lagen.nu

Skuldebrev

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

En skriftlig handling som innehåller en utfästelse att betala ett visst belopp i pengar.

Regler för hur ett skuldebrev ska utfärdas och undertecknas finns i 1 § lagen (1936:81) om skuldebrev (SkbrL).

Om flera utfärdat skuldebrev utan förbehåll om delad ansvarighet är de solidariskt betalningsskyldiga. Om en av dem tvingas att betala får han regressrätt mot de andra.

Skuldebrev kan delas upp i enkla skuldebrev, som är ställda till en specifik namngiven person ("viss man") enligt 26 § SkbrL, och löpande skuldebrev enligt 11 § SkbrL. Namnet på de senare kommer från att de är avsedda att kunna löpa, dvs överlåtas fritt mellan personer.

De löpande skuldebreven kan i sin tur delas upp i innehavarskuldebrev och orderskuldebrev (ställda till "viss man eller order"). Innehavaren av ett löpande skuldebrev ska förmodas äga rätt att kräva och uppbära betalning enligt 13 § SkbrL. Den som betalar ett löpande skuldebrev har rätt att få det återställt till sig enligt 21 § SkbrL.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Skuldebrev finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (17)

NJA 1981 s. 384: Vid gåva av fast egendom har såsom villkor föreskrivits bl a att envar av gåvotagarna skulle till givaren utfärda ett skuldebrev å visst belopp. De i anledning härav upprättade skuldebreven, vilka...
NJA 1982 s. 1: Skuldebrev som styrelseledamot i aktiebolag, tillika firmatecknare, för bolagets räkning har utfärdat till sin hustru har med hänsyn till omständigheterna inte ansetts bindande för bolaget. 93 § 1 st...
NJA 1984 s. 738: Fråga om tillämpning av 12 a § 3 st lagen (1927:85) om dödande av förkommen handling när dödning skett av intecknat skuldebrev.
NJA 1985 s. 223: Sedan en fordran på grund av enkelt skuldebrev tagits i anspråk genom betalningssäkring, åberopade sekundogäldenären mot kronofogdemyndigheten kvittningsvis en motfordran på huvudgäldenären som hon...
NJA 1985 s. 468: En fordran på grund av löpande skuldebrev togs i anspråk genom betalningssäkring till förmån för en skattefordran, varvid kronofogdemyndigheten tog skuldebrevet i förvar. Därefter åberopade...
NJA 1994 s. 668: Ett kreditinstitut förvärvade panträtt i en bostadsrätt, som därefter såldes till en ny innehavare. Frågan huruvida panträtten bestått har bedömts med hänsyn till vad bostadsrättsföreningen - i...
NJA 1994 s. 760: Gåvoskattemål. Fråga vid gåvobeskattning om värdering av konvertibla skuldebrev som inte omsätts marknadsmässigt.
NJA 1996 s. 252: Vid byggnadsentreprenad har en s k spärrförbindelse upprättats varigenom kredittagare överlåtit en del av kreditbeloppet (spärrbeloppet) till entreprenadföretaget som säkerhet. Tjänsteman hos...
NJA 1996 s. 52: Ett löpande skuldebrev pantförskrevs till säkerhet för ett förlagslån och lämnades i öppen depå i bank under sådana omständigheter att pantsättaren i praktiken behöll rådigheten över panten....
NJA 1997 s. 454: Fråga om gäldenär haft rätt till kvittning enligt 28 § skuldebrevslagen, eftersom han inte insett eller bort inse, att fordringen pantsatts och att panthavaren gjorde gällande, att fordringen...
NJA 1998 s. 364: Genom s k spärrförbindelse har en byggherre som likvid för leveranser överlåtit visst belopp av sin rätt enligt ett byggnadskreditivkontrakt till leverantören, varvid det för utbetalning ur...
NJA 1999 s. 622: Fråga om rätt för sekundogäldenär att överklaga beslut om utmätning av fordran. 18 kap 2 § 1 st UB.
NJA 1999 s. 793: Banken A har överfört ett belopp från företaget B:s konto i banken C till företaget D:s konto hos A samt krediterat sistnämnda konto med beloppet. Sedan C därefter vägrat att godta överföringen, har...
NJA 2009 s. 64: Mot en gäldenärs betalningsinvändning mot krav på betalning enligt ett skuldebrev invänder borgenären att han har avräknat betalningen mot en annan fordran. Gäldenären bestrider existensen av denna...
NJA 2010 s. 467: Låntagare, som fått kredit från ett finansbolag för förvärv av en bostadsrätt, skrev under ett sedvanligt lånedokument ställt till finansbolaget eller order. Sedan hela lånesumman återbetalats i...
RH 1996:96: A var anställd av ungdomsorganisationen B för att organisera ett ungdomsläger. A skrev på ett kontrakt angående hyra av tält mellan tältuthyrningsföretaget C och B. C överlät sedan sin fordran på...
RH 2002:17: Fråga om tillämpning av 28 § skuldebrevslagen på kvittningsvis åberopad motfordran som uppkommit och förfallit till betalning först efter det att gäldenären underrättats om överlåtelsen av...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation