lagen.nu

Riksintresse

Ingen har skrivit en beskrivning av "Riksintresse" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Riksintresse finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (23)

MÖD 2001:38: Tillstånd enligt miljöskyddslagen att anlägga två vindkraftverk----- Miljööverdomstolen (MÖD) bedömde att två vindkraftverk inte skulle medföra påtagliga skador på natur- och kulturvärdena eller...
MÖD 2001:8: Tillstånd enligt miljöskyddslagen till vindkraftanläggning----- Lokaliseringen av fyra vindkraftverk i kustnära läge, men öster om E6:an, bedömdes vara förenlig med naturresurslagen då verken skulle...
MÖD 2002:10: Förbud enligt naturvårdslagen att uppföra vindkraftverk----- Miljööverdomstolen fastställde det av en länsstyrelse meddelade förbudet då vindkraftverken skulle medföra väsentlig ändring av och skada...
MÖD 2002:7: Tillstånd enligt miljöskyddslagen till uppförande och drift av två vindkraftverk-----Ett bolag ansökte om tillstånd att uppföra och driva två vindkraftverk i närheten av Barsebäcks kärnkraftverk....
MÖD 2004:29: Tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken m.m. att på ön Böckern i Tanums kommun anlägga en småbåtsbrygga och nedfartsramp för småbåtar.----- Ansökan om att anlägga småbåtshamn m.m. avslogs då den valda...
MÖD 2004:3: Dispens från föreskrifter för naturreservat och område med skydd för landskapsbilden samt dispens från strandskyddsbestämmelser för anläggande av en gång- och cykelväg-----Kommunen ville anlägga en...
MÖD 2005:25: Strandskyddsdispens-----Miljööverdomstolen fann att förutsättningar förelåg att bevilja strandskyddsdispens för byggande av ett fritidshus på en fastighet i Tanums kommun, Västra Götalands län.
MÖD 2005:56: Strandskyddsdispens för nyetablering av golfbana ----- Särskilda skäl för strandskyddsdispens har ansetts föreligga för nyetablering av golfbana samlokaliserad med befintligt flygfält.
MÖD 2005:59: Tillstånd till havsbaserad vindkraftanläggning-----Som villkor för tillståndet har bestämts att det buller som genereras av vindkraftanläggningen inte får överstiga 40 dB(A) vid bostadshus.
MÖD 2006:33: Strandskyddsdispens-----En ansökan om strandskyddsdispens för en stuga i ett fjällområde medgavs inte eftersom hinder förelåg enligt 4 kap. 5 § miljöbalken. Oavsett detta, saknades särskilda skäl för...
MÖD 2006:52: Strandskyddsdispens-----Miljööverdomstolen gav inte dispens från strandskydd och förordnandet om landskapsbildsskydd för att uppföra två bostadshus. Dessa skulle placeras på en idag obebyggd åker och...
MÖD 2006:59: Strandskyddsdispens-----Miljödomstolen hade medgett dispens från strandskyddet för uppförande av en brygga på en obebodd fastighet. Miljödomstolen hade grundat dispensen på en förmodad sedvana i...
MÖD 2007:10: Strandskyddsdispens-----Eftersom det markområde som önskade bebyggas var det enda område som var allemansrättsligt tillgängligt både från land och från sjösidan var det uppenbart att en byggnad där...
MÖD 2007:54: Tillstånd till vattenkraftverk ----- Rensningar, som skulle utföras nedströms en befintlig damm för att möjliggöra anläggande av en ny damm och ett vattenkraftverk, ansågs komma att medföra påtaglig...
MÖD 2007:55: Tillstånd till hamnverksamhet ----- Enligt Miljööverdomstolen (MÖD) kan som huvudregel inte krav uppställas på fartyg som anlöper en allmän svensk hamn. En verksamhetsutövare av hamnverksamhet är...
MÖD 2009:1: Dispensansökan avseende myggbekämpning i ett naturreservat ----- Enligt huvudregeln kan ett överklagande inte prövas när tiden för den aktuella åtgärden löpt ut. Miljööverdomstolen (MÖD) fann dock...
MÖD 2009:48: Tillstånd till anläggande och drift av gruppstation för vindkraftverk i Kattegatt utanför Falkenberg-----Miljödomstolen avslog ansökan om tillstånd eftersom sökandebolaget inte visat att den sökta...
MÖD 2010:38: Etablering av 30 vindkraftverk-----Ett bolag ansökte om tillstånd att uppföra och driva en vindkraftanläggning om 30 vindkraftverk på ett lågfjällsområde som utpekats som riksintresse för rennäringen...
MÖD 2013:44: Antagande av detaljplan-----Fråga om detaljplan innebar avvikelse från gällande översiktsplan. Eftersom översiktsplanen endast innehöll en redovisning av riksintresset, dess avgränsning och innebörd...
MÖD 2013:48: Detaljplaner angående förskoleverksamhet respektive bostäder samt förhandsbesked för enbostadshus-----Frågan i målenär om Saab AB:s intresse av att bedriva verksamheten vid flygplatsen i Linköping...
MÖD 2014:12: Antagande av detaljplan-----Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att detaljplanen avviker från översiktsplanen. Kommunen har därmed haft skyldighet att under planprocessen vidta de åtgärder som...
MÖD 2014:40: Förhandsbesked-----Förhandsbesked för nybyggnad av stuga inom strandsskyddsområde och inom riksintresseområde för kustzon och naturvård samt inom närområdet av större tätort. Mark- och...
MÖD 2015:15: Bygglov för uppförande av vindkraftverk-----Område som i kommunens översiktsplan har avsatts som strövområde (friluftsområde) har inte ansetts lämpligt för vindkraft trots att området i ett tidigare...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation