lagen.nu

Sekundosuccession

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Sekundosuccession innebär en uppskjuten arvsrätt.

Ett vanligt exempel är situationen med två makar, A och B. När A avlider görs en bodelning där B får hälften av värdet med full äganderätt. Den andra hälften får B disponera med fri förfoganderätt under sin livstid (förutsatt att A inte hade några särkullbarn). När även B avlider ska hälften av B:s förmögenhet gå till A:s arvingar i första eller andra arvsklassen, medan den andra hälften går till B:s arvingar i första, andra eller tredje arvsklassen.

Av intresse är att det är den kvot (vanligen hälften) av boet som var A:s andel vid den första bodelningen som ska gå till A:s arvingar, inte den summa som var A:s del av boet när denne avled. Summan som delas ut till A:s arvingar efter B:s död kan alltså vara så väl större som mindre än då A avled.

Även en testator kan förordna om sekundosuccession genom att i testamentet tala om vad som ska ske med egendom som någon fått tilldelat sig med fri förfoganderätt när denna löpt ut (vanligtvis vid mottagarens död).

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Rättsfall med detta begrepp (5)

NJA 1991 s. 763: Ett partiellt arvsavstående av efterlevande make till förmån för makarnas gemensamma barn har ansetts inte i sig föranleda avsteg från hälftendelningsprincipen i 15 § 2 mom lagen (1941:416) om...
NJA 1995 s. 303: När efterlevande make har erhållit egendom med fri förfoganderätt har begränsning av makens testationsrätt ansetts gälla endast med avseende på en ideell andel av behållningen och inte i fråga om...
NJA 1996 s. 791: Arvsskattemål. Makar förordnade i inbördes testamente att den efterlevande skulle med full äganderätt erhålla hela kvarlåtenskapen, dock utan inskränkning i bröstarvinges laglott. Vad testamentet...
NJA 2004 s. 487: Fråga om tolkning av testamente med förordnande om sekundosuccession.
NJA 2005 s. 400: Vid makes död har den efterlevande maken avstått från sin rätt vid arvskiftet till förmån för den avlidne makens barn. Fråga om barnen, som vid den efterlevande makens död saknat rätt till efterarv,...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation