lagen.nu

Skada

Ingen har skrivit en beskrivning av "Skada" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Skada finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Legaldefinitioner (1)

Rättsfall med detta begrepp (48)

MÖD 2002:31: Ansökan om bygdeavgiftsmedel-----Miljödomstolen hade bifallit bidrag ur bygdeavgiftsmedel för borrning av ny brunn på en fastighet, men minskat beloppets storlek med hänvisning till att den nuvarande...
MÖD 2002:47: Lagligförklaring av befintlig bevattningsanläggning och tillstånd till vattenbortledning -----Miljödomstolen medgav inte ersättning för förlorad kraftproduktion i ett minikraftverk som funnits...
MÖD 2005:72: Ansökan om lagligförklaring av kraftverk och regleringsdamm m.m.-----Vid fastställande av ersättning för rättegångskostnader fann miljödomstolen att vissa fastighetsägare som yttrat sig över ansökan...
MÖD 2013:42: Skadestånd enligt 32 kap. miljöbalken-----På grund av en vägomdragning och byggandet av en 450 m lång bullervall i en båge runt en bostadsfastighet, belägen på landsbygden strax utanför ett samhälle,...
NJA 1981 s. 351: Innehavare av rätt att avverka skog vägrades sådant tillstånd till skogsavverkning som fordrades enligt ett av länsstyrelse meddelat landskapsskyddsförordnande. Fråga huruvida detta föranlett att...
NJA 1981 s. 683: På en gata, väsentligen upplåten endast för gångtrafik, hade i samband med vägarbeten vägbanans nivå inom ett begränsat område sänkts något, vilket medfört att en utanför entrén till ett av husen vid...
NJA 1981 s. 907: Markägare har, sedan ett fyrtiotal renar kommit in på hans åkrar och åstadkommit skada på dessa, nedskjutit en ren i syfte att mota bort renarna. Nödsituation? Tillika fråga om påföljdseftergift.
NJA 1982 s. 380: En foderproducent har till en lantbrukare som bedrev äggproduktion sålt hönsfoder vilket orsakade smakfel hos äggen. Lantbrukaren har ansetts inte kunna på strikt produktansvar grunda rätt till...
NJA 1982 s. 386: Vid bensinstation med självbetjäning har hink med vatten och tvättredskap ställts ut för att användas vid rengöring av vindrutor och lyktor. Fråga om föreståndarens ansvar för skada på kunds bil som...
NJA 1982 s. 421: Patienter har yrkat skadestånd av läkemedelstillverkare under påstående att de skadats av kontrastmedel som använts vid viss röntgenundersökning av ryggen (myelografi). Fråga om orsaks sammanhanget...
NJA 1982 s. 863: Fråga i mål angående bedrägeribrott om skada uppkommit vid fullgörande av avtal.
NJA 1983 s. 180: Två fastighetsägare väckte talan mot kommun med yrkande om ersättning för skador på byggnader till följd av tunnelbanebygge. De förbehöll sig också rätt att höja ersättningsanspråket på grund av...
NJA 1983 s. 209: Från en fastighet som var ansluten till Stockholms kommuns allmänna va- anläggning rann till följd av ett fel på ett oljeeldningsaggregat olja ut i va-anläggningens spillvattennät, vilket orsakade...
NJA 1983 s. 617: Ägaren till en travhäst träffade avtal med en travtränare om att denne skulle omhänderha hästen samt trana hästen och tävla med den. Hästen skadades och dog under träning. Tränaren ansågs i detta...
NJA 1983 s. 836: Fastighetsägare, vilka påstår att deras boningshus skadats i följd av s k ljudbang som uppstått vid militär flygverksamhet, har väckt talan mot staten med yrkande om skadestånd. Till stöd för sin...
NJA 1984 s. 323: En person färdades på cykel genom en öppning i Visby ringmur ut på en stig. Denna löpte genom ett grönområde som ägdes av kommunen och var upplåtet till allmänhetens begagnande. Några meter utanför...
NJA 1984 s. 340: Frågor om skadeståndsskyldighet för kommun enligt 3 kap 2 och 3 §§ skadeståndslagen på grund av påstådda fel vid handläggning av byggnadslovsärenden och efterföljande tillsyn, när uppförd byggnad...
NJA 1984 s. 659: En bilförare, som backat på en parkerad bil, har åtalats för obehörigt avvikande från trafikolycksplats. För att trafikolycka skall anses ha uppkommit i ett sådant sammanhang har fordrats att skada...
NJA 1984 s. 764: I ett kommunalt fritidshem har i ett särskilt rum funnits för barnen avsedda snickarverktyg, förvarade inom räckhåll för barnen. En sjuårig pojke har med ett av verktygen, sannolikt ett stämjärn,...
NJA 1985 s. 269: En man skadades i en entré till ett affärscentrum när en nödutrymningsdörr av glas oförmodat slogs upp och träffade honom så att han föll till marken. Fråga om skadeståndsskyldighet för...
NJA 1985 s. 456: Ett byggnadsföretag uppförde en provisorisk gångbana av trä förbi en byggarbetsplats. Över skarvar i gångbanan anbragtes 12 mm höga och 15-20 cm breda, avfasade tvärslåar. En kvinna snubblade på en...
NJA 1985 s. 641: Skador uppkom på en bil till följd av att den bensin som bilisten tankat på en bensinstation var förorenad. Skadestånd har tillerkänts bilisten.
NJA 1985 s. 646: Hustrun till en man som var förtidspensionerad blev själv förtidspensionerad på grund av skador, som hon ådragit sig vid ett olycksfall och för vilka hon uppbar ersättning från ett försäkringsbolag...
NJA 1986 s. 402: En delägare i s k tipsbolag underlät att enligt åtagande lämna in tipskupong som, om den hade deltagit i tipsomgången, skulle ha gett vinst. Han har ansetts härigenom ha av oaktsamhet förorsakat...
NJA 1986 s. 586: Vid grävning med grävmaskin på en villatomt i fastighetsägarens närvaro skadades en vattenledning. Fråga om grävmaskinisten varit vållande till skadan.
NJA 1987 s. 648: Vattenmål. Vid prövning av tillåtligheten att ha brygga vid strand till annans vattenområde har insynen från bryggan över bostadstomten på den fastighet till vilken vattenområdet hör ansetts utgöra...
NJA 1987 s. 668: Hyresvärd som fordrar ersättning av hyresgästen för skada i en bostadslägenhet har ansetts ha bevisbördan för att skadan har uppkommit efter inflyttningen. 12 kap 24 § JB.
NJA 1987 s. 835: Fiskmjöl hade sålts som minkfoder utan att någon uttrycklig utfästelse eller annat uttalande gjorts om mjölets lämplighet för ändamålet. Sedan fiskmjölet orsakat skada på minkarna, vägrade...
NJA 1987 s. 845: Fastighetsköp har återgått på den grund att köpeskillingen i köpekontraktet angetts lägre än det verkliga beloppet och köpet därför enligt 4 kap 1 § JB är ogiltigt. Fråga om skyldighet dels för...
NJA 1988 s. 221: En bilpassagerare, som i samband med ett uppehåll i färden föstes in i bilen för att undgå att bli omhändertagen av polis, skadades därvid av bildörren. Skadan ansågs ha uppkommit i följd av trafik...
NJA 1988 s. 3: Fastighet har vid köp varit behäftad med byggfel som orsakat mögelskador. Säljaren har enligt överenskommelse med köparen avhjälpt byggfelet. Fråga, om köparen kan erhålla gottgörelse i form av...
NJA 1988 s. 396: I samband med trafikmätning kastade en kommunanställd en slang framför en bil, som då hastigt bromsades in och i anslutning härtill backade eller rullade bakåt, med skada på en bakomvarande bil som...
NJA 1988 s. 512: Bankgaranti, som gäller hyresgästs skyldighet att erlägga hyra enligt hyreskontraktet, har ansetts inte omfatta hyresvärdens rätt enligt 12 kap 31 § 4 st JB till ersättning för skada, avseende...
NJA 1988 s. 62: En statens vattenfallsverk tillhörig elkabel, genom vilken företaget A försågs med elkraft, skadades genom vållande av en grävmaskinist som utförde arbete åt B. Härigenom uppstod strömavbrott som...
NJA 1991 s. 476: Ett akvarium som ställts upp i en uthyrd lägenhet orsakade en vattenskada. Fråga om ansvaret för skadan. 12 kap 24 § JB.
NJA 1992 s. 227: Den som bevakat en fordran i konkurs har ansetts kunna, som grund för ett skadeståndsanspråk, genom annan utredning än ett fastställt utdelningsförslag visa att han inte kan få betalning för sin...
NJA 1992 s. 421: Fråga om skaderekvisitet vid försök till försäkringsbedrägeri.
NJA 1995 s. 720: Vid bebyggande av en fastighet har ägaren lagt igen en bäckfåra, genom vilken avrinning skett av dagvatten från en grannfastighet, vilket orsakat skada på denna fastighet. Fråga om det ålegat ägaren...
NJA 1996 s. 224: Revisor i aktiebolag har enligt 15 kap 2 § jämförd med 1 § aktiebolagslagen ansetts skadeståndsskyldig gentemot bank genom att medverka till en vilseledande värdering av bolagets tillgångar, vilken...
NJA 1996 s. 639: En ung man har vid födseln vållats en helt invalidiserande skada. Hans rätt till skadestånd har ansetts omfatta ersättning för kostnad motsvarande lön till fadern för dennes vård av sonen i hemmet.
NJA 1997 s. 332: Fråga huruvida anspråk på grund av oförutsedd skada till följd av vattenreglering anmälts inom föreskriven tid har ansetts böra prövas endast efter invändning av part. 15 kap 17 § VL.
NJA 1998 s. 583: Fråga vilken betydelse en borgensförbindelse har för straffansvar och skadeståndsskyldighet för förskingringsbrott, när borgensåtagandet avsett också annan betalningsskyldighet än den som gällt de...
NJA 2005 s. 462: Fråga om enskilds rätt till skadestånd av staten för att brottsmisstankar mot honom inte prövats i rättegång inom skälig tid.
NJA 2006 s. 491: Fråga i mål om bedrägeribrott huruvida skada uppkommit för den vilseledde.
NJA 2007 s. 35: Fråga om tolkningen av uttrycket "skadan upptäckts" i § 6.8 i Allmänna bestämmelser för Konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet av år 1996 (ABK 96).
NJA 2007 s. 540: En treårig flicka har utsatts för sexuellt utnyttjande när hon sov. Flickan har ansetts berättigad till kränkningsersättning oavsett om hon blivit informerad om övergreppen.
NJA 2012 s. 953: Den som enligt godtrosförvärvslagen kunnat göra gällande äganderätt till stulen egendom men försummat detta anses inte ha drabbats av någon skada av att egendomen har utmätts och sålts. Även fråga om...
NJA 2016 s. 39: En person har lämnat falska bud vid försäljning av en bostadsrätt vilket påverkat det pris som köparna har betalat för bostadsrätten. Handlandet har utgjort ett vilseledande som medfört skada och...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation