lagen.nu

Samfällighetsförening

Ingen har skrivit en beskrivning av "Samfällighetsförening" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Samfällighetsförening finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (18)

MÖD 2016:35: Klander av föreningsstämmobeslut ----- En samfällighetsförening har vid årsstämma beslutat att om man inte kan närvara på städdagen, så har man 14 dagar på sig att utföra de uppdrag som styrelsen...
NJA 1981 s. 330: Fråga huruvida klandertalan mot samfällighetsförenings stämmobeslut har väckts inom föreskriven tid har ansetts böra beaktas endast efter invändning av part. 53 § lagen om förvaltning av...
NJA 1982 s. 298: Statens va-nämnd har ansetts behörig att pröva av en samfällighetsförening väckt talan mot huvudman för allmän va-anläggning om skyldighet för denne att träffa avtal med föreningen om brukande av...
NJA 1983 s. 188: Fastighet, som är ansluten till gemensamhetsanläggning, har enligt 35 § anläggningslagen tillåtits utträda ur anläggningssamfälligheten, varvid ägaren har, med tillämpning av 38 och 39 §§ samma lag,...
NJA 1984 s. 757: Delägare i en samfällighet enligt anläggningslagen för talan vid allmän domstol mot samfällighetsföreningen med yrkande om fastställelse att viss ledning omfattas av anläggningsbeslutet. Fråga om...
NJA 1989 s. 291: En samfällighetsförening som förvaltar en gemensamhetsanläggning vari ingår en centralantenn har ansetts behörig att fatta beslut om bl a ombyggnad av centralantennanläggningen för mottagande av...
NJA 1989 s. 87: Fråga om uttaxering av bidrag till samfällighetsförening.
NJA 2001 s. 368: Samfällighetsförening, som drev en vatten- och avloppsanläggning, har ansetts bära strikt skadeståndsansvar för en vattenskada i en villafastighet som uppstått till följd av att en spillvattenledning...
NJA 2001 s. 848: Vid omröstning i samfällighetsförening för avgörande av fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamot skall den modifierade andelstalsmetoden enligt 49 § lagen (1973:1150) om förvaltning av...
NJA 2008 s. 765: Samfällighetsförening som förvaltar en anläggningssamfällighet har ansetts kunna företräda samfällighetens delägare vid förrättning enligt 49 § anläggningslagen (1973:1149).
NJA 2012 s. 575: En samfällighetsförening begärde verkställighet av uttaxeringsbeslut i debiteringslängder. I dessa hade svaranden på grund av en vilandeförklarad lagfartsansökan antecknats som ägare till...
NJA 2015 s. 939: Klander av föreningsstämmobeslut. En samfällighetsförening, som förvaltar en gemensamhetsanläggning för båtbryggor, båtuppläggning och parkering, har ansetts bedriva en i förhållande till sitt...
RH 1995:17: Formen för utfärdande av kallelse till årsstämma i samfällighetsförening. Kravet på uppgift i kallelsen om vilka ärenden som skall behandlas.
RH 1999:19: En styrelse i en samfällighesförening utgör föreningens verkställande organ men är i sig inte en juridisk person och kan inte vara part i rättegång.
RH 2000:2: En samfällighetsförening har ansetts inte kunna vara part i rättegång rörande frågan om det anläggningsbeslut, varigenom den anläggning som föreningen förvaltar inrättades, har förfallit.
RH 2008:18: Beläggning av en ca 200 meter lång samfälld grusväg med mjukbitumenstabiliserat oljegrus (mjog) har ansetts förenligt med samfällighetens ändamål att vägen ska hållas farbar för motortrafik året om...
RH 2008:56: En samfällighetsförenings beslut att godkänna styrelsens resultat- och balansräkning kan klandras. Däremot kan de bakomliggande dispositioner och beslut av styrelsen som räkenskaperna grundar sig på...
RH 2012:71: En samfällighetsförening kan inte låta bli att avsätta medel till en fond för förnyelse och underhåll av sådana skäl att föreningens stadgar inte innehåller några grunder för fondavsättningen och att...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation