lagen.nu

Smuggling

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Smuggling är att föra in en vara i landet eller föra ut en vara ur landet i strid mot förbud eller villkor.

Smuggling bestraffas enligt 3 § lagen (2000:1225) om straff för smuggling (smugglingslagen) med böter eller fängelse i högst två år.

Tidigare användes begreppet varusmuggling.

Föreskrifter om ordningsbot har upprättats för brott mot lagen som bilaga 18 i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott.

Jämför

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Smuggling finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Legaldefinitioner (1)

Rättsfall med detta begrepp (40)

NJA 1981 s. 835: Fråga huruvida befattning med en insmugglad helbutelj spritdrycker utgjorde ringa brott.
NJA 1982 s. 825: Företrädare för speditionsföretag, som var ombud för en tullskyldig, har till tullmyndigheten lämnat tulldeklaration av seende visst gods. Fråga om oriktig uppgift i deklarationen lämnats av grov...
NJA 1983 s. 425: Två balkar under flaket till en lastbil har iordningställts för smuggling av narkotika genom att hål tagits upp i dem och försetts med lock. Lastbilen har ansetts som sådant hjälpmedel för brott som...
NJA 1983 s. 601: En fritidsbåt med besättning anlände från Bornholm till Mörbylånga hamn. Färden, vars slutmål var Finland, skulle närmast fortsätta genom Kalmarsund utmed svenska kusten upp till Stockholms skärgård....
NJA 1985 s. 281: Fråga om betydelsen av rättsvillfarelse i mål om ansvar för varusmuggling (I och II). Tillika fråga om påföljdseftergift enligt 33 kap 4§ 3 st BrB (II).
NJA 1985 s. 43: Ett aktiebolag med s k hemtagningstillstånd importerade gods, som var underkastat införselförbud, och dirigerade godset till ett annat företag, som bearbetade godset och återställde det till bolaget....
NJA 1985 s. 540: Resningsärende. Förverkandereglerna i 9 § lagen (1960:418) om straff för varusmuggling är inte tillämpliga vid brott mot 5 § i lagen.
NJA 1985 s. 726: Två kvinnor har fällts till ansvar främst för att de till Sverige insmugglat heroin, den ena 200 g och den andra ca 250 g. Frågor om tillämpning av 23 kap 5 § BrB, om brottens svårhetagrad och om...
NJA 1986 s. 533: Fråga i mål om åtal för varusmuggling avseende införsel av visst preparat som utgör läkemedel om innebörden av bestämmelsen i 8 § 4 mom läkemedelsförordningen (1962:701) att resande får införa...
NJA 1989 s. 456: V skulle enligt uppgjord plan för annan persons räkning på utrikes ort och i överlåtelsesyfte förvärva narkotika och därefter olovligen införa den till riket. Två-tre dagar efter det att V köpt en...
NJA 1989 s. 78: Förverkande av olovligt införd moped enligt 9 § 1 st lagen (1960:418) om straff för varusmuggling har med hänsyn till omständigheterna ansetts uppenbart obilligt.
NJA 1991 s. 255: Straffmätning vid grov narkotikabrottslighet och grova varusmugglingsbrott, bestående i att en person såsom narkotikakurir vid flera tillfällen tagit befattning med stora mängder narkotika. Bl a...
NJA 1991 s. 332: En person med hemvist i Sverige, som har tagit befattning med ett narkotikaparti i Holland och gripits av holländsk polis vid gränsen mot Tyskland, har fällts till ansvar för grovt narkotikabrott....
NJA 1992 s. 235: Fråga om farlighetsgraden hos LSD och "Extacy" (MDMA) vid brottsrubricering och straffmätning i mål om narkotikabrott.
NJA 1993 s. 38: Försök till varusmuggling avseende knappt 1 hg cannabisharts har med hänsyn till tillvägagångssättet vid smugglingsförsöket ansetts icke kunna utgöra ringa brott.
NJA 1994 s. 374: Fråga om farlighetsgraden hos råopium och om straffmätning vid narkotikabrott och försök till varusmuggling.
NJA 1994 s. 65: Fråga om förverkande av egendom som en person sökt införa till Sverige utan att erlägga mervärdesskatt.
NJA 1995 s. 235: Adressaten till en från utlandet avsänd postförsändelse innehållande gåvor, vilka avsänts utan adressatens vetskap och tagits i beslag innan de nått denne, har inte ansetts vara ägaren till föremålen...
NJA 1995 s. 333: Fråga om tillämpning av 5 § 2 st lagen (1964:163) om införande av BrB.
NJA 1995 s. 606: En åtalad gärning var vid begåendet straffbar som försök till varusmuggling men, om den hade begåtts vid tiden för lagföringen, inte straffbar i följd av ny tullagstiftning. På grund av...
NJA 1997 s. 622: Straffmätning vid försök till grov varusmuggling avseende 25 000 liter 96-procentig sprit.
NJA 1997 s. 776: Åklagare yrkade ansvar på en importör enligt varusmugglingslagen med påstående att denne uppsåtligen eller av grov oaktsamhet låtit lämna oriktiga uppgifter i tulldeklarationer. TR:n dömde importören...
NJA 1998 s. 24: Grovt narkotikabrott (Rohypnol)?
NJA 1999 s. 670: Två sambor har i Tyskland köpt in 315,3 liter sprit och 47,52 liter starköl och försökt föra in varorna till Sverige utan att ge detta till känna för tullmyndigheten. Då deras uppgift att varorna...
NJA 2000 s. 256: En person har försökt föra in 137,2 liter spritdrycker till Sverige utan att ge det till känna för tullmyndigheten. Införsel för privatbruk? Även fråga om påföljd och tid för samhällstjänst.
NJA 2000 s. 307: Värdeförverkande enligt 9 § lagen (1960:418) om straff för varusmuggling har inte ansetts kunna ske hos den som enbart dömts för olovlig befattning med det insmugglade godset.
NJA 2000 s. 457: Fråga huruvida en gärningsbeskrivning avseende åtal för försök till varusmuggling omfattat fullbordat brott mot anmälningsskyldigheten enligt privatinförsellagen.
NJA 2000 s. 69: Villkorlig dom med föreskrift om samhällstjänst har ådömts för varusmugglingsbrott avseende spritdrycker.
NJA 2001 s. 214: Fråga om ansvar för brott mot lagen (1960:418) om straff för varusmuggling. Tillika fråga om värdeförverkande.
NJA 2001 s. 464: Brott enligt lagen (2000:1225) om straff för smuggling har ansetts fullbordat i och med att gärningsmannen gått in i en fil för resande som inte har något att deklarera. Tillika frågor om konkurrens...
NJA 2001 s. 86: Fråga om påföljd för artbrottslighet (varusmugglingsbrott och narkotikabrott avseende kat) med ett straffvärde av fyra månader.
NJA 2005 s. 133: En bil har använts som hjälpmedel vid grov narkotikasmuggling. Det har ansetts finnas särskilda skäl enligt 17 § första stycket lagen (2000:1225) om straff för smuggling till att förklara bilens...
NJA 2005 s. 595: I mål om förverkande av vin enligt lagen (2000:1225) om straff för smuggling jämförd med alkohollagen (1994:1738) har HD hemställt hos EG- domstolen om förhandsavgörande beträffande tolkningen av...
NJA 2007 s. 227: Bestämmelsen i 8 § smugglingslagen om "tull, skatt eller annan avgift" har befunnits tillämplig i fråga om en i EG-förordningen nr (EEG) 1470/2001 föreskriven antidumpningstull. Det har ansetts...
NJA 2007 s. 941: I mål om förverkande av alkohol på grund av införsel i strid mot det s.k. privatimportförbudet i 4 kap. 2 § första stycket alkohollagen (1994:1738) har EG-domstolen i förhandsavgörande förklarat att...
NJA 2012 s. 535: Brottsrubricering och straffvärdebedömning avseende en narkotikatransport från Danmark till Sverige (drygt 67 kg cannabis).
NJA 2015 s. 24: Narkotika har förts in till Sverige via post. Fullbordat smugglingsbrott har ansetts föreligga när narkotikan anlänt till tullen, eftersom någon anmälan om införseln inte hade gjorts.
NJA 2018 s. 150: Synnerligen grov narkotikasmuggling. Rubricering och straffmätning i mål om smuggling av heroin, kokain och cannabisharts. Frihetsberövande som varit förenat med restriktioner under kortare tid än...
RH 2006:74: Gränsen till grovt brott för smuggling av det narkotiska preparatet Subutex har - vid ett rent mängdresonemang - ansetts gå vid 3 600 tabletter á 8 mg. För den som planerat, finansierat och utfört...
RH 2017:37: Tingsrätten dömde för smuggling till tre månaders fängelse för en myndig person som hade infört cigaretter och tobak från tredje land till Sverige via annat EU-land utan att anmäla det till...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation