lagen.nu

Sekretess

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Att en uppgift/handling omfattas av sekretess innebär att det är förbjudet att röja uppgiften vare sig det sker muntligen eller genom att lämna ut handlingen. Sekretess medför en inskränkning i offentlighetsprincipen och rätten att ta del av allmänna handlingar.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Sekretess finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Legaldefinitioner (1)

Rättsfall med detta begrepp (36)

AD 2018 nr 31: Fyra arbetstagare vid ett företag som anordnar personlig assistans har sagt upp sig för att börja arbeta hos ett konkurrerande företag. Fråga om arbetstagarna under sina anställningar brutit mot...
AD 2018 nr 48: En tandhygienist har avskedats efter att han flera gånger i mejl till Migrationsverket lämnat uppgifter om patienter som han behandlat, som var asylsökande, och ifrågasatt deras uppgivna ålder. Såväl...
HFD 2016 ref. 17: Uppgifter om kunder samt om namn på anställda och konsulter hos ett bemanningsföretag har ansetts som sådana uppgifter om enskilds affärs- eller driftförhållanden som omfattas av sekretess.
HFD 2016 ref. 40: Personuppgiftslagens krav på att personuppgifter får behandlas bara om det är lagligt innebär att behandlingen ska vara förenlig med bestämmelserna i den lagen och i föreskrifter som har meddelats...
HFD 2016 ref. 55: S.k. provsekretess har inte ansetts hindra att ifyllda testblanketter från ett psykologiskt test lämnas ut från Arbetsförmedlingen till en legitimerad psykolog som i sitt arbete använder samma test.
MD 2005:6: Skadestånd för förlorad försäljning till följd av en överträdelse mot förbudet mot vilseledande efterbildning har uppskattats med stöd av 35 kap. 5 § rättegångsbalken.
MD 2006:2: Vid marknadsföring av metod för stambyte har vidtagits flera olika åtgärder, såsom telefonsamtal, utskick, personliga besök och annonsering, varvid gjorts påståenden om att kärandebolaget gjort sig...
MIG 2007:20: Vid prövning av en ansökan om uppehållstillstånd då skyddsskäl åberopas är det viktigt att migrationsdomstolarna prövar om det kan finnas anledning att förordna om sekretess för känsliga uppgifter...
MÖD 2013:13: Tillstånd enligt miljöbalken till uppförande och drift av vindkraftverk----- Miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen hade meddelat tillstånd enligt miljöbalken till uppförande och drift av 12...
NJA 1981 s. 1126: Domstol har i dom år 1953 med stöd av 36 § lagen (1937:249) om inskränkningar i rätten att utbekomma allmänna handlingar förordnat om sekretess intill viss dag under 1982 beträffande delar av domen...
NJA 1983 s. 644: Åklagare, som åtalat en person för brott mot sekretessbestämmelser ehuru den åtalade gärningen inte var straffbar, samt hovrättsassessor, som i egenskap av rättens ordförande fällt den tilltalade...
NJA 1987 s. 742: Talan får ej föras mot TR:s under rättegång meddelade beslut enligt 38 kap. 8 § rättegångsbalken (1942:740) att sekretessbelagda allmänna handlingar skulle tillhandahållas domstolen.
NJA 1990 s. 510: Fråga om tillämpning hos domstol av vissa sekretessbestämmelser till skydd dels för intresset att förebygga eller beivra brott, dels för enskilds personliga förhållanden. 5 kap 1 §, 7 kap 1 §, 9 kap...
NJA 1991 s. 103: Fråga om innebörden av uttrycket "röjer uppgift" i 19 kap 9 § BrB(vårdlöshet med hemlig uppgift).
NJA 1993 s. 26: Fråga om sekretess för vissa uppgifter i TR:s diarium över ärenden om hemlig telefonavlyssning. 5 kap 1 § sekretesslagen (1980:100).
NJA 1993 s. 566: Ombud för en tidigare tilltalad i mål om ansvar för sexualbrott har tillåtits att använda sekretessbelagda uppgifter i det målet för att tillvarata klientens rätt vid den europeiska domstolen för de...
NJA 1996 s. 207: En TR förordnade i en brottmålsdom att den sekretess som gällde för viss bevisning skulle bestå. Sedan domen överklagats fann HovR:n ej skäl att meddela prövningstillstånd. I beslutet uttalade sig...
NJA 1996 s. 439: Fråga om tillämpning hos domstol av vissa sekretessbestämmelser till skydd för enskilds personliga förhållanden (patientjournaler). 14 kap 5 § sekretesslagen (1980:100).
NJA 1997 s. 849: Uppgifter, som Riksåklagaren lämnat till HD tillsammans med ansökan om resning till men för en tilltalad, har inte ansetts lämnade till domstolen med anledning av åtal. 9 kap 17 § 1 st och 18 § 2 st...
NJA 2003 s. 313: Påföljden för en 18-åring som gjort sig skyldig till sexuellt utnyttjande av underårig har bestämts till fängelse. Tillika fråga om sekretess. TR:n har förordnat att vissa delar av domen skall...
NJA 2003 s. 447: Riksskatteverket har till Domstolsverket översänt hemställan om förtursbehandling av vissa skattemål. Vid åtal mot tjänsteman vid Riksskatteverket för brott mot tystnadsplikt fråga dels om uppgifter...
NJA 2005 s. 91: Fråga om utlämnande av allmän handling med uppgift om en häktads identitet. 9 kap. 17 § andra stycket sekretesslagen (1980:100).
NJA 2006 s. 78: I mål om vårdnad m.m. har hovrätten enligt 34 § första stycket rättshjälpslagen (1996:1619) beslutat att rättshjälp som beviljats part skulle upphöra. Sedan parten överklagat beslutet och gett in ett...
NJA 2007 s. 25: Sekretess enligt sekretesslagen (1980:100) har ansetts nu inte kunna gälla för uppgifter i sådana handlingar för vilka en domstol enligt 36 § lagen (1937:249) om inskränkningar i rätten att utbekomma...
NJA 2008 s. 634: Hovrätt har avslagit en framställning av tilltalad om att få ut kopior av bildupptagningar av vittnesförhör vid tingsrätten men förklarat den tilltalade samt hans ombud och offentlige försvarare...
NJA 2008 s. 883: Fråga om en part har rätt att få ut kopior av bildupptagningar av vittnesförhör i målet.
NJA 2012 s. 289: Fråga om omfattningen av domstolens prövning av en ansökan om editionsföreläggande i ett skiljeförfarande. Även prövning av invändning att efterfrågade handlingar innehåller yrkeshemligheter. I...
NJA 2012 s. 336: En tingsrätts beslut att, innan åtal har väckts,förordnaoffentlig försvarare för den misstänkte har ansetts inte vara omfattat av sekretess och har lämnats ut trots att den misstänktes identitet...
NJA 2013 s. 867: Rättslig hjälp med beslag på begäran av myndighet i Storbritannien. Ett omfattande beslag av skriftliga handlingar och av digitalt lagrad information som kopierats har ansetts vara lagligen grundat....
NJA 2015 s. 180: Lagring av personuppgifter (domstols dagboksblad) i dator har ansetts inte omfattad av undantaget för privat behandling av personuppgifter i 6 § personuppgiftslagen (1998:204). Även fråga om det...
NJA 2015 s. 218: Reservforum enligt 6 kap. 17 § föräldrabalken. När foruminvändning görs och barnet har skyddade personuppgifter är Stockholms tingsrätt behörig.
NJA 2015 s. 624: Utlämnande av domstols dagboksblad i elektronisk form.
RH 1993:106: Sedan tingsrätten i mål om grov våldtäkt förordnat om sekretess beträffande domskälen, har hovrätten i samband med prövning av målet hävt sekretessen.
RH 1994:41: Tilltalad har ansetts berättigad att få ta del av hemligstämplad uppgift om vittnens identitet. - Utlämnande av uppgiften skedde enligt rättegångsbalkens regler.
RH 1999:77: Bilagor till en stämningsansökan har ansetts omfattade av sekretess enligt 8 kap. 17 § sekretesslagen (uppgifter om enskilds affärs- eller driftsförhållanden). Förbehåll enligt 14 kap. 10 §...
RH 2007:69: Hovrätten har upphävt vissa av en tingsrätts förordnanden om sekretess i en dom rörande ansvar för sexualbrott.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation