteri finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (26)

AD 1999 nr 16: En undersköterska på ett kommunalt servicehem för äldre människor tillgrep från en av de boende en väska som innehöll drygt 20 000 kr i kontanter. Med anledning därav dömdes hon senare för snatteri...
NJA 1985 s. 384: Förare av en personbil har tankat bensin på en bemannad bensinstation och avvikit utan att betala. Gärningen har bedömts som snatteri.
NJA 1986 s. 663: Stöld eller snatteri? 8 kap 1 § eller 2 § BrB.
NJA 1990 s. 324: En butikskontrollant har, som påtryckningsmedel mot en snattare som skulle gripas, omhändertagit snattarens handväska. Fråga om åtgärdens laglighet.
NJA 1990 s. 743: Stöld eller snatteri?
NJA 1994 s. 699: Fråga om värdegränsen mellan stöld och snatteri vid butikstillgrepp.
NJA 2003 s. 495: Straffmätning vid upprepade fall av grovt rattfylleri. Även fråga om värdegränsen mellan stöld och snatteri vid butikstillgrepp. (Jfr 1990 s. 743 och 1994 s. 699)
NJA 2006 s. 524: Två ungdomar har under några timmar tillgripit varor i olika butiker i ett köpcentrum. Gärningarna har bedömts som snatteri i de fall där värdet på varor som tillgripits i en butik legat under den...
NJA 2008 s. 900: En person har i ett varuhus tillgripit varor till ringa värde och med våld satt sig till motvärn när en butikskontrollant ingripit. Med hänsyn till våldets omfattning har handlandet bedömts som rån...
NJA 2009 s. 586: Fråga om värdegränsen mellan stöld och snatteri vid butikstillgrepp (jfr NJA 1990 s. 743 och NJA 1994 s. 699).
NJA 2012 s. 16: Antalet dagsböter har med tillämpning av 29 kap. 7 § första stycket brottsbalken satts ned då en person vid 18 års ålder gjort sig skyldig till snatteri.
RH 1993:117: En person har på ett varuhus försökt tillgripa en kavaj, värd 598 kr, och därvid i ett provrum med sax försökt ta bort larmanordningen. Tillgreppsförsöket har med hänsyn till tillvägagångssättet...
RH 1993:125: Påföljden för snatteri i butik avseende vara värd 69 kr har bestämts till penningböter.
RH 1993:126: Påföljden för snatteri i butik avseende vara värd 53 kr har bestämts till penningböter.
RH 1995:117: Tillgrepp på apotek av narkotiskt preparat, värde ca 100 kr, har inte ansetts utgöra snatteri. - Även fråga om återbetalning av försvararkostnad i hovrätten för tilltalad som dömts till åtta månaders...
RH 1995:68: Tillgrepp i sjukhus av egendom av ringa värde har bedömts som snatteri.
RH 1996:127: Åtgärd efter det att brottet fullbordats har inte ansetts kunna kvalificera detta som stöld i stället för snatteri.
RH 1996:90: Påföljden för snatteri i butik av en vara värd 86 kr har bestämts till dagsböter, ej penningböter.
RH 1998:101: Sex på varandra följande tillgrepp respektive försök till tillgrepp i butiker har bedömts som stöld respektive försök till stöld trots att gärningarna i flertalet fall avsett varor för belopp...
RH 2003:19: Straffet för snatteri av gods till ett värde av 310 kr har för en 17-åring bestämts till 40 dagsböter.
RH 2003:21: I mål om stöld har gärningsmannens uppsåt rörande stöldgodsets värde omfattat ett avsevärt lägre belopp än det åklagaren angett. Då detta haft betydelse vid bedömningen av gärningens svårhet, har...
RH 2007:10: Tillgrepp i en självbetjäningsaffär med kassaspärr har inte ansetts som fullbordat snatteri när ingripande skett innan hela kassaområdet har passerats.
RH 2007:49: I en butik utan kassaspärr eller larmbåge har en gärningsman tillgripit en vara och hejdats av en anställd i dörröppningen. Fråga om snatteribrottet har fullbordats eller ej.
RH 2008:73: Tillgrepp har bedömts som snatteri trots att det avsett egendom som hade lämnats utan tillsyn.
RH 2012:17: Ett försök till tillgrepp av en butiksvara värd 149 kr har, trots att verktyg använts för att avlägsna ett varularm, inte bedömts som försök till stöld.
RH 2013:36: Tillgrepp av egendom med mycket lågt värde har bedömts som stöld när en preparerad jacka använts.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation