lagen.nu

Skälighet

Ingen har skrivit en beskrivning av "Skälighet" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (8)

MÖD 2005:30: Vitesföreläggande enligt miljöbalken-----En verksamhetsutövare (bolaget) hade bedrivit miljöfarlig verksamhet på en fastighet sedan början av 1900-talet och fram till 1974, då en ny...
MÖD 2005:39: Tillstånd till verksamheten vid en anläggning för metallåtervinning----- Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation avslog ett bolags ansökan om att bedriva miljöfarlig verksamhet i form av...
MÖD 2006:36: Undersökning av förorenat område-----Sediment med fibrer innehållande kvicksilver i Umeälven hade orsakats av utsläpp av avloppsvatten från en massafabrik 1952 - 1968. Länsstyrelsen förelade...
MÖD 2009:47: Anläggningsavgift-----En höjning av anläggningsavgiften från 56 546 kr till 124 962 kr (således mer än en fördubbling) från ett år till ett annat ansågs inte förenlig med bestämmelsen i 31 § första...
NJA 1986 s. 10: En son till en konkursgäldenär begär betalning enligt lagen (1970:741) om statlig lönegaranti vid konkurs för en fordran på bl a lön för arbete i faderns rörelse. Sådan betalning vägras, under...
NJA 1996 s. 548: Fråga om de allmänna villkoren för skuldsanering är uppfyllda. 4 § skuldsaneringslagen (1994:334).
NJA 2001 s. 601: Skuldsanering har inte beviljats en före detta näringsidkare vars skulder uppkommit i en verksamhet som innehållit klart spekulativa inslag och inneburit ett högt risktagande (I). Skuldsanering har...
NJA 2015 s. 656: Prövningstillstånd i hovrätt. I mål där båda parters överklagande avser skäligheten av ett belopp bör det bara i undantagsfall komma i fråga att prövningstillstånd meddelas för endast den ena parten.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation