lagen.nu

Relevant marknad

Ingen har skrivit en beskrivning av "Relevant marknad" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (10)

MD 2005:25: Överklagande av Konkurrensverkets beslut, där verket förklarat att Förbundets rekommendation om att inte offerera eller träffa avtal om storleken på den ersättning som skall tillkomma...
MD 2005:27: Överklagande av Konkurrensverkets beslut, där verket förklarat att en tillämpning av ett bomsystem med angöringsavgifter för busstrafiken på Arlanda flygplats utan differentiering mellan olika...
MD 2005:29: En talan om påstått missbruk av dominerande ställning genom s.k. mixed bundling, bestående i att ett teleföretag erbjudit sina privatkunder en prisreduktion på fast telefoni under viss period...
MD 2005:7: Bolag i bensinbranschen har i samband med möten och andra kontakter lämnat eller inhämtat information av sådan beskaffenhet att den kunnat läggas till grund för en samordnad rabattsanering....
MD 2007:14: En talan om påstått missbruk av dominerande ställning genom underprissättning och kombinationsförsäljning har lämnats utan bifall då den i målet relevanta produktmarknaden inte med tillräcklig grad...
MD 2008:12: Återförsäljare av personbilar i södra Sverige har sinsemellan fastställt försäljningspriser och rabatter på nya personbilar, delat upp marknaden avseende försäljning av nya personbilar samt...
MD 2012:13: Fråga om KIA Motors Sweden, genom att tillämpa ett villkor innebärande krav på att den regelbundna servicen ska utföras av en auktoriserad KIA-verkstad under garantitiden för att nybilsgarantin ska...
MD 2013:5: Fråga om visst förfarande utgjort missbruk av dominerande ställning. Även fråga om bl.a. vilket beviskrav som bör ställas i mål av detta slag.
MD 2016:3: Fråga om tillämpning av den s.k. konfliktlösningsregeln i 3 kap. 27 § konkurrenslagen(2008:579).
NJA 2008 s. 120: I tvistemål mellan färjeoperatör och kommunalt hamnbolag om nedsättning av hamnavgifter bl.a. på grund av missbruk av dominerande ställning har del av färjeoperatörens talan avvisats på grund av...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation