lagen.nu

Skuldsanering

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Skuldsanering innebär att en gäldenär helt eller delvis befrias från ansvar för betalningen av de skulder som omfattas av skuldsaneringen enligt skuldsaneringslagen (2006:548).

Skuldsanering handläggs av Kronofogden.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Skuldsanering finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (81)

NJA 1995 s. 502: Prövningstillstånd i HovR. Då det - särskilt med hänsyn till att det är fråga om ny lagstiftning - ansetts vara av vikt för ledning av rättstillämpningen att olika frågor beträffande tillämpningen av...
NJA 1996 s. 324: Skuldsanering har ansetts kunna beviljas en 29-årig man med betydande skuldbörda, härrörande från en för fem år sedan bedriven näringsverksamhet. 4 § skuldsaneringslagen (1994:334).
NJA 1996 s. 543: Omfattningen av den prövning av de i 4 § skuldsaneringslagen (1994:334) angivna förutsättningarna för skuldsanering som skall ske i samband med beslut att skuldsaneringsförfarande skall inledas.
NJA 1996 s. 548: Fråga om de allmänna villkoren för skuldsanering är uppfyllda. 4 § skuldsaneringslagen (1994:334).
NJA 1997 s. 229: Fråga om inledande av skuldsanering. 4 och 12 §§ skuldsaneringslagen (1994:334).
NJA 1997 s. 341: Fråga om det är skäligt att bevilja skuldsanering med hänsyn till skuldernas ålder och omständigheterna vid deras tillkomst. 4 § 1 st 2 och 8 § skuldsaneringslagen (1994:334).
NJA 1997 s. 364: Vid skuldsanering för makar har skulder för vilka de svarade solidariskt ansetts skola tas upp med hela beloppet i vardera makens betalningsplan.
NJA 1997 s. 717: Skuldsanering skall som regel inte omfatta sådan del av en skuld avseende återbetalning av statliga studielån som inte är förfallen till betalning.
NJA 1997 s. 750: Skuldsanering utan betalningsplan har ansetts kunna beviljas två makar i fyrtioårsåldern med fast anställning, försörjningsskyldighet mot tre barn och betydande skuldbörda, huvudsakligen härrörande...
NJA 1998 s. 15: Betalningsplanen vid skuldsanering kan inte fastställas utan gäldenärens samtycke. Tillika fråga om den tid under vilken en betalningsplan skall löpa.
NJA 1998 s. 259: Skuldsanering har inte beviljats före detta näringsidkare i visst fall då skulderna uppkommit till följd av underlåtenhet att till staten betala arbetsgivaravgift och för anställda innehållen A-skatt.
NJA 1998 s. 698: Prövning, i samband med beslut huruvida skuldsanering skall inledas, av den i 4 § 1 st 2 skuldsaneringslagen (1994:334) angivna förutsättningen att det med hänsyn till gäldenärens personliga och...
NJA 1999 s. 218: Omfattningen av den prövning av de i 4 § skuldsaneringslagen (1994:334) angivna förutsättningarna som skall ske i samband med ett beslut att skuldsaneringsförfarande skall inledas.
NJA 1999 s. 248: Frågor hur en gäldenärs rätt till överskjutande skatt skall behandlas i ett skuldsaneringsärende.
NJA 1999 s. 602: Fråga om HovR bort hålla muntlig förhandling i mål om skuldsanering. 13 och 14 §§ lagen (1996:242) om domstolsärenden samt artikel 6 punkt 1 i Europakonventionen.
NJA 2001 s. 601: Skuldsanering har inte beviljats en före detta näringsidkare vars skulder uppkommit i en verksamhet som innehållit klart spekulativa inslag och inneburit ett högt risktagande (I). Skuldsanering har...
NJA 2003 s. 437: Fråga om förutsättningar för skuldsanering (35-årig kvinna med akademisk examen).
NJA 2003 s. 618: Resning har ansetts kunna meddelas beträffande beslut om skuldsanering, men rätten att på nytt ansöka om skuldsanering inverkar på möjligheten att erhålla resning.
NJA 2004 s. 220: En i ett skuldsaneringsärende okänd fordran som görs gällande efter skuldsaneringsbeslutet och då visar sig vara tvistig har ansetts inte undantagen från preklusionsverkan enligt 26 §...
NJA 2005 s. 303: Medan betalningsplanen löper efter ett beslut om skuldsanering får gäldenären väsentligt förbättrad ekonomi. Fråga vid omprövning av skuldsaneringen huruvida betalningstiden bör förlängas.
NJA 2010 s. 496: En 47-årig ensamstående kvinna med en månadsinkomst som socialsekreterare om 20 000 kr, förfallna skulder om 350 000 kr och icke förfallna studieskulder om 280 000 kr har inte befunnits kvalificerat...
NJA 2011 s. 957: Omprövning av beslut om skuldsanering på grund av arv.
NJA 2013 s. 689: För att en person ska beviljas skuldsanering en andra gång krävs enligt 6 § skuldsaneringslagen att det föreligger synnerliga skäl. Regleringen måste så förstås att det vid prövningen enligt 4 § i...
NJA 2014 s. 621: Skuldsanering. Ekonomiska förhållanden hänförliga till annan hushållsmedlem har betydelse endast för frågan om gäldenären har en sådan levnadsstandard att det skulle framstå som stötande att bevilja...
NJA 2016 s. 73: Att tredjemanspant har ställts för en fordran medför inte att fordringen är undantagen från skuldsanering.
NJA 2016 s. 844: Ett beslut om att upphäva en skuldsanering måste få laga kraft innan en borgenär, vars fordran omfattats av skuldsaneringen, kan få utmätning på grund av den ursprungliga exekutionstiteln.
NJA 2017 s. 357: Skuldsanering. Att en borgenär inte har anmält sin fordran inom kungjord tidsfrist medför inte att denprekluderas. Gäldenären är fullt ut betalningsskyldig för sina skulder till dess...
NJA 2017 s. 405: Omprövning av ett beslut om skuldsanering. Gäldenärens död har inte ansetts inverka på betalningsplanen, men medför att en omprövning av skuldsaneringsbeslutet inte kan ske.
RH 1994:109: Förutsättningar har ansetts föreligga att inleda skuldsanering för arbetslös 28-åring med skulder från tidigare, tillsammans med annan, driven näringsverksamhet.
RH 1995:132: Skuldsanering.
RH 1995:139: Fel adress i kungörelse om att inleda skuldsanering har ansetts utgöra rättegångsfel föranledande återförvisning till kronofogdemyndigheten.
RH 1995:153: Sökandens skuldbörda har i förhållande till hennes ålder, arbetssituation och familjeförhållanden inte ansetts vara sådan att hon kunde beviljas skuldsanering.
RH 1995:154: Förutsättningar har ansetts föreligga att inleda skuldsanering för en person som är att betrakta som arbetstagare och inte som näringsidkare i skuldsaneringslagens mening.
RH 1995:31: Gäldenär har ådragit sig stor skuldbörda genom omfattande bedrägeribrottslighet. I brottmålet har han särbehandlats i påföljdshänseende på grund av att han begått brotten under inflytande av en...
RH 1996:102: Allmän skälighetsbedömning av ansökan om skuldsanering beträffande gäldenär med skulder om närmare 3,5 miljoner kr. Fråga om betydelsen av att beloppet huvudsakligen härrörde från misslyckade...
RH 1996:123: Skuldsanering har inte beviljats gäldenär på grund av att det varit för tidigt att göra en tillräckligt säker prognos avseende gäldenärens betalningsförmåga.
RH 1996:125: Fråga om ännu icke förfallna studiemedel skulle omfattas av en skuldsanering besvarad nekande.
RH 1996:129: En ensamstående 37-årig kvinna med ett minderårigt barn och en inkomst om drygt 11 000 kr i månaden hade skulder om drygt 300 000 kr. Skuldsanering beviljades inte eftersom det kvalificerade...
RH 1996:13: Omprövning enligt 28 § skuldsaneringslagen. Fråga om omprövningen även kan omfatta nedskrivningsprocenten.
RH 1996:140: Fråga om inte förfallna studieskulder skulle omfattas av skuldsanering har besvarats nekande. Med hänsyn till övriga skulders begränsade storlek har det inte ansetts skäligt att bevilja skuldsanering.
RH 1996:146: Skuldsanering ansågs inte utesluten enbart på grund av att gäldenärens sambo var lagfaren ägare till tre fastigheter med ett sammanlagt taxeringsvärde om 126 000 kr och belånade för 178 500 kr.
RH 1996:15: Skuldsanering vägrad då gäldenärens personliga och ekonomiska förhållanden var sådana att det inte kunde anses skäligt att bevilja skuldsanering.
RH 1996:33: Skuldsanering har förklarats omfatta också en fordran på skadestånd i anledning av brott och givits det innehållet att gäldenären befriats helt från den med skadeståndsfordringen följande...
RH 1996:34: I kravet på att gäldenären, för att beviljas skuldsanering, gör ansträngningar för att fullgöra sina förpliktelser ligger att denne skall aktivt söka arbete och stå till arbetsmarknadens förfogande....
RH 1996:36: Kronofogdemyndigheten hade uppskattat ett ungefärligt värde på gäldenärens fastighet och därefter avslagit ansökan om skuldsanering med motiveringen att en värdeökning av fastigheten skulle komma att...
RH 1996:40: Tingsrätten återförvisade till kronofogdemyndigheten ärende som myndigheten överlämnat till tingsrätten enligt 21 § lagen om skuldsanering då nya uppgifter angående sökandens ekonomi framkommit under...
RH 1996:46: Skuldsanering har ej beviljats gäldenär, som under de senaste tre åren inte erlagt någon betalning till sina borgenärer, trots att han under denna tid haft ekonomiska förutsättningar för det. Vid...
RH 1996:49: Skuldsanering ansågs inte utesluten redan på grund av att fordringar på skadestånd på grund av brott ingick bland skulderna. Därvid beaktades särskilt skuldernas ålder och gäldenärens personliga...
RH 1996:52: Innehav av handikappanpassad bil, värd 44 000 kr, har inte ansetts utgöra hinder mot skuldsanering.
RH 1996:57: Kravet på s.k. kvalificerad insolvens har inte ansetts uppfyllt beträffande en gäldenär med en månadsinkomst om 13 849 kr och skulder om ca 273 000 kr.
RH 1996:59: I ett ärende om skuldsanering hade det varken hos kronofogdemyndigheten eller tingsrätten hållits muntlig förhandling. Av gäldenärens inlagor till tingsrätten och hovrätten framgick att han hade...
RH 1996:63: En gäldenär med skulder om ca 623 000 kr, varav 440 000 kr solidariskt med hustrun, har inte ansetts ha rätt att förbehålla sig en bostadsrätt med ett uppskattat marknadsvärde om ca 280 000 kr....
RH 1996:65: En anställd vid ett bolag har ansetts ha ett sådant inflytande över bolaget att han vid en allmän skälighetsbedömning inte kunnat beviljas skuldsanering.
RH 1996:7: Ställföreträdare för aktiebolag har enligt 77 a § uppbördslagen ålagts betalningsskyldighet för obetalda skatter och arbetsgivaravgifter. Sådan betalningsskyldighet har ansetts inte böra bli föremål...
RH 1996:72: I mål om skuldsanering har förelegat sådana svårigheter att göra en någorlunda säker prognos avseende sökandens förmåga att inom en överskådlig tid betala sina skulder, att förutsättningar saknats...
RH 1996:80: Tingsrätten återförvisade till kronofogdemyndigheten ett ärende som myndigheten överlämnat till tingsrätten enligt 21 § skuldsaneringslagen. Hovrätten har undanröjt tingsrättens beslut.
RH 1996:93: Gäldenären har ansetts vara skyldig att, vid de försök till uppgörelse med borgenärerna som förutsätts ha skett innan skuldsanering kan komma ifråga, klarlägga sin ekonomiska situation för alla...
RH 1996:95: Fråga om tolkningen av begreppet näringsidkare i skuldsaneringslagen.
RH 1997:113: En gäldenär har varken informerat sin största fordringsägare om sina ekonomiska problem eller sökt nå en uppgörelse. Gäldenären har vidare fortsatt att skuldsätta sig efter det hon förlorat sin...
RH 1997:15: När betydande skulder uppkommit genom borgensåtaganden som gäldenären befunnits ha ingått utan vare sig förmåga eller avsikt att infria dem, har det inte ansetts skäligt att bevilja skuldsanering.
RH 1997:27: Skuldsanering har inte beviljats en person som under de senaste åren ådragit sig ett stort antal felparkeringsavgifter.
RH 1997:64: Rätt till muntlig förhandling har ansetts föreligga i skuldsaneringsärende vid tingsrätten, trots att prövningen varit begränsad till avgörande av rättsfrågor.
RH 1999:1: Gäldenär infann sig inte till sammanträde vid tingsrätten, som därför avslog ansökan om skuldsanering. Kallelsen till sammanträdet innehöll inte erinran om att ansökan kunde avslås om gäldenären inte...
RH 1999:112: Det har inte ansetts skäligt att bevilja en kvalificerat insolvent 48-årig man med skulder uppkomna i tidigare bedriven rörelse och uppgående till drygt tre miljoner kr skuldsanering, eftersom denne...
RH 1999:113: Beslut om skuldsanering har upphävts då gäldenären under skuldsaneringsärendets handläggning förtigit en skuld om drygt 80 000 kr, avseende skadestånd på grund av brott.
RH 1999:20: Skuldsanering har vägrats gäldenär, då det inte ansetts skäligt att bevilja denna. Vid skälighetsbedömningen har beaktats att gäldenären trots en betungande skuldbörda inlåtit sig på en...
RH 1999:75: Ansökan om skuldsanering har avslagits när gäldenären uteblivit från ett sammanträde i tingsrätten.
RH 2000:8: I kronofogdemyndighets beslut om frivillig skuldsanering har inte upptagits skuld som gäldenären angett i sin ansökan om skuldsanering. Rättegångsbalkens regler om extraordinära rättsmedel har...
RH 2002:34: Fråga om inverkan av gäldenärs brottslighet på skuldsanering.
RH 2003:26: Två makar, som vid flera tidigare tillfällen fått ansökningar om skuldsanering avslagna, har inte beviljats skuldsanering eftersom det vid den allmänna skälighetsbedömningen som skall göras i ett...
RH 2003:59: Gäldenär som beviljats skuldsanering har ansetts ha fått en förmögenhetsökning genom förordnande i testamente, trots att gäldenären gjort ett avstående från testamentslotten. Gäldenärens ekonomiska...
RH 2004:65: Frågan om en förmögenhetsökning huvudsakligen uppkommen till följd av att gäldenärens hyresrätt ombildades till bostadsrätt innebar att gäldenärens ekonomiska förhållanden väsentligen hade...
RH 2004:78: Vid prövning av ansökan om skuldsanering har det ansetts att gäldenärens och hans familjs bostadskostnader varit alltför höga för att det allmänt sett skulle anses skäligt att bevilja skuldsanering....
RH 2005:33: Kravet på s.k. kvalificerad insolvens har inte ansetts uppfyllt beträffande en 63-årig gäldenär med skulder om ca 570 000 kr där kronofogdemyndigheten beräknat återbetalningstiden för samtliga...
RH 2007:17: Synnerliga skäl har ansetts föreligga att på ansökan av gäldenären ändra ett beslut om skuldsanering då Kronofogdemyndigheten i sitt beslut inte tagit hänsyn till att gäldenären skulle uppnå...
RH 2007:4: En gäldenär har beviljats skuldsanering men på grund av missbruk inte kunnat följa betalningsplanen. Han har därefter påbörjat behandling mot sitt missbruk. Synnerliga skäl har ansetts föreligga att...
RH 2008:25: I den mån skuldsaneringslagen (2006:548) inte ställer upp någon tidsfrist för ansökan om omprövning av skuldsanering har en sådan ansökan ansetts kunna göras utan tidsbegränsning.
RH 2010:25: En tvistig fordran har blivit föremål för förlikning mellan parterna först efter det att Kronofogdemyndigheten beslutat inleda skuldsanering. Skulden har ansetts ha uppkommit efter skuldsaneringens...
RH 2010:59: En gäldenär som är sambo med en välbeställd person har inte beviljats skuldsanering. Även fråga om rättegångskostnader i ärende om skuldsanering.
RH 2011:41: Förutsättningar för att bevilja skuldsanering en andra gång har inte förelegat.
RH 2014:47: Skuldsanering har inte beviljats därför att skulderna bl.a. hänför sig till allvarlig brottslighet och därtill hörande skadeståndsskyldighet.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation