lagen.nu

Samägande

Ingen har skrivit en beskrivning av "Samägande" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Samägande finns beskrivet i svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (2)

NJA 2015 s. 72: Den s.k. indragningsregeln i 8 kap. 8 § utsökningsbalken är tillämplig vid utmätning av andel i bostadsrätt. (Jfr NJA 1995 s. 478.) Målet avgjort av HD i dess helhet och antecknat i HD:s minnesbok.
RH 2015:52: När, vid upplösningen av ett samboförhållande, den ena sambon självmant flyttar från en gemensamt ägd bostadsrättslägenhet, har den flyttande sambon ansetts betalningsskyldig till den andra sambon...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation