lagen.nu

Sakskada

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

En skada som drabbar ett fysiskt föremål som inte är en människa.

Även förlust av ett föremål räknas som sakskada, som exempelvis vid stöld. Viktigt att lägga märke till är att även skador som endast påverkar exempelvis en saks utseende (men inte dess funktion) räknas som sakskada.

Djur räknas inom skadeståndsrätten som saker, och en skada på ett djur utgör därför sakskada.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Sakskada finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (10)

NJA 1990 s. 80: En avelstik har betäckts av lösdrivande hanhund och blivit dräktig med blandrasvalpar. Det har ansetts att ägaren av tiken härigenom lidit en sakskada och att ägaren av hanhunden blivit...
NJA 1992 s. 213: Skadestånd enligt skadeståndslagen för skada på bil och husvagn har ansetts omfatta ersättning, utom för utgifter, för tre semesterdagar som på grund av skadan inte kunnat användas för rekreation.
NJA 1993 s. 753: Vid ingrepp av fastighetsägare i fast fornlämning, som var skyddad enligt lagen (1988:950) om kulturminnen m m, har fastighetsägaren ansetts förorsaka en sakskada. - Tillika fråga om...
NJA 1996 s. 68: Beslut i fråga som hänskjutits av TR till HD:s prövning. En defekt fläns har svetsats samman med en annan komponent till en kapsel i en flygplansmotor. Kapseln har på grund av felet kasserats. Den...
NJA 2001 s. 65: Fråga om beräkning av skadestånd vid skada på katt (I) och hund (II).
NJA 2004 s. 566: Vägverket har ansetts inte berättigat till trafikskadeersättning för kostnader avseende vissa åtgärder som utförts på allmän väg efter en trafikolycka.
NJA 2011 s.331 ( NJA 2011:25): Statliga och kommunala väghållare har efter trafikolycka, trots väghållaransvaret, ansetts berättigade till trafikskadeersättning för sakskada i form av kostnader som inte avsett skyddsåtgärder....
NJA 2011 s. 331: Statliga och kommunala väghållare har efter trafikolycka, trots väghållaransvaret, ansetts berättigade till trafikskadeersättning för sakskada i form av kostnader som inte avsett skyddsåtgärder....
NJA 2016 s. 945: Skadestånd vid partiell skada på byggnad.
RH 2015:23: Efter att ha gjort en repa på sidan av en personbil genom att dra med en nyckel mot bilen, har personen i fråga dömts för skadegörelse och ålagts skadeståndskyldighet för hela reparationskostnaden...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation