lagen.nu

Skattskyldighet

Ingen har skrivit en beskrivning av "Skattskyldighet" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (46)

HFD 2011 ref. 40: Vid tillämpning av ettårsregeln har en skattskyldig ansetts ha vistats i det land där han haft sin bostad trots att han arbetat i ett annat land. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
HFD 2012 ref. 45: Ändamålskravet i 7 kap. 8 § inkomstskattelagen kan uppfyllas genom uthyrning av lokal för allmännyttiga ändamål.
HFD 2013 ref. 4: Visst ekonomiskt engagemang och andra liknande förhållanden har vid en samlad bedömning ansetts innebära att en svensk medborgare efter utflyttning till annat land har väsentlig anknytning till...
HFD 2014 ref. 71: Fråga om beräkning av skattefri kapitalvinst på näringsbetingade andelar som ägts indirekt genom en i utlandet delägarbeskattad juridisk person. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
HFD 2014 ref. 78: Begränsad skattskyldighet har ansetts föreligga för kapitalvinst vid avyttring av en bostadsrätt trots att överlåtaren inte varit medlem i bostadsrättsföreningen.
HFD 2014 ref. 9: Avbrott i utlandsvistelsen vid tillämpning av sexmånadersregeln (I) och ettårsregeln (II). Förhandsbesked angående inkomstskatt.
HFD 2015 ref. 24: Inlösen av kvalificerade andelar i en juridisk person med hemvist i annan stat än avtalsstaterna har ansetts utgöra avyttring vid tillämpning av artikel 13 § 4 i skatteavtalet med Schweiz....
HFD 2015 ref. 60: Kravet i de s.k. sexmånaders- och ettårsreglerna i inkomstskattelagen på att en person ska vara obegränsat skattskyldig har i visst fall ansetts strida mot EU-rätten. Förhandsbesked angående...
HFD 2015 ref. 66: En i Sverige bosatt utländsk medborgare har genom andelsbyte ersatt andelar i ett utländskt bolag - som förvärvtas före bosättningen här - med andelar i ett annat utländskt bolag. Skattskyldighet har...
HFD 2017 ref. 3: En förskola har inte ansetts bedriva sådan skolverksamhet som medför att den är ett allmänt undervisningsverk enligt inkomstskattelagen.
NJA 1983 s. 686: Resning. C försattes i konkurs på grundval av en konkursansökan, i vilken väsentligen åberopades skattefordringar föranledda av att C genom beslut av taxeringsnämnd skönstaxerats för ett mycket stort...
NJA 2000 s. 124: Neurologiskt Handikappades Riksförbund har inte ansetts vara befriat från skattskyldighet enligt 3 § lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt. - Även fråga om ersättning enligt lagen (1989:479) om...
NJA 2003 s. 207: Fråga om betydelsen av skattebeslut i mål vid allmän domstol om betalningsskyldighet enligt 12 kap. 6 § skattebetalningslagen (1997:483).
RÅ 1993 ref. 100: Idrottsförening som ingår som delägare i handelsbolag har inte ansetts frikallad från skattskyldighet för handelsbolagets inkomster av reklamverksamhet avseende bl.a. reklam på idrottströjor....
RÅ 1993 ref. 29: En person har från fast driftställe i USA bedrivit rörelse med en travhäst. Sedan hästen dött år 1981 utbetalades år 1982 en försäkringsersättning för hästen. Något fast driftställe fanns då inte...
RÅ 1994 ref. 92: Kommunalförbund har ansetts utgöra sådant från skattskyldighet frikallat rättssubjekt som avses i 7 § 3 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt. Taxering till statlig inkomstskatt 1986 och 1987.
RÅ 1996 ref. 32: Bestämmelserna om värdepappersfonder i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt har ansetts tillämpliga på fond som omfattas av tillstånd enligt 3 § lagen (1990:1114) om värdepappersfonder (s.k....
RÅ 1996 ref. 35: Fråga om bestämmelser, som av stiftaren intagits i stadgarna för en stiftelse, innehåller sådant förbehåll eller villkor som gör att förmögenhetsdispositionen är overksam såsom giltig...
RÅ 1996 ref. 87: Tillämpning av det s.k. destinatärsrekvisitet i 7 § 6 mom. lagen om statlig inkomstskatt. En stiftelse, som har till ändamål att främja bl.a. vetenskaplig forskning, hade under en period koncentrerat...
RÅ 1997 ref. 31: I ett testamente har gjorts ett förordnande om s.k. fideikommissarisk substitution, innebärande att avkastningen av ett testamenterat kapital skall tillfalla testators systerdotter och efter...
RÅ 1997 ref. 64: En stiftelse, som på grund av sin hittills bedrivna skolverksamhet varit att betrakta som allmänt undervisningsverk enligt 7 § 4 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt och i följd härav varit...
RÅ 1998 ref. 10: En förening har till syfte att främja odontologisk vetenskap och utbildning genom att anordna kurser avseende s.k. efter- och vidareutbildning av föreningens yrkesverksamma medlemmar (tandläkare)....
RÅ 1998 ref. 31: Hinder har inte ansetts föreligga att bifalla en framställning av ett konkursbo om att bli förklarat skattskyldigt till mervärdesskatt för uthyrning av fastighet som konkursgäldenären börjat uppföra...
RÅ 1999 ref. 50: En idrottsförenings medverkan till att anordna en rockmusikkonsert har hänförts till verksamhet som av hävd utnyttjas för att finansiera ideellt arbete i den mening som avses i 7 § 5 mom. lagen...
RÅ 2000 ref. 14: En ideell förenings utbildningsverksamhet har ansetts bestå till en del av verksamhet som uppfyller villkoren för skattefrihet enligt 7 § 5 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt och till en...
RÅ 2000 ref. 53: En idrottsförening har till ett helägt aktiebolag upplåtit rätten att i reklamsammanhang utnyttja föreningens namn, utrymmen på föreningens idrottsanläggning m.m. Föreningen har inte ansetts...
RÅ 2001 ref. 17: Tillämpning av det s.k. fullföljdskravet vid prövningen av om en allmännyttig stiftelse är begränsat skattskyldig. Inkomst- och förmögenhetstaxering 1993.
RÅ 2001 ref. 6: Fråga om förutsättningarna för att en stiftelse, vars verksamhet avser innehav och förvaltning av aktier, skall bli frikallad från skattskyldighet för utdelning på aktier enligt de regler som gäller...
RÅ 2001 ref. 65: Tillämpning av det s.k. fullföljdskravet vid prövningen av om en relativt nybildad allmännyttig stiftelse är begränsat skattskyldig. Inkomst- och förmögenhetstaxering 1993 och 1994.
RÅ 2002 ref. 13: Vägsamfällighet har ansetts skattskyldig till mervärdesskatt för upplåtelse mot ersättning av väg till utomstående. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
RÅ 2002 ref. 6: Konstförening, som har som ändamål att söka bredda och fördjupa intresse för god konst bland de anställda i en kommun samt att inköpa och bland medlemmarna lotta ut konstverk, har ansetts begränsat...
RÅ 2002 ref. 70: Den omständigheten att en utlandssvensk inte varit oinskränkt skattskyldig i ett annat land har saknat betydelse vid bedömningen av frågan om han alltjämt haft väsentlig anknytning till Sverige. I...
RÅ 2002 ref. 99: Den omständigheten att en utlandssvensk inte varit oinskränkt skattskyldig i ett annat land har saknat betydelse vid bedömningen av frågan om hon alltjämt haft väsentlig anknytning till Sverige. Det...
RÅ 2003 ref. 52: Det förhållandet att en person, som flyttat från Sverige, har ett här bosatt minderårigt barn och gör frekventa resor hit för umgänge med barnet har inte ansetts medföra att väsentlig anknytning till...
RÅ 2003 ref. 55: Aktiebolag som hyr ut tennisbanor inrymda i byggnader som vid fastighetstaxeringen indelats som skattefria specialbyggnader (idrottsanläggning), har inte ansetts skattskyldigt för hyresinkomsterna....
RÅ 2004 ref. 126: Vid tillämpning av ettårsregeln har inkomst som inte överförts till verksamhetslandet Irland - och som enligt irländsk lagstiftning inte beskattats där - ansetts skattefri. Inkomsttaxering 1998-2000.
RÅ 2004 ref. 129: En ideell förenings anskaffande av bidrag per telefon, där bidragsgivaren av föreningen endast erhöll brevmärken eller en nål av helt obetydligt värde, bedömdes inte utgöra rörelse. Inkomsttaxering...
RÅ 2004 ref. 131: Det förhållandet att en stiftelse fullföljer sitt ändamål innefattande bl.a. främjande av vetenskaplig forskning genom att dela ut medel till mottagare utomlands har inte medfört att stiftelsen...
RÅ 2004 ref. 77: En stiftelse, som i mer än ringa omfattning bedriver dels skolverksamhet dels förskola och skolbarnomsorg, har inte ansetts begränsat skattskyldig. Inkomsttaxering 1998.
RÅ 2005 ref. 37: Fackförbund har ansetts skattskyldigt för inkomst från försäljning av annonsplatser i en medlemstidning. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2005 ref. 4: Omvandling av medlemsinsatser i en golfförening till s.k. spelrätter medför inte att föreningen inte längre uppfyller kraven för inskränkt skattskyldighet och inte heller att föreningen skall ta upp...
RÅ 2005 ref. 67: En idrottsförening har ansetts frikallad från skattskyldighet för inkomst av bingoverksamhet som bedrivits genom en s.k. bingoallians. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2005 ref. 8: En ideell förening som med aktiv föräldramedverkan bedriver förskole- och fritidshemsverksamhet för föreningsmedlemmarnas barn har inte ansetts uppfylla det för skattebefrielse uppställda kravet att...
RÅ 2006 ref. 67: En person som tillsammans med tre andra personer till lika delar äger aktierna i ett kapitalförvaltande bolag har ansetts ha väsentlig anknytning till Sverige på grund av att detta bolag genom sitt...
RÅ 2008 ref. 74: Ett aktiebolag som bedriver sjukvårdsverksamhet kommersiellt och använder vinsten till att konsolidera och utveckla verksamheten har inte ansetts som en sådan sjukvårdsinrättning som inte bedrivs i...
RÅ 2010 ref. 40: En allmännyttig stiftelse som avser att finansiera tidsobegränsade professurer har vid bedömningen av fullföljdskravet i 7 kap. 6 § inkomstskattelagen ansetts få tillgodoräkna sig endast belopp som...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation