lagen.nu

Skiljedom

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Se Skiljeförfarande

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Skiljedom finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (38)

AD 1994 nr 36: I mål om skadestånd på grund av uppsägning framställer arbetsgivaren rättegångsinvändning under hänvisning till en skiljeklausul i ett mellan parterna ingånget anställningskontrakt. Fråga huruvida...
NJA 1981 s. 552: Bestämmelse i stadgarna för en bostadsförening om hembuds- och skiljedomsförfarande vid överlåtelse av andel i föreningen har, på grund av bestämmelsens oklarhet, ej ansetts skapa bundenhet för...
NJA 1986 s. 620: Skiljedom som meddelats av skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor har ansetts inte kunna bli föremål för resning.
NJA 1989 s. 143: Sedan skiljemannaförfarande ägt rum i Sverige mellan utländska parter utan anknytning hit, uppkommer fråga om svensk domsrätt i mål angående dels klander av skiljedomen enligt 21 § lagen (1929:145)...
NJA 1989 s. 247: Fråga om skiljemän får utan särskilt yrkande förordna om ränta på part tillerkänd kostnadsersättning. 24 § lagen (1929:145) om skiljemän samt 18 kap 8 och 14 §§ RB.
NJA 1990 s. 419: Fråga huruvida skiljenämnd genom beslut att avskriva skiljetvist från vidare handläggning begått ett sådant fel som enligt 21 § 1 st 4 lagen (1929:145) om skiljemän skulle föranleda att beslutet...
NJA 1990 s. 633: Påstående av svaranden i mål om klander av skiljedom att käranden efter klanderfristens utgång åberopat nya grunder och att detta ej var tillåtet har ansetts som invändning om rättegångshinder.
NJA 1992 s. 733: Fråga om förutsättningarna är uppfyllda för verkställighet här i landet av en utländsk skiljedom eller om avgörandet bör uppskjutas.
NJA 1993 s. 252: Fråga vid vilken tidpunkt tillämpning av skiljeavtal påkallats.
NJA 1996 s. 751: Den som klandrat en skiljedom får inte åberopa en ny grund för sin talan efter utgången av klanderfristen.
NJA 1998 s. 189: Klander av skiljedom. En skiljenämnds avgörande har hävts på den grunden att skiljenämnden prövat fordringsanspråk som i ett tidigare skiljeförfarande åberopats kvittningsvis och därvid ogillats. -...
NJA 1998 s. 574: Fråga om skiljemannaarvodens skälighet. 23 § lagen (1929:145) om skiljemän.
NJA 1998 s. 691: Fråga om mål rörande klander av skiljedom och mål angående skiljemäns arvoden kan förenas i en rättegång enligt 14 kap 7 a § RB.
NJA 1999 s. 300: Bestämmelsen i 19 § 1 st delgivningslagen om delgivning av postförsändelse som kvitterats av den sökte men hämtats ut av bud har ansetts analogt tillämplig i fall som avses i 21 § 3 st lagen...
NJA 2000 s. 335: Skiljenämnd har i skiljeförfarande som handlagts enligt lagen (1929:145) om skiljemän på yrkande av käranden avvisat kvittningsinvändning som avsett fråga omfattad av skiljeavtalet. Fråga om detta...
NJA 2000 s. 538: Part i skiljeförfarande har inte ansetts vara bunden av tystnadsplikt beträffande skiljeförfarandet såvida parterna inte träffat överenskommelse därom.
NJA 2001 s. 738: Part kan få ersättning för kostnader i ärende hos Svea HovR om verkställighet av utländsk dom (I) respektive utländsk skiljedom (II).
NJA 2001 s. 855: Fråga, vid tillämpning av 14 kap. 31 § andra stycket aktiebolagslagen (1975:1385), när en part kan anses ha fått del av skiljedom.
NJA 2003 s. 379: Fråga om beviskrav för att skiljeavtal förelegat mellan parterna i ärende om verkställighet av utländsk skiljedom.
NJA 2007 s. 841: Skiljedom har upphävts efter klander på grund av att det ansetts ha förelegat omständigheter som kunnat rubba förtroendet för skiljemans opartiskhet.
NJA 2008 s. 1118: Bestämmelsen i 41 § lagen (1999:116) om skiljeförfarande, om att en part får hos tingsrätten föra talan mot skiljedom om ersättning till skiljemännen, har ansetts tillämplig även på sådana...
NJA 2008 s. 406: I överensstämmelse med påståendedoktrinen har det ansetts att en skiljenämnd till grund för prövningen av sin behörighet skall lägga de rättsfakta som skiljekäranden åberopat utan att pröva dem...
NJA 2009 s. 128: Enligt tillämpligt skiljereglemente skulle en skiljedom innehålla domskäl. Part har klandrat skiljedomen på den grunden att skiljenämnden i stor utsträckning skulle ha underlåtit att ange eller...
NJA 2010 s.508 ( NJA 2010:57): Internationellt skiljeförfarande. Svenskt rättskipningsintresse och svensk domsrätt samt förutsättningar för en fastställelsetalan rörande skiljemäns behörighet har ansetts föreligga i en tvist...
NJA 2012 s. 790: En tvist har ansetts vara förlikningsbar och har därför kunnat avgöras genom skiljedom, trots förekomsten av tvingande svenska och utländska materiella lagbestämmelser. En part i skiljeförfarandet...
NJA 2013 s. 578: I ettskiljeförfarandehar en part haft vissa belägg för att skiljeavtalet var ogiltigt men medvetet avstått från att undersöka omständigheterna närmare. Parten, som under förfarandet inte har invänt...
NJA 2015 s. 438: Ogiltighetstalan mot en skiljedom på konkurrensrättslig grund.
NJA 2015 s. 991: Skiljeförfarande. Parterna kan i förväg avtala att det inte ska finnas någon möjlighet att med stöd av 36 § lagen (1999:116) om skiljeförfarande föra talan mot en skiljedom som innebär att...
NJA 2017 s. 198: Verkställighetsförklaring avseende utländsk skiljedom. Att det ska röra sig om en dom enligt 53 § lagen om skiljeförfarande är en processförutsättning vars förhandenvaro ska prövas ex officio....
RH 1993:86: Fråga om domstols möjlighet att, mot ena partens vilja, förlänga tiden för meddelande av skiljedom.
RH 1997:110: Bestämmelserna om hävande av skiljedom efter klander har ansetts omfatta frågan om fördelningen parterna emellan i en skiljedom av betalningsansvaret för skiljedomskostnaderna. Det har därvid ansetts...
RH 2003:55: Frågor i mål om klander av skiljedom om betydelsen av att en skiljeman uteslutits från överläggningen, om tillämplig lag, om lis pendens och res judicata och om uppdragsöverskridande m.m.
RH 2003:61: Klander av skiljedom. I ett leveransavtal har intagits en skiljeklausul. En garanti varigenom en borgensman på visst sätt borgade för gäldenärens betalningsskyldighet under leveransavtalet innehöll...
RH 2007:50: Yrkande i mål om klander av skiljedom om förpliktande för skiljemännen att utge vissa handlingar, bl.a. anteckningar och utkast till skiljedom, har lämnats utan bifall.
RH 2009:55: I mål om klander av skiljedom bedöms frågor om preklusion enligt 34 § andra stycket lagen (1999:116) om skiljeförfarande. Fråga även om det förekommit handläggningsfel under skiljeförfarandet på...
RH 2009:91: Klander av skiljedom. Fråga om hovrättens beslut att medge anstånd med angivande av grunder för klandertalan påverkar den i 34 § tredje stycket lagen (1999:116) om skiljeförfarande föreskrivna...
RH 2013:30: Fastställelsetalan angående skiljemäns behörighet enligt 2 § lagen (1999:116) om skiljeförfarande. Fråga om bolags rätt att göra invändning mot skiljenämndens behörighet ärprekluderadenligt reglerna...
RH 2014:39: Skiljeman ansåg sig inte vara behörig att pröva denifrågavarandetvisten. Vinnande part underrättades inte av skiljemannen att förfarandet därmed skulle kunna komma att avslutas. Skiljemannens...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation