lagen.nu

Skogsvårdslagen

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Se SFS/1979:429

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Skogsvårdslagen finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (4)

HFD 2014 ref. 8: Svenska Naturskyddsföreningen har ansetts ha rätt att överklaga Skogsstyrelsens beslut om tillstånd till avverkning i fjällnära skog.
MÖD 2012:36: Fastighetsreglering ----- Syftet med en fastighetsreglering var i huvudsak att få till stånd en skyddszon mot avverkning och en bättre boendemiljö genom överföring av 7 400 m² skogsmark inom...
NJA 2005 s. 33: Grundlagskonform tillämpning av blankettstraffstadgande som har fängelse i straffskalan och som fylls ut av myndighetsföreskrifter.
RH 2007:83: I samband med att en stiftelse, som ägare av en fastighet, upplät avverkningsrätt i fastigheten till en ekonomisk förening avtalades att föreningen skulle fullgöra den skyldighet att göra...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation