lagen.nu

Reklam

Ingen har skrivit en beskrivning av "Reklam" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Reklam finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Legaldefinitioner (1)

Rättsfall med detta begrepp (5)

NJA 1987 s. 266: Sedan en tidningsartikel utan medgivande utnyttjats för reklamändamål yrkade det tidningsföretag, i vilket artikelförfattaren var anställd, under åberopande av ett för tidningsbranschen gällande...
NJA 1999 s. 749: Bilden av en känd skådespelare har utan dennes samtycke återgivits på baksidan av en periodisk tidskrift tillsammans med text, tidskriftens logotype och prisuppgift. Fråga har ansetts vara om en...
NJA 2001 s. 319: Fråga i resningsärende om tillämpning av 1 kap 9 § tryckfrihetsförordningen på ett s.k. blandat meddelande.
NJA 2008 s. 92: Ansvarig utgivare för periodisk skrift har av tingsrätt dömts för brott mot lotterilagen bestående i att han främjat utländskt lotteri genom att låta införa annonser från utländska spelbolag i...
RH 2004:22: Fråga om ett bolag genom viss TV-reklam överträtt ett informationsföreläggande från Konsumentombudsmannen och om förutsättningar för att därvid döma ut förelagt vite. Även fråga om jämkning av vitet.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation