lagen.nu

Reklamation

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Att påpeka ett missförhållande eller dylikt vid exempelvis ett avtals uppkomst.

Se löftesprincipen, tillitsgrundsatsen och reklamera

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Reklamation finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Legaldefinitioner (8)

Rättsfall med detta begrepp (18)

MD 2006:4: I avtal om handel med finansiella instrument mellan nätmäklare och konsument har vissa villkor befunnits oskäliga enligt lagen om avtalsvillkor i konsumentförhållanden. Det gäller dels villkor som...
MÖD 2012:59: Regresstalan om ersättning för efterbehandlingskostnader m.m.-----Efter köp av en fastighet på vilken bedrivits industriell verksamhet sedan början av 1900-talet har en större petroleumförekomst...
NJA 1982 s. 301: Handelsköp. Fråga huruvida reklamation om fel i godset (ett parti potatis) skett i rätt tid. 52 § köplagen.
NJA 1988 s. 335: Reklamation vid handelsköp? Tillika fråga om betydelsen av säljarens förfarande för bedömningen huruvida reklamation skett i rätt tid. 52 § köplagen.
NJA 1990 s. 608: En flock köpta höns, hos vilka sjukdomar konstaterats, slaktades tillsammans med andra köparen tillhöriga höns, hos vilka en annan sjukdom förekom. Fråga om skadeståndsskyldighet enligt 43 § 2 st...
NJA 1993 s. 436: Den omständigheten, att en säljare tillbakavisat och bemött de anmärkningar köparen framställt rörande den överlåtna egendomens beskaffenhet, har inte ansetts hindra säljaren från att senare invända...
NJA 1994 s. 532: Uppdragstagare, som mot betalning utfört prov rörande tygs ljushärdighet, har ansetts skadeståndsskyldig med hänsyn särskilt till att de upplysningar som lämnats om den tillämpade...
NJA 2007 s. 35: Fråga om tolkningen av uttrycket "skadan upptäckts" i § 6.8 i Allmänna bestämmelser för Konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet av år 1996 (ABK 96).
NJA 2007 s. 909: När en förtida uppsägning av ett s.k. ensamåterförsäljaravtal ansetts innebära ett kontraktsbrott, har den skadelidande ansetts vara bevarad vid sin rätt till skadestånd redan genom att inom skälig...
NJA 2007 s. 962: Ett avtalsvillkor om att krav med anledning av en utförd s.k. överlåtelsebesiktning av fastighet preskriberades två år efter uppdragets avslutande har inte ansetts oskäligt mot beställaren, som var...
NJA 2008 s. 1158: Fråga om köpare av en fastighet har reklamerat fel i fastigheten inom skälig tid efter det att de märkt eller borde ha märkt felet.
NJA 2012 s. 1021: Rättsligt fel vid köp av fastighet. Det har vid tillämpning av 4 kap. 17 § jordabalken ställts högre krav på utredningen för att anse att köparen borde äga kännedom om en rättighets existens än vad...
NJA 2016 s. 237: Köplagen. Sedan bostadsrätten till en kontorslokal överlåtits mellan två näringsidkare, har köparen krävt prisavdrag med påståendet att lokalens area var mindre än vad parterna hade avtalat. Arean...
NJA 2016 s. 303: Att halten radon i en hyreslägenhet översteg ett av Socialstyrelsen angivet riktvärde har ansetts ägnat att medföra ett allvarligt och befogat obehag för de boende. Förhållandet har bedömts som ett...
NJA 2017 s. 1195: Fråga om en fastighetsköpare-även om säljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder-på grund av passivitet har förlorat sin rätt till påföljd för fel i fastigheten genom att...
NJA 2017 s. 203: Ett mejeri har fått regelbundna leveranser av mjölk från ett lantbruk. Enligt en särskild prisöverenskommelse skulle mejeriet betala tilläggsersättning för KRAV-godkänd mjölk. Mejeriet har utan grund...
NJA 2018 s. 127: Reklamation vid för sent utförd prestation. En passagerare som har rätt till ersättning enligt artikel 7 i flygpassagerarförord-ningen vid försenad flygning måste, för att ha rätt till ersättningen,...
RH 2006:77: Rätt till skadestånd efter för sen reklamation av brister vid överlåtelsebesiktning.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation