lagen.nu

Samäganderätt

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Samäganderätt är när flera personer gemensamt äger egendom.

Personerna kan äga lika stor del i det gemensamma godset men de kan även äga olika stora andelar. Regler om samäganderätt finns i lag (1904:48 s 1) om samäganderätt.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Samäganderätt finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (45)

NJA 1981 s. 693: I äktenskap mellan makarna A och B, där genom äktenskapsförord giftorätt uteslutits, köptes i A:s namn, med lagfart för denne, av B:s far en tomt för en köpeskilling avsevärt understigande markens...
NJA 1983 s. 550: I tvist mellan två tidigare samboende angående fastighet, som enligt köpehandling förvärvats av den ena av dem men till vilken den andre påstår sig vid köpet ha förvärvat samäganderätt, har den...
NJA 1983 s. 92: Jordegendom, bestående av ett flertal registerfastigheter, innehas av fyra delägare under samäganderätt. En av delägarna önskar upplösning av samäganderätten genom att sammanläggning först sker av...
NJA 1984 s. 256: Mot ansökan om försäljning av egendom enligt 6 § samäganderättslagen har invänts att samäganderätt inte föreligger till egendomen. Denna invändning har ansetts kunna prövas i ärendet.
NJA 1986 s. 443: Fråga huruvida utmätt egendom tillhört annan än gäldenären, bl a såvitt gäller kontanter som befunnit sig i ett av gäldenären och hans hustru hyrt bankfack (I). Dessutom fråga huruvida gäldenärens...
NJA 1986 s. 741: A köper i eget namn en hyresfastighet. B och C för talan mot A med yrkande om att det skall fastställas att A, B och C äger fastigheten gemensamt på den grunden att A köpt fastigheten för deras...
NJA 1987 s. 726: Fråga om en efter deldom på äktenskapsskillnad träffad överenskommelse angående den ena partens förvärv av den andres andel i fastighet kunde utgöra hinder mot försäljning av fastigheten enligt 6 §...
NJA 1988 s. 13: Talan om samäganderätt till viss egendom ansågs vara sådan talan om bättre rätt som avses i 15 kap 2 § RB. Trots att det var fråga om en fastställelsetalan ansågs kvarstad kunna meddelas å egendomen...
NJA 1989 s. 114: Sedan under äktenskap mannen förvärvat en fastighet och erhållit lagfart på fånget har han genom överlåtelseavtal utan vederlag överlåtit hälften av fastigheten på hustrun. I överlåtelseavtalet har...
NJA 1989 s. 9: En person har genom testamente förvärvat andel i en fastighet, varvid uppställts ett för förvärvaren bindande förbud att överlåta andelen. Förbudet har ansetts inte inverka på annan delägares rätt...
NJA 1990 s. 184: Fråga om rätt till domstolsprövning då delägare i samfälld fastighet ensidigt vidtagit åtgärd med fastigheten som övriga delägare inte vill godta.
NJA 1990 s. 6: Vissa övergångsfrågor i samband med ikraftträdandet av lagen (1989:31) om förvaltning av vissa samägda jordbruksfastigheter.
NJA 1991 s. 234: Mot ansökan om försäljning enligt 6 § samäganderättslagen av två fastigheter, som ägs gemensamt av makar och utgör enskild egendom enligt äktenskapsförord, har invänts att äktenskapsförordet är...
NJA 1991 s. 340: Fråga vid tillämpning av 14 kap 7 a § RB om betydelsen av fastighetsforum (I), testamentsforum (II) och forum enligt samäganderättslagen (III).
NJA 1991 s. 597: Avtal mellan delägare av fastigheter har innehållit villkor som utgjort hinder mot försäljning enligt 6 § samäganderättslagen. Fråga om detta förhållande även utgjort hinder för utmätningssökande att...
NJA 1992 s. 163: Fråga huruvida viss egendom - en fritidsbåt - som anskaffats under ett samboförhållande tillhörde samborna gemensamt med samäganderätt eller den ena sambon ensam.
NJA 1992 s. 769: Frågor om rätt till domstolsprövning då endast vissa delägare i samägd jordbruksfastighet för talan beträffande bortskaffande av byggnad som påstås vara uppförd olovligen på fastigheten. 3 § första...
NJA 1992 s. 859: För fall då samägd egendom har överlåtits genom en av delägarna gemensamt företagen rättshandling eller genom god man har som huvudprincip ansetts gälla att en talan om återgång eller...
NJA 1993 s. 3: När omyndig ägt en andel i fast egendom, och förmyndaren begärt försäljning av den fasta egendomen enligt lagen (1904:48 s 1) om samäganderätt, har samtycke av överförmyndaren ansetts erforderligt.
NJA 1993 s. 515: Vid utmätning av andel i fastighet, på vilken lagen (1989:31) om förvaltning av vissa samägda jordbruksfastigheter är tillämplig, har förordnande om försäljning av hela fastigheten ansetts kunna...
NJA 1994 s. 297: När försäljning enligt lagen (1904:48 s 1) om samäganderätt skall ske av flera fastigheter som ej har samma delägare skall dessa utropas var för sig, om inte samtliga delägare är överens om annat.
NJA 1994 s. 69: Sedan en fastighet bortgivits utan förbehåll har givaren och gåvotagarna träffat skriftlig överenskommelse om förköpsrätt för en av delägarna till de andras andelar. Överenskommelsen har ej ansetts...
NJA 1995 s. 478: Lagen (1904:48 s 1) om samäganderätt har ansetts i sina väsentliga delar vara analogt tillämplig på bostadsrätt. Däremot har den s k indragningsregeln i 8 kap 8 § UB ansetts inte kunna analogt...
NJA 1996 s. 445: På grund av sambandet mellan frågan om försäljning enligt samäganderättslagen och bestämmandet av ett lägsta pris för försäljningen har hinder ej ansetts möta att i HovR:n pröva ett först efter...
NJA 1997 s. 520: Tillstånd till prövning i HovR:n av mål om utmätning har meddelats när det framstått som tveksamt om TR:ns beslut varit rätt i sak.
NJA 1997 s. 72: Avtal mellan delägare till jordbruksfastighet om förbud för enskild delägare att hos domstol begära försäljning av fastigheten har ansetts ha förfallit genom ikraftträdandet av lagen (1989:31) om...
NJA 1998 s. 552: Lagen (1904:48 s. 1) om samäganderätt har ansetts i sina väsentliga delar vara analogt tillämplig på ett bostadsarrende avseende mark med arrendatorerna tillhörig byggnad.
NJA 2000 s. 262: Fråga om givare som i gåvobrev föreskrivit att lagen (1904:48 s. 1) om samäganderätt inte skall äga tillämpning på gåvan haft rätt att efter gåvans fullbordande ensidigt upphäva föreskriften.
NJA 2002 s. 142: S.k. dold samäganderätt, som i rättspraxis har godtagits i vissa situationer av familjerättslig karaktär, har ansetts inte kunna uppkomma i en relation mellan två juridiska personer...
NJA 2002 s. 3: Fråga om en bostadsrätt som förvärvats av sambor i bådas namn för att användas som deras gemensamma bostad kunde anses i sin helhet tillhöra ena sambon.
NJA 2004 s. 14: En person har genom testamente förvärvat en andel i en fastighet, samtidigt som nyttjanderätten till andelen har tillfallit en annan person. Av 12 kap. 2 § ÄB har ansetts följa att ägaren enligt 6 §...
NJA 2006 s. 678: Bestämmelserna i 6 § lagen (1904:48 s. 1) om samäganderätt har ansetts analogt tillämpliga i ett fall gällande en samägd arrenderätt där lagstiftningen inte tillhandahåller någon annan metod för att...
NJA 2007 s. 455: Vid utmätning av andel i samägd egendom hindrar inte ett avtal mellan samägarna om att försäljning av hela egendomen på offentlig auktion inte skall kunna påfordras att hela egendomen säljs på...
NJA 2008 s. 1053: Beviskravet för samäganderätt när någon vill få till stånd en försäljning av lös egendom enligt lagen (1904:48 s. 1) om samäganderätt och motparten invänder att han eller hon är ensam ägare till...
NJA 2011 s. 399: När en god man utsetts för att sälja egendom enligt lagen (1904:48 s.1) om samäganderätt, är utgångspunkten att delägarna har ett solidariskt ansvar för ersättningen till den gode mannen.
NJA 2012 s. 377: Sambor förvärvade gemensamt en segelbåt. Med tillämpning av 1 § lagen (1904:48 s. 1) om samäganderätt har ägarandelarna bestämts utifrån vardera sambons ekonomiska insats vid köpet.
NJA 2012 s. 757: När en fastighet ska bjudas ut till försäljning enligt lagen (1904:48 s. 1) om samäganderätt är utgångspunkten att lägsta pris ska motsvara taxeringsvärdet. Om utredningen i ett särskilt fall ger...
NJA 2015 s. 763: Utmätning av medel på bankkonto som gäldenären har gemensamt med en annan person. Fråga om betydelsen av att hälften av behållningen på samma konto utmättes för gäldenärens skulder ett halvår...
NJA 2016 s. 1057: Samäganderätt. Ägarna till samägd egendom presumeras svara, var och en i förhållande till sin andel, för kostnader för åtgärder som någon av dem med övrigas samtycke vidtar för förvaltning eller...
NJA 2017 s. 289: Den som köper en andel i en fastighet blir inte utan vidare bunden av ett villkor, som föreskrivits i samband med gåva av andelen till säljaren, om att fastigheten inte får bjudas ut till försäljning...
NJA 2017 s. 550: En samägares andel i en fastighet har tillkommit genom dels gåva, dels köp. Ett med gåvan förenat hembudsförbehåll har inte hindrat att andelsinnehavaren på grund av köpet hade rätt till en...
RH 1993:84: I mål om förordnande av god man för försäljning enligt samäganderättslagen har gjorts gällande att sökanden inte stödjer sin ansökan på ett giltigt andelsförvärv eftersom fångesmannen utfäst att ge...
RH 1996:88: Samäganderätt till egendom efter bodelning och äktenskapsförord mellan makar.
RH 2001:66: I ett ärende om försäljning enligt samäganderättslagen av en liten skogsfastighet, vars taxeringsvärde uppgick till 67 000 kr, hade de två delägarna vitt skilda uppfattningar om fastighens...
RH 2008:53: Eftersom lagen (1904:48 s. 1) om samäganderätt för sin tillämplighet förutsätter att två eller flera är samfällt ägare till ett förmögenhetsobjekt har lagen inte ansetts vara tillämplig i fråga om en...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation