lagen.nu

Sambo

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

En person som stadigvarande bor tillsammans med annan person i ett parförhållande och har gemensamt hushåll.

Begreppet defineras i 1 § sambolagen (2003:376). För att falla in under denna definition ska samboendet ha en viss varaktighet, eller åtminstone vara avsett att ha det.

I andra lagar används ibland uttrycket "bo tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden" (exv BrB 4:4 a) för samma typ av förhållande. Begreppet är könsneutralt, och gäller för både heterosexuella och homosexuella förhållanden.

Lagen gäller endast sådana samboförhållanden där ingen av samborna är gift. Lagen gäller sambornas gemensamma bostad och bohag.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Sambo finns beskrivet i svenska Wikipedia

Legaldefinitioner (2)

Rättsfall med detta begrepp (26)

AD 2000 nr 97: Anställningsskyddslagen har inte ansetts vara tillämplig i fråga om en arbetstagare som sammanbott med arbetsgivaren under äktenskapsliknande förhållanden.
MIG 2007:59: Illegal vistelse i Sverige skall vägas in vid prövningen av om undantag kan göras från huvudregeln om att uppehållstillstånd skall ha sökts och beviljats före inresan i Sverige. För att undantag från...
MIG 2009:2: Det förhållandet att en utlänning under en längre tid uppehållit sig illegalt i Sverige är en omständighet som väger tungt mot att bevilja undantag från huvudregeln om att uppehållstillstånd ska ha...
MIG 2011:17: En tredjelandsmedborgare, som är sambo med en EES-medborgare och som har blivit sambo med den senare först i Sverige, kan i princip härleda en uppehållsrätt för egen del från EES-medborgaren. En...
MIG 2011:23: Konsekvenserna för ett barn av att skiljas från sin förälder ska normalt vara den tyngst vägande omständigheten vid den skälighetsbedömning som föreskrivs i 5 kap. 18 § andra stycket 5...
MIG 2011:27: Undantag från huvudregeln om att uppehållstillstånd ska ha sökts och beviljats före inresan i Sverige har medgetts en utlänning med lång illegal vistelse i Sverige och väntad militärtjänstgöring i...
NJA 1984 s. 441: En man, som har utsatt sin samboende för allvarlig misshandel, har i TR:n dömts till fängelse och i HovR:n till skyddstillsyn jämte böter. I HD har påföljden bestämts till fängelse. Vid bestämmande...
NJA 1989 s. 682: Fråga vid utmätning om gäldenären varaktigt sammanbodde med annan under äktenskapsliknande förhållanden. 4 kap 19 § UB.
NJA 1993 s. 302: Sedan ett samboförhållande upplösts och den ena sambon med anledning härav ansökt om förordnande av bodelningsförrättare, invänder den andra sambon att sökanden förlorat sin rätt till bodelning,...
NJA 1995 s. 388: Sambos barn är vid tillämpningen av 28 § lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt inte att anse som styvbarn.
NJA 1997 s. 227: Vid upplösning av samboförhållande tillskiftades mannen genom en som bodelning betecknad handling den hälft av en fastighet som han vid inledandet av samboförhållandet hade givit kvinnan. Mannen hade...
NJA 1997 s. 674: Med anledning av att ett samboförhållande upphört förrättades bodelning avseende en bostadsrättslägenhet. Den tillskiftades ena parten mot att andra parten skulle erhålla ett kontantbelopp. Värdet på...
NJA 2004 s. 542: På en fastighet, som inte förvärvats för sambors gemensamma boende, har under samboförhållandes bestånd till en befintlig byggnad uppförts en tillbyggnad, avsedd för sådant ändamål. Fråga om...
NJA 2007 s. 874: Fråga om den som åberopats som vittne skall anses vara part närstående i den mening som avses i 36 kap. 3 § första stycket rättegångsbalken och därmed undantagen från vittnesplikten.
NJA 2013 s. 602: Ansökan om vitesföreläggande i samband med bodelning mellan sambor. Fråga om omfattningen av sambos skyldighet att lämna uppgifter om tillgångar och skulder. Även fråga om omfattningen av domstolens...
RH 1993:91: Man och kvinna - som var kyrkobokförda på olika adresser - hade i över sex år gemensam permanentbostad och gemensamt hushåll. Deras vilja var uppenbarligen att de skulle vara att betrakta som sambor....
RH 1994:21: En sambos talan om fastställelse av rätt till bodelning enligt 5 § första stycket lagen (1987:232) om sambors gemensamma hem har ogillats, eftersom begäran om bodelning inte framställts i nära...
RH 1994:59: Vid behovsprövning enligt 10 § första stycket lagen (1987:232) om sambors gemensamma hem har behov som uppkommit efter det att bodelning företagits befunnits inte kunna beaktas. Efter behovs- och...
RH 1996:11: Förbehållsbelopp enligt 15 kap. 6 a § UB har bestämts utifrån gäldenärens egna uppgifter i fråga om han är sammanboende eller inneboende, när omständigheterna i övrigt inte föranleder till annan...
RH 1996:98: En ansökan av en kvinna (uppgiven sambo) att få bo kvar i en bostad till dess bodelning har förrättats har avvisats, när bodelningen var föranledd av att den andre sambon avlidit. - Den avlidnes...
RH 1998:11: Beslut enligt 24 § lagen (1987:232) om sambors gemensamma hem får överklagas endast i samband med att det slutliga avgörandet i målet om rätt att överta bostad överklagas.
RH 1999:103: Vid en ansökan om lagfart ingavs både ett bodelningsavtal och ett köpebrev enligt vilka en kvinna förvärvade sin tidigare sammanboendes del i en gemensamt förvärvad fastighet. Inskrivningsmyndigheten...
RH 2005:28: Fråga om samboförhållande förelegat vid prövning av ansökan om utseende av bodelningsförrättare enligt sambolagen (2003:376) har besvarats jakande.
RH 2006:55: En negativ fastställelsetalan om huruvida ett samboförhållande förelegat mellan två personer har ansetts kunna föras trots att frågan prövats i ärendet om förordande av bodelningsförrättare och trots...
RH 2008:28: Fråga om förutsättningar för förordnande av boutredningsman enligt 8 § första stycket sambolagen (2003:376).
RH 2013:10: Sedan ett samboförhållande upphört begärde en av samborna att bodelning skulle förrättas mellan dem enligt 8 § sambolagen (2003:376). Efter att fristen för att begära bodelning löpt ut frånföll...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation