lagen.nu

Skolväsendet

Ingen har skrivit en beskrivning av "Skolväsendet" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Skolväsendet finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (17)

HFD 2012 ref. 46: Fråga om förutsättningarna för bidrag enligt skollagen till fristående skola i form av tilläggsbelopp.
HFD 2013 ref. 49: Synnerliga skäl enligt skollagen för att medge hemundervisning har inte ansetts föreligga.
HFD 2013 ref. 77: En kommuns beslut att vägra kostnadsfri skolskjuts för en elev som valt en annan skola än den av kommunen anvisade har ansetts lagligen grundat eftersom skolskjuts till den valda skolan hade medfört...
HFD 2014 ref. 34: En grundskoleelev som bor växelvis hos sina föräldrar i olika kommuner har inte ansetts ha rätt till kostnadsfri skolskjuts mellan skolan i hemkommunen och hemmet i den andra kommunen.
HFD 2014 ref. 47: Internatverksamheten vid en riksinternatskola har ansetts tillhöra Skolinspektionens tillsynsområde.
HFD 2015 ref. 50: Vårdnadshavares önskemål om att deras barn ska placeras vid viss skola kan inte med stöd av 9 kap. 15 § första stycket skollagen frångås med hänvisning endast till att de barn som bor närmast skolan...
HFD 2015 ref. 53: Ett beslut att under ett budgetår tillföra skolverksamhet och fritidshem som bedrivs i kommunal regi ytterligare resurser strider mot skollagen när fristående verksamheter får del av motsvarande...
RÅ 1996 ref. 15: En studerande vid universitet hade medfört ett otillåtet hjälpmedel vid skriftlig tentamen. Fråga om beviskravet i ärende om avstängning när den studerande hävdat att hjälpmedlet medförts oavsiktligt.
RÅ 1996 ref. 3: Beslut som Skolverket meddelat inom ramen för sin tillsynsverksamhet, varigenom fristående skola beretts möjlighet att uppfylla bl.a. vissa krav som verket uppställt för godkännande, har inte ansetts...
RÅ 2001 ref. 47: Då det inte kunnat visas att elev med uttalade nazistiska sympatier och medlemskap i nazistisk organisation varit ansvarig för spridning av rasistisk och liknande propaganda och därigenom stört...
RÅ 2007 ref. 2: Fråga om kommuns beslut att avslå en begäran om förskoleplats nattetid och under veckoslut kan anses strida mot skollagen. Laglighetsprövning enligt kommunallagen.
RÅ 2007 ref. 56: Grund för disciplinär åtgärd enligt 6 kap. 23 § gymnasieförordningen har ansetts föreligga då det var utrett bl.a. att en gymnasieelev använt droger. Det har dock inte framkommit att det har funnits...
RÅ 2008 ref. 29: Att en kommun är ägare till ett aktiebolag utgör inte något hinder för bolaget att bedriva fristående skolor.
RÅ 2008 ref. 33: Särskilda skäl för att tillåta en fristående skola som har mindre än 20 elever har inte ansetts föreligga.
RÅ 2008 ref. 4: I mål om en friskolas rätt till bidrag från kommunen är friskolan - men inte Skolverket - kommunens motpart när denna överklagat Skolverkets beslut.
RÅ 2009 ref. 96: En fristående gymnasieskola som vill anordna körkortsutbildning inom ramen för elevens individuella val har inte ansetts berättigad till bidrag enligt skollagen.
RÅ 2010 ref. 26: Skyldigheten för en hemkommun att ansvara för en gymnasieelevs dagliga resor mellan bostaden och skolan har inte ansetts omfatta resor mellan en inackorderingsbostad och en fristående skola som båda...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation