lagen.nu

Samtycke

Ingen har skrivit en beskrivning av "Samtycke" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Samtycke finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Legaldefinitioner (2)

Rättsfall med detta begrepp (22)

MD 2006:14: I ett företags webbaserade kampanj för pensionssparande har personer kunnat ringa upp sig själva från framtiden. Efter att ha lämnat vissa uppgifter om sig själv och sitt telefonnummer har personen...
NJA 1983 s. 320: Fråga om faderskap till barn som kommit till genom artificiell, heterolog insemination.
NJA 1986 s. 554: Framställning har gjorts till Sverige med begäran att svenska myndigheter skall överta lagföring av en till Sverige utlämnad person i fråga om andra brott än dem för vilka han utlämnats. Fråga om...
NJA 1987 s. 116: Ansökan av en man om att få till adoptivbarn anta sin hustrus barn med en annan man har med hänsyn till omständigheterna bifallits, trots att den andre mannen motsatt sig adoptionen.
NJA 1988 s. 583: Handelsbolag som arrenderat visst markområde har, i samband med att handelsbolagets rörelse övertagits av ett för ändamålet särskilt bildat aktiebolag, till detta upplåtit nyttjanderätt till området...
NJA 1989 s. 692: Fråga om ett äktenskapsförord som ingåtts av omyndig utan förmyndarens samtycke blivit giltigt på grund av efterföljande godkännande.
NJA 1990 s. 442: Under en operation skar läkarna av en nervtråd utan att i förväg ha informerat patienten om att en sådan åtgärd kunde bli aktuell. Patienten har därför inte kunnat lämna ett preciserat samtycke till...
NJA 1992 s. 37: Befattning med stulna tavlor i syfte att för annans räkning återförsälja dem till ägaren mot en lösensumma har ansetts utgöra häleri. - Fråga tillika om betydelsen av att de tilltalade handlat i...
NJA 1993 s. 529: I gåvobrev intaget förbud att överlåta den bortgivna egendomen har ansetts innefatta förbud även mot att pantsätta egendomen, om inte annat uttryckligen angivits eller framgår av andra omständigheter.
NJA 1993 s. 553: Två skolpojkar har inlåtit sig i bråk. Så länge följderna begränsar sig till smärta och ringare övergående skador har det ansetts ligga i situationen som sådan att ansvar för ofredande eller...
NJA 1993 s. 693: En hyresgäst har begärt hyresvärdens samtycke till överlåtelse av en hyresrätt och därvid uppgett till vem överlåtelsen skulle ske. Den omständigheten ensam att den föreslagne hyresgästen förklarat...
NJA 1997 s. 636: Pojkar har omskurits på begäran av sina vårdnadshavare. Befriar samtycket den som utfört omskärelserna från ansvar för misshandel?
NJA 1998 s. 15: Betalningsplanen vid skuldsanering kan inte fastställas utan gäldenärens samtycke. Tillika fråga om den tid under vilken en betalningsplan skall löpa.
NJA 1999 s. 460: Invändning om samtycke och nödvärn vid åtal för misshandel.
NJA 2004 s. 176: Åtal för försök till grov misshandel alternativt framkallande av fara för annan mot HIV-infekterad man som har haft oskyddade samlag med tio olika personer. Fråga bl.a. om grunderna för...
NJA 2009 s. 776: Fråga om en lärare och en elevassistent vid utövningen av sin tillsynsplikt gjort sig skyldiga till misshandel och olaga frihetsberövande
NJA 2010 s. 648: En vigsel kan vara ogiltig, om en parts äktenskapsvilja har brustit i så grundläggande hänseenden att det är uppenbart att ett samtycke över huvud taget inte har förelegat, trots att parten vid...
NJA 2012 s. 198: Ordföranden vid en bostadsrättsförenings årsstämma fann att beslut i en viss fråga skulle fattas med kvalificerad majoritet enligt 9 kap. 16 § första stycket 2 bostadsrättslagen (1991:614). Det har...
NJA 2013 s. 397: Några gymnasieelever har i skolans lokaler bundit en annan elev med tejp till händer och fötter så att han inte har kunnat röra sig. De har därefter bl.a. duschat och flera gånger knuffat omkull...
NJA 2015 s. 675: Samtycke till assisterad befruktning.
RH 2009:47: Fråga om lämnat samtycke av den som utsatts för misshandel medför att gärningsmannen ska vara fri från straffrättsligt ansvar. Även fråga om skadestånd ska utgå i en sådan situation och om jämkning...
RH 2012:56: Betydelsen av att misshandel har begåtts i samband med idrottsutövning.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation