lagen.nu

Ren förmögenhetsskada

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Ekonomisk skada som inte har samband med en person- eller sakskada.

Viktigt att lägga märke till är att ingen ska ha drabbats av en person- eller sakskada för att bestämmelsen ska bli aktuell. Det räcker alltså inte att den som råkat ut för en ekonomisk skada inte dessutom råkat ut för en person- eller sakskada. Skadan får heller inte ha samband med någon annans person- eller sakskada, och detta gör att bestämmelsen inte är aktuell vid många tredjemansskadortredje man visserligen endast lider en ekonomisk skada, men någon annan råkat ut för en person- eller sakskada.

Mer läsning

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Legaldefinitioner (1)

Rättsfall med detta begrepp (8)

MÖD 2003:93: Skadestånd enligt 32 kap. miljöbalken-----Ägaren till en restaurang stämde ett fastighetsbolag och yrkade ersättning enligt 32 kap. miljöbalken för minskade intäkter till följd av entreprenadarbeten...
NJA 2005 s. 608: En tredje man som har handlat i samförstånd med ena parten i ett avtalsförhållande vid svek mot den andra parten har, eftersom handlandet bedömts vara kvalificerat otillbörligt, ansetts skyldig att...
NJA 2006 s. 420: En konkursförvaltare som väcker talan om s.k. bristtäckning enligt aktiebolagslagen har inte någon generell skyldighet att vid skadeståndsansvar tillse att svaranden vid ogillande av talan kan få...
NJA 2010 s. 363: HD har ansetts vara behörig att som första instans ta upp en talan mot staten om ersättning för dels ideell skada på grund av långsam handläggning i domstol, dels ren förmögenhetsskada på grund av...
NJA 2013 s. 1121: En försäkringsförmedlares skyldighet att iaktta god försäkringsförmedlingssed gäller också i förhållande till försäkringsgivaren. En förmedlare som åsidosätter skyldigheten kan bli skadeståndsskyldig...
NJA 2013 s. 842: Statens skadeståndsansvar enligt 3 kap. 2 § skadeståndslagen och enligt Europakonventionen när en miljösanktionsavgift har dömts ut trots att tillräckliga påståenden rörande förutsättningarna för ett...
NJA 2014 s. 473: En bank lämnade ett lån till ett bolag och lånelikviden användes för betalning av bolagets förfallna krediter hos banken. Den omständigheten att banken genom långivningen inte försattes i en sämre...
RH 2008:46: Ett skogsföretag avverkade skog på en fastighet, vilket innebar ett intrång i den avverkningsrätt som ett annat skogsföretag hade till samma skog. Det avverkande företaget saknade vetskap om det...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation