lagen.nu

Rivningsföreläggande

Ingen har skrivit en beskrivning av "Rivningsföreläggande" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Legaldefinitioner (1)

Rättsfall med detta begrepp (5)

MÖD 2002:76: Strandskyddsdispens-----En tio meter lång träbrygga hade förlängts med en 30-35 meter lång flytbrygga. Länsstyrelsen förelade ägaren att riva flytbryggan med hänvisning till strandskyddsreglerna och...
MÖD 2012:52: Rivningsföreläggande för tillbyggnad ----- Byggnadsnämnd hade meddelat rivningsföreläggande för tillbyggnad eftersom åtgärden stred mot gällande detaljplan. Inom kommunen hade ett nytt förslag till...
MÖD 2014:3: Föreläggande om rivning av olovligt uppförd garagebyggnad-----I mål om föreläggande om rivning av olovligt uppförd byggnad, för vilken bygglov i efterhand inte har beviljats, har bl.a. fråga om...
MÖD 2015:11: Fråga om en byggnad är förfallen eller skadad i väsentlig omfattning och om det därför finns skäl att förelägga fastighetsägaren att riva byggnaden-----En byggnadsnämnd har med stöd av 11 kap. 21 §...
MÖD 2017:18: Rivningsföreläggande m.m.----- En kommunal nämnd har vid vite förelagt en fastighetsägare att riva två byggnader och städa upp tomten. Utredningen i målet visade att fastighetsägaren på grund av...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation