lagen.nu

SGU

Ingen har skrivit en beskrivning av "SGU" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet SGU finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (2)

MÖD 2000:41: Tillstånd till enskilt avlopp-----Miljööverdomstolen ansåg att tillstånd till avloppsanläggning belägen uppströms en dricksvattentäkt inte borde ha meddelats eftersom utredningen om markförhållandena...
MÖD 2006:49: Tillstånd till täktverksamhet-----Underinstanserna hade avslagit en ansökan om tillstånd till utvidgning av en täkt inom ett område som är av riksintresse för såväl naturvård och friluftsliv, 3 kap....
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation