lagen.nu

Servitut

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

En rätt för en fastighet att i något avseende nyttja annan fastighet.

Ägaren till en fastighet (den härskande fastigheten) kan ges rätt att i visst hänseende nyttja eller på annat sätt ta i anspråk en annan fastighet (den tjänande fastigheten) eller byggnad eller annan anläggning på denna eller råda över den tjänande fastigheten i visst hänseende.

Servitut kan skapas på tre sätt.

Av lagtexten (JB 14:1) framgår att bildandet av servitut ska främja en ändamålsenlig markanvändning och ha stadigvarande betydelse för den härskande fastigheten. Det ska med andra ord vara fråga om en effektiviserad användning av de inblandade fastigheterna. Till exempel kan fastighet A ges rätt att nyttja en befintlig väg som tillhör fastighet B istället för att anlägga en ny väg.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Servitut finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Legaldefinitioner (1)

Rättsfall med detta begrepp (32)

MÖD 2011:52: Tillstånd till utrivning av Emsfors kraftstation i Emån i Oskarshamns kommun m.m. ----- En kraftverksanläggning i Emån var belägen på två olika fastigheter varav staten ägde den ena och ett bolag...
MÖD 2014:11: Ledningsrätt för kraftledning (Sydvästlänken)-----Vid en ledningsrättsförrättning bör det normalt sett framgå för lantmätaren vilka upplåtna ledningsrätter och officialservitut som redan belastar...
MÖD 2014:11: Ledningsrätt för kraftledning (Sydvästlänken)----Vid en ledningsrättsförrättning bör det normalt sett framgå för lantmätaren vilka upplåtna ledningsrätter och officialservitut som redan belastar...
MÖD 2017:58: Fastighetsreglering (servitut) alternativt anläggningsåtgärd berörande vissa fastigheter ----- Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att det saknas förutsättningar att bilda servitut eller inrätta...
NJA 1981 s. 733: Jaktservitut har genom fastighetsreglering upphävts, enär servitutet ansetts ej behövas för den härskande fastigheten (7 kap 5 § 2 st fastighetsbildningslagen). Beslutet har vunnit laga kraft. Fråga...
NJA 1982 s. 69: Fråga huruvida ett båtplatsservitut, som upplåtits år 1868 till förmån för några jordbruksfastigheter, numera kunde anses gälla även till förmån för en fritidsfastighet, som avstyckats från en av...
NJA 1983 s. 292: Upplåtelse, som givit ägare till angränsande fastighet rätt att under obegränsad tid inhägna och använda visst markområde, har inte ansetts utgöra servitut. Tillika fråga om tillämpning av 16 kap 14...
NJA 1984 s. 391: Servitutsrättigheter innefattande bl a rätt till fångskog och vedbrand till husbehov, som vid avsöndring 1872 tillagts en torplägenhet, på vilken befintligt bostadshus numera används endast för...
NJA 1985 s. 429: Vid avstyckningsförrättning tillades styckningslotten med stöd av 10 kap 5 § 2 st FBL rätt att som servitut i stamfastigheten nyttja samfälld väg, som enligt förrättningskartan gick genom en byggnad...
NJA 1990 s. 389: Fastighetsreglering för upphävande av servitut avseende järnvägsövergångar.
NJA 1990 s. 408: Lantbruksnämnd, som i egenskap av markägare var sakägare beträffande fastighetsreglering, har ansetts ej ha rätt att föra talan mot fastighetsdomstolens utslag, varigenom enskild part ålagts att utge...
NJA 1990 s. 408: Lantbruksnämnd, som i egenskap av markägare var sakägare beträffande fastighetsreglering, har ansetts ej ha rätt att föra talan mot fastighetsdomstolens utslag, varigenom enskild part ålagts att utge...
NJA 1991 s. 177: Servitut avseende rätt att hålla sjömärke m m för farled i allmän hamn har ansetts genom fastighetsreglering kunna bildas till förmån för fastighet där centrum för hamnverksamheten är belägen.
NJA 1996 s. 110: Fråga bl a om ändring av ett servitut innebar olägenhet av betydelse för den tjänande fastigheten. 7 kap 4 § 2 st fastighetsbildningslagen. Bestämmelsen i 2 kap 18 § 1 st regeringsformen om...
NJA 1996 s. 776: Upplåtelse av rätt att för träning och motion av travhästar använda ett område av en fastighet har i visst fall ansetts utgöra ett sådant totalt ianspråktagande av området att den inte bör tillåtas...
NJA 1997 s. 307: Fråga om tillämpning av bestämmelsen i 14 kap 1 § JB om att servitut får avse endast ändamål som är av stadigvarande betydelse för den härskande fastigheten. Tillika fråga om avtalstolkning.
NJA 1998 s. 142: Genom fastighetsreglering upphävdes ett servitut avseende rätt till överfart över en järnväg. Järnvägsövergången var enda utfart från ett fritidshus beläget på ett område av den härskande fastigheten...
NJA 1998 s. 62: Fråga huruvida fastighetsreglering, som avser upphävande av servitut som ger rätt till väg över järnväg, är förenlig med 5 kap 8 § fastighetsbildningslagen.
NJA 1998 s. 77: Sedan servitutsavtal träffats av innebörd att en fastighet tillerkändes rätt att utnyttja den på en grannfastighet vid avtalets tillkomst befintliga brunnsanläggningen, har den tjänande fastighetens...
NJA 2000 s. 57: Genom kungl brev 1810 och 1812 ålades Götha Canal Bolag att anlägga och för all framtid underhålla en vindbrygga över kanalen. Fråga om denna skyldighet utgör ett servitut och om den kan upphävas...
NJA 2006 s. 747: En rätt till ett officialservitut har ansetts inte vara berörd av en beslutad gemensamhetsanläggning. Servitutsinnehavaren har därför inte haft rätt att som sakägare föra talan mot...
NJA 2007 s. 120: Upplåtelse har underkänts som servitut på grund av omfattningen av driftsmomentet i de förpliktelser som åvilat den tjänande fastigheten.
NJA 2009 s. 656: Hela taket på en kontorsbyggnad var sedan lång tid iordningställt som terrass. En servitutsupplåtelse som innebar att innehavaren av angränsande tomträtter, på vilka bostadsbyggnader var uppförda,...
NJA 2014 s. 228: En fastighet kan beredas rätten till ett servitut till väg på en annan fastighet enligt 49 § anläggningslagen endast om servitutet har en direkt anknytning till och är av väsentlig betydelse för...
NJA 2018 s. 200: Servitut. Fråga om viss åtgärd från den tjänande fastighetens sida utgör hinder mot utövande av servitutsrätten och, i så fall, om den härskande fastighetens ägare är skyldig att tåla hindret.
RH 1993:134: Servitutshavare, med rätt endast att nyttja en redan vid servitutets tillkomst befintlig utfartsväg, har, sedan skador uppstått på vägen, inte ansetts äga rätt att av skadevållaren kräva ersättning...
RH 2001:39: Till förmån för fastigheten A gäller ett vid en lantmäteriförrättning bildat servitut, enligt vilket med A följer rätt att begagna väg över fastigheten B. - M var tidigare ägare till A. I samband med...
RH 2003:13: Muntligt avtal om servitut, vilket har ingåtts före ikraftträdandet av jordabalken (1970:994), kan, i avsaknad av skriftligt avtal härom, inte inskrivas. Det förhållandet att servitutet inte kan...
RH 2006:8: Hinder förelåg enligt anläggningslagen att inrätta en gemensamhetsanläggning för vägändamål inom detaljplan. Anläggningen skulle tillgodose såväl villafastigheters utfartsbehov som allmän gångtrafik...
RH 2007:29: Fråga om förutsättningar för att genom fastighetsreglering ändra ett vägservitut bildat vid avstyckning.
RH 2009:66: Fråga om en i köpekontrakt från år 1934 intagen garanti kan anses ha verkan som en sevitutsupplåtelse och därför ska få skrivas in.
RH 2012:68: Fråga om detaljplan i visst fall utgjort hinder enligt 23 kap. 2 § jordabalken för inskrivning av s.k. utsiktsservitut.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation