lagen.nu

Regress

Ingen har skrivit en beskrivning av "Regress" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Regress finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (6)

NJA 2000 s. 667: Sedan A och B var för sig ställt pantsäkerhet för C:s lån i en bank, har banken gjort sig fullt betald ur den av B ställda panten och återlämnat A:s pant till denne. Fråga om regressrätt för B....
NJA 2001 s. 234: Vid bedömning enligt 25 § första stycket försäkringsavtalslagen av om ett barn har vållat en skada uppsåtligen eller av grov vårdslöshet skall hänsyn inte tas till subjektiva faktorer.
NJA 2008 s. 100: Sedan åtgärder enligt zoonoslagen (1999:658), bl.a. slakt av grisar, vidtagits på grund av att salmonellasmittat foder levererats till ett antal lantbrukare, har Jordbruksverket betalat ersättning...
NJA 2009 s. 94: Utgångspunkten för preskriptionstid beträffande anspråk mellan försäkringsgivare på återkrav enligt trafikskadelagen.
NJA 2016 s. 1176: Solidariskt ansvar för penningskuld. En borgenär, someftergersin fordran mot en gäldenär utan övriga gäldenärers samtycke, kan som utgångspunkt inte längre göra gällande medgäldenärernas ansvar för...
NJA 2017 s. 482: Vid fördelningen av regressansvar ska beloppsbegränsad proprieborgen och tredjemanspant i regel behandlas lika.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation